Stortinget - Møte torsdag den 18. oktober 2018

Dato: 18.10.2018
President: Morten Wold

Formalia

President: Morten Wold

Presidenten: Representantene Åsmund Aukrust og Terje Breivik, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Fra Senterpartiets stortingsgruppe foreligger søknad om å forlenge innkallingen av den møtende vararepresentant for Nord-Trøndelag, Bjørn Arild Gram, til å gjelde til og med fredag 26. oktober, under representanten Marit Arnstads innvilgede permisjon i tiden fra og med 9. oktober til og med 31. oktober.

Denne søknad foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Representanten Lars Haltbrekken har bedt om ordet for å trekke tilbake et representantforslag.

Lars Haltbrekken (SV) []: På vegne av representanten Kari Elisabeth Kaski og meg selv vil jeg trekke tilbake representantforslag 8:221 S for 2017–2018, om å avvikle norsk statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel. Begrunnelsen er at regjeringen i årets statsbudsjett har lyttet til SVs forslag, så det er ikke lenger aktuelt.

Presidenten: Representanten Lars Haltbrekkens meddelelse vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Representanten Emilie Enger Mehl vil fremsette et representantforslag.

Emilie Enger Mehl (Sp) []: På vegne av representantene Marit Knutsdatter Strand, Åslaug Sem-Jacobsen, Kjersti Toppe, Bengt Fasteraune, Heidi Greni, Willfred Nordlund, Trygve Slagsvold Vedum, Steinar Ness og meg selv vil jeg framsette et forslag om mulighet for oppheving av vedtak om sammenslåing av fylkeskommunene Hedmark og Oppland, Sogn og Fjordane og Hordaland, Vestfold og Telemark.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.