Stortinget - Møte torsdag den 25. mars 2021

Dato: 25.03.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 6 [15:01:33]

Referat

 • 1. (346) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Jon Georg Dale, Sylvi Listhaug, Hans Andreas Limi og Helge André Njåstad om å forbedre permitteringsreglene ved å redusere arbeidsgiverperioden (Dokument 8:157 S (2020–2021))

Presidenten: Presidenten vil foreslå å behandle forslaget etter forretningsordenens § 39 annet ledd e, som betyr at saken avvises.

Representanten Jon Georg Dale har bedt om ordet.

Jon Georg Dale (FrP) []: Smittesituasjonen i landet endrar seg raskt, og tiltaka overfor norsk næringsliv gjer det same. Så seint som denne veka er det gjennomført ei rekkje nye tiltak som rammar fleire bedrifter rundt om i heile landet. På den bakgrunnen vil Framstegspartiet oppretthalde forslaget om å behandle denne saka etter § 39 andre ledd c.

Presidenten: Ber noen andre om ordet til stemmeforklaring?

Da går vi til votering over behandlingsmåten over referatsak 346.

Votering:

Ved alternativ votering mellom presidentens forslag og forslaget fra Fremskrittspartiet ble presidentens forslag bifalt med 70 mot 15 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 15.03.18)

Presidenten: Referatsak 346 vil dermed behandles etter forretningsordenens § 39 annet ledd e.

Videre var referert:

 • 2. (347) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å markere de ti oljebud (Dokument 8:168 S (2020–2021))

 • 3. (348) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Liv Signe Navarsete, Sigbjørn Gjelsvik og Ole André Myhrvold om at Norge må trekke seg ut av EUs energibyrå (ACER) (Dokument 8:172 S (2020–2021))

 • 4. (349) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Else-May Norderhus, Åsmund Aukrust, Ruth Grung og Runar Sjåstad om en strategi for arbeidet med FNs naturavtale (Dokument 8:174 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 2–4 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5. (350) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Åshild Bruun-Gundersen, Bård Hoksrud, Roy Steffensen, Himanshu Gulati, Tor André Johnsen, Bengt Rune Strifeldt, Sivert Bjørnstad, Erlend Wiborg og Ellen Eriksen om å fjerne eiendomsskatten innen 2024 (Dokument 8:163 L (2020–2021))

 • 6. (351) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Hans Andreas Limi, Morten Ørsal Johansen, Sivert Bjørnstad og Bengt Rune Strifeldt om plan med tiltak for gjenåpning av samfunnet og gjenreising av norsk næringsliv etter pandemien (Dokument 8:176 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes finanskomiteen.

 • 7. (352) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om tannhelsereform for å behandle tennene som en del av kroppen (Dokument 8:169 S (2020–2021))

 • 8. (353) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Siv Jensen, Sivert Bjørnstad, Kari Kjønaas Kjos og Tor André Johnsen om norsk produksjon av viktige legemidler (Dokument 8:171 S (2020–2021))

 • 9. (354) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åshild Bruun-Gundersen, Tuva Moflag og Nicholas Wilkinson om å sikre at kvinner i et likekjønnet par kan få reell mulighet til å velge selv hvem av kvinnene i paret som skal gå gravid med parets barn (Dokument 8:173 L (2020–2021))

  Enst.: Nr. 7–9 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 10. (355) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Skaugvoll Foss, Freddy André Øvstegård og Eirik Faret Sakariassen om regulering av politiets maktbruk i oppdrag mot barn under barnevernets omsorg (Dokument 8:162 S (2020–2021))

 • 11. (356) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Martin Henriksen, Maria Aasen-Svensrud, Åsmund Aukrust og Anette Trettebergstuen om støtten til Human Rights Service (Dokument 8:164 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 10 og 11 sendes justiskomiteen.

 • 12. (357) Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om å bedre barns utearealer og oppvekstmiljø (Dokument 8:166 S (2020–2021))

 • 13. (358) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Arne Nævra og Eirik Faret Sakariassen om endringer i plan- og bygningsloven og skjerpet ansvar for tilsyn med at utbyggings- og byggeprosjekter gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser (Dokument 8:175 L (2020–2021))

  Enst.: Nr. 12 og 13 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 14. (359) Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2020 (Dokument 7:1 (2020–2021))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 15. (360) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Tor André Johnsen, Åshild Bruun-Gundersen, Sylvi Listhaug, Hans Andreas Limi og Sivert Bjørnstad om rettferdig kompensasjonsordning for den norske turbussbransjen (Dokument 8:170 S (2020–2021))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 16. (361) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken og Arne Nævra om at nullutslippsvarebiler fortsatt må få rabatt i bomstasjonene rundt Trondheim (Dokument 8:177 S (2020–2021))

 • 17. (362) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Tor André Johnsen, Åshild Bruun-Gundersen og Roy Steffensen om kostnadseffektive veiinvesteringer (Dokument 8:178 S (2020–2021))

 • 18. (363) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud og Tor André Johnsen om medisinsk begrunnet dispensasjon for svaksynte (Dokument 8:179 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 16–18 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 19. (364) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski og Audun Lysbakken om en opptrapping av norske bidrag til internasjonal klimafinansiering (Dokument 8:165 S (2020–2021))

 • 20. (365) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sette ned et uavhengig utvalg for å utrede norsk deltakelse i internasjonale operasjoner og følgene av disse operasjonene fra 1991 til i dag (Dokument 8:167 S (2020–2021))

  Enst.: Nr. 19 og 20 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdig behandlet. Presidenten vil gjerne benytte anledningen til å ønske alle representanter, ansatte og andre som har sitt virke ved Stortinget, god påske. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.