Grunnlovsforslag om retten til bolig

Dokument nr. 12:4 (2007-2008), Innst. 304 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 22.05.2012 Innst. 304 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag om en ny bestemmelse i Grunnloven om retten til bolig. Et flertall i komiteen viste til Dokument 16 (2011-2012) - rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven, som for tiden ligger til behandling i komiteen. På bakgrunn av at det i forbindelse med oppfølgingen av rapporten må foretas en samlet vurdering av menneskerettighetenes plass i Grunnloven, fant flertallet det ikke hensiktsmessig å realitetsbehandle det foreliggende forslaget nå. Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti ønsket å bifalle forslaget. Under Stortingets votering ble forslaget med 133 mot 8 stemmer ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2012