Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Pål Farstad og André N. Skjelstad om nye kjønnsnøytrale titler til erstatning for helsesøster og jordmor

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Helsesektoren har betydelige utfordringer med å nå målene om likestilling. Kvinner utgjør ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) 84 prosent av de ansatte i helse- og sosialsektoren. Tall fra 2014 viser at utdanningene helse- og tannhelsesekretær, tannpleier, jordmor og helsesøster har en kvinneandel over 99 prosent. Landsgruppen av helsesøstre har 3 380 medlemmer. Bare fem av medlemmene er menn. Jordmorforeningen har 2 500 medlemmer, hvorav 6 er menn.

Flere tiltak må settes i verk for å oppnå større grad av likestilling innenfor helsesektoren, og da bør man også se på hvorfor det i hovedsak er kvinner som ønsker å bli blant annet jordmor og helsesøster. Ifølge Norsk sykepleierforbund er omtrent 10 prosent av sykepleierne menn, noe som er ti ganger flere enn blant helsesøstre og jordmødre.

Det er behov for å rekruttere flere menn til helsestasjonene, og kanskje særlig til skolehelsetjenesten som følger opp barn og unge. Dette som del av den styrkingen av helsestasjonene og skolehelsetjenestene som Stortinget og kommunene har vedtatt de siste årene. For noen barn og unge kan det være lettere å snakke med en mann. Videre vil en jevnere kjønnsfordeling på disse områdene bidra til større mangfold innen et viktig lavterskeltilbud.

Innføring av nye kjønnsnøytrale titler for helsesøstre og jordmødre vil kunne bidra til å styrke rekrutteringen, slik at man i det minste får samme andel menn som blant sykepleiere. Det er grunn til å anta at det vil være enklere å rekruttere både kvinner og menn til en stilling dersom tittelen er kjønnsnøytral.

Samtidig som stillingstitlene fortsatt må være enkle å forstå, er det viktig at nye titler ikke medfører tap av status. Det vises i den forbindelse til at helsesøstre har tilleggsutdanning utover sykepleierutdanning og at jordmødre har autorisasjon som både sykepleier og jordmor.

Målsettingen med endring av titlene må være å rekruttere flere menn til disse stillingene.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen utrede nye kjønnsnøytrale titler for helsesøster og jordmor i tett samarbeid med berørte organisasjoner.

2. desember 2015