Stortinget - Møte tirsdag den 4. juni 2019

Dato: 04.06.2019
President: Eva Kristin Hansen

Innhold

Formalia

President: Eva Kristin Hansen

Presidenten: Representantene Anniken Huitfeldt, Hårek Elvenes, Martin Kolberg, Trond Helleland, Nils Kristen Sandtrøen, Dagfinn Henrik Olsen, Christian Tybring-Gjedde, Lene Westgaard-Halle og Ingjerd Schou, som har vært permitterte, tar igjen sete.

Den tidligere midlertidig fritatte vararepresentant for Akershus fylke, Sheida Sangtarash, tar igjen sete.

De innkalte vararepresentanter, for Oslo, Marian Abdi Hussein, og for Nord-Trøndelag, Jorid Juliussen Nordmelan, tar nå sete.

Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra representanten Peter Frølich om permisjon i tiden fra og med 5. juni til og med 7. juni for å delta i minnemarkering for landgangen i Normandie for 75 år siden

  • fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Sivert Bjørnstad i tiden fra og med 6. juni til og med 11. juni for å delta som valgobservatør for OSSEs parlamentariske forsamling ved presidentvalget i Kazakhstan

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

    • For Hordaland fylke: Sigurd Hille

    • For Sør-Trøndelag: Lill Harriet Sandaune

Valg av settepresident

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges én settepresident for Stortingets møte i dag og én settepresident for denne ukens møter – og anser det som vedtatt.

Presidenten vil foreslå Svein Harberg for denne ukens møter og Kari Kjønaas Kjos for dagens møte.

– Andre forslag foreligger ikke, og Svein Harberg anses enstemmig valgt som settepresident for inneværende ukes møter, og Kari Kjønaas Kjos anses enstemmig valgt som settepresident for dagens møte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag fortsetter utover kl. 16.