Stortinget - Møte onsdag den 29. mai 2019

Dato: 29.05.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Det foreligger en rekke permisjonssøknader:

 • fra representantene Else-May Botten Norderhus, Jonny Finstad og Martin Henriksen i tiden fra og med 3. juni til og med 14. juni – alle for å delta på strategisk krisehåndteringskurs ved Forsvarets høgskole

 • fra Høyres stortingsgruppe om permisjon for representanten Hårek Elvenes i tiden fra og med 31. mai til og med 3. juni, for representanten Trond Helleland 3. juni og for representanten Lene Westgaard-Halle 3. juni, fra Senterpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Liv Signe Navarsete 3. juni, fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Nils Kristen Sandtrøen 3. juni og fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Christian Tybring-Gjedde 3. juni – alle for å delta i NATOs parlamentariske forsamlings vårsesjon i Bratislava i Slovakia

 • fra Høyres stortingsgruppe om permisjon for representanten Ingjerd Schou mandag 3. juni for å delta i møte i Europarådets parlamentariske forsamling i Paris

 • fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Dagfinn Henrik Olsen mandag 3. juni

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Ingvild Kjerkol i tiden fra og med 3. juni til og med 7. juni

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Arild Grande i tiden fra og med 3. juni til og med 7. juni

 • fra representanten Kari Elisabeth Kaski om foreldrepermisjon i tiden fra og med 3. juni og ut Stortingets vårsesjon.

Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

 • Fra første vararepresentant for Oslo, Olivia Corso Salles, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Kari Elisabeth Kaskis permisjon, på grunn av egen foreldrepermisjon.

 • Fra første vararepresentanter for henholdsvis Nord-Trøndelag og Østfold fylke, Jorid Juliussen Nordmelan og Monica Carmen Gåsvatn, foreligger søknader om fritak for å møte i Stortinget mandag 3. juni, under henholdsvis representantene Ingvild Kjerkol og Ingjerd Schous permisjoner, av velferdsgrunner.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 1. Søknadene behandles straks og innvilges.

 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

  • For Akershus fylke: Anne Kristine Linnestad 3. juni

  • For Buskerud fylke: Iselin Haugo 3. juni

  • For Hedmark fylke: Tone Merete Sønsterud 3. juni

  • For Møre og Romsdal fylke: Tove-Lise Torve 3.–14. juni

  • For Nordland fylke: Elizabeth Åsjord Sire 3.–14. juni og Grethe Andersen 3. juni

  • For Oslo: Solveig Skaugvoll Foss 3. juni – ut vårsesjonen og Geir Hågen Karlsen 3. juni

  • For Sogn og Fjordane fylke: Steinar Ness 3. juni

  • For Troms fylke: Kari-Anne Opsal 3.–14. juni

  • For Nord-Trøndelag: Gaute Børstad Skjervø 3.–7. juni, Jorid Juliussen Nordmelan 4.–7. juni og May Britt Lagesen 3. juni

  • For Vestfold fylke: Renate Sølversen 3. juni

  • For Østfold fylke: Thor Edquist 3. juni

Presidenten: Representanten Kjersti Toppe vil fremsette et representantforslag.

Kjersti Toppe (Sp) []: Eg vil på vegner av stortingsrepresentantane Willfred Nordlund, Siv Mossleth og meg sjølv fremja eit forslag om «å utrede to sykehus med fullverdige akuttfunksjoner på Helgeland».

Presidenten: Representanten Freddy André Øvstegård vil fremsette et representantforslag.

Freddy André Øvstegård (SV) []: Jeg har gleden av å legge fram et forslag på vegne av stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Arne Nævra og meg selv om rettferdig skattlegging av internasjonale selskaper.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.