Stortinget - Møte tirsdag den 13. oktober 2020

Dato: 13.10.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 13 [15:16:09]

Referat

 • 1. (28) Arbeids- og sosialkomiteen melder å ha valgt Erlend Wiborg til leder, Rigmor Aasrud til første nestleder og Heidi Nordby Lunde til andre nestleder

 • 2. (29) Energi- og miljøkomiteen melder å ha valgt Ketil Kjenseth til leder, Espen Barth Eide til første nestleder og Stefan Heggelund til andre nestleder

 • 3. (30) Familie- og kulturkomiteen melder å ha valgt Kristin Ørmen Johnsen til leder, Anette Trettebergstuen til første nestleder og Jorunn Gleditsch Lossius til andre nestleder

 • 4. (31) Finanskomiteen melder å ha valgt Mudassar Kapur til leder, Hadia Tajik til første nestleder og Sylvi Listhaug til andre nestleder

 • 5. (32) Helse- og omsorgskomiteen melder å ha valgt Geir Jørgen Bekkevold til leder, Kjersti Toppe til første nestleder og Sveinung Stensland til andre nestleder

 • 6. (33) Justiskomiteen melder å ha valgt Lene Vågslid til leder, Jenny Klinge til første nestleder og Peter Frølich til andre nestleder

 • 7. (34) Kommunal- og forvaltningskomiteen melder å ha valgt Karin Andersen til leder, Jon Engen-Helgheim til første nestleder og Stein Erik Lauvås til andre nestleder

 • 8. (35) Kontroll- og konstitusjonskomiteen melder å ha valgt Dag Terje Andersen til leder, Svein Harberg til første nestleder og Nils T. Bjørke til andre nestleder

 • 9. (36) Næringskomiteen melder å ha valgt Geir Pollestad til leder, Torgeir Knag Fylkesnes til første nestleder og Terje Aasland til andre nestleder

 • 10. (37) Transport- og kommunikasjonskomiteen melder å ha valgt Helge Orten til leder, Bård Hoksrud til første nestleder og Jon Gunnes til andre nestleder

 • 11. (38) Utdannings- og forskningskomiteen melder å ha valgt Roy Steffensen til leder, Kent Gudmundsen til første nestleder og Torstein Tvedt Solberg til andre nestleder

 • 12. (39) Utenriks- og forsvarskomiteen melder å ha valgt Anniken Huitfeldt til leder, Michael Tetzschner til første nestleder og Christian Tybring-Gjedde til andre nestleder

  Enst.: Nr. 1–12 vedlegges protokollen.

 • 13. (40) Regulering av pensjoner i 2020 og pensjonisters inntektsforhold (Meld. St. 4 (2020–2021))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 14. (41) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om barnevern for barnas beste, ikke privat profitt (Dokument 8:18 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 15. (42) Endringar i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) (Prop. 12 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 16. (43) Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (brexit-loven) og samtykke til ratifikasjon av avtale om ordninger mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union, EØS-avtalen og andre avtaler og til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av avtale mellom EU og EØS/EFTA-statene om trygdekoordinering for britiske statsborgere (Prop. 10 LS (2020–2021))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, unntatt B, som sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 17. (44) Endringer i domstolloven (domstolstruktur) (Prop. 11 L (2020–2021))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 18. (45) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åsunn Lyngedal, Kirsti Leirtrø, Ingalill Olsen, Fredric Holen Bjørdal, Ruth Grung, Øystein Langholm Hansen og Stein Erik Lauvås om nedsettelse av minste forskuddsbeløp for rabatt på ferge til 1 000 kroner (Dokument 8:17 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Man fortsatte behandlingen av sakene på dagens kart.