Stortinget - Møte tirsdag den 2. mai 2017

Dato: 02.05.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 8 [18:07:47]

Referat

Presidenten: Presidenten vil gjøre oppmerksom på at i dag er det et langt referat.

  • 1. (312) Statsministerens kontor melder at

    • 1. lov om endringer i tvisteloven (sikkerhet for sakskostnader) (Lovvedtak 67 (2016–2017))

    • 2. lov om endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.) (Lovvedtak 56 (2016–2017))

    • 3. lov om endringar i bustøttelova (tilbakebetaling av bustøtte) (Lovvedtak 76 (2016–2017))

    • 4. lov om endringar i offentleglova (gjennomføring av endringsdirektivet til vidarebruksdirektivet) (Lovvedtak 23 (2016–2017))

    • 5. lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) (Lovvedtak 57 (2016–2017))

    – er sanksjonert under 28. april 2017

    Enst.: Vedlegges protokollen.

  • 2. (313) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Janne Sjelmo Nordås, Kjersti Toppe og Trygve Slagsvold Vedum om å evaluere ordningen om at landets pensjonister og uføre i dag ikke får sine pensjons- og trygdeutbetalinger på papir (Dokument 8:129 S (2016–2017))

  • 3. (314) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Dag Terje Andersen, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen, Tove-Lise Torve, Martin Henriksen, Odd Omland, Stine Renate Håheim og Kari Henriksen om handlingsplan for et seriøst og organisert arbeidsliv (Dokument 8:111 S (2016–2017))

  • 4. (315) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø og Karin Andersen om rett til pensjonsslipp på papir tilsendt i posten (Dokument 8:119 S (2016–2017))

  • 5. (316) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kirsti Bergstø og Aud Herbjørg Kvalvik om å sikre likeverdige pensjonsordninger uavhengig av driftsform, jf. sykepleierordningen, slik at ansatte beholder minst like gode pensjonsytelser som før ved anbudsutsetting av virksomhet i offentlig sektor (Dokument 8:124 S (2016–2017))

  • 6. (317) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om et krafttak for et anstendig norsk arbeidsliv (Dokument 8:130 S (2016–2017))

    Enst.: Nr. 2–6 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

  • 7. (318) Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om en næringspolitikk for en utslippsfri kyst (Dokument 8:136 S (2016–2017))

  • 8. (319) Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å fase ut bruk av miljøgifter i forbrukerprodukter (Dokument 8:137 S (2016–2017))

  • 9. (320) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås og Torgeir Knag Fylkesnes om utnytting av matavfallsressursene og kloakkslam og enkelte andre forslag (Dokument 8:141 S (2016–2017))

  • 10. (321) Representantforslag fra stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås om regnskogbevaring og tømmerhogst i DR Kongo (Dokument 8:144 S (2016–2017))

    Enst.: Nr. 7–10 sendes energi- og miljøkomiteen.

  • 11. (322) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Anne Tingelstad Wøien og Kjersti Toppe om innføring av rett til full merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner (Dokument 8:102 S (2016–2017))

  • 12. (323) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Karin Andersen og Audun Lysbakken om å sikre et profittfritt barnevern (Dokument 8:116 S (2016–2017))

  • 13. (324) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Line Henriette Hjemdal, Hans Fredrik Grøvan, Kjell Ingolf Ropstad og Geir Sigbjørn Toskedal om tiltak for å styrke forbrukernes rettigheter i handel med bolig (Dokument 8:123 S (2016–2017))

  • 14. (325) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Geir Pollestad, Heidi Greni, Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om å endre omstillingen i Arkivverket og styrke de 8 regionale statsarkivene (Dokument 8:139 S (2016–2017))

    Enst.: Nr. 11–14 sendes familie- og kulturkomiteen.

  • 15. (326) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Stine Renate Håheim, Lise Christoffersen, Sonja Mandt, Tove Karoline Knutsen, Christian Tynning Bjørnø og Kari Henriksen om å styrke oppfølgingen i reetableringsfasen for personer utsatt for vold i nære relasjoner (Dokument 8:108 S (2016–2017))

    Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for justiskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

  • 16. (327) Statsrekneskapen 2016 (Meld. St. 3 (2016–2017))

    Enst.: Sendes finanskomiteen.

  • 17. (328) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kirsti Bergstø og Audun Lysbakken om å styrke eldreomsorgen gjennom kvalitetsbaserte bemanningsnormer, mer valgfrihet for eldre og en tillitsreform framfor målstyring (Dokument 8:104 S (2016–2017))

  • 18. (329) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad, Erlend Wiborg, Oskar J. Grimstad og Morten Ørsal Johansen om å tillate konsum av alkohol under 22 volumprosent i parker (Dokument 8:105 L (2016–2017))

  • 19. (330) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Rigmor Andersen Eide og Geir Jørgen Bekkevold om helsehjelp til papirløse migranter (Dokument 8:106 S (2016–2017))

  • 20. (331) Representantforslag fra stortingsrepresentant Kjersti Toppe om å styrke pasienters rett til behandling innen forsvarlig frist og innføre full åpenhet om ventetider og ventelister (Dokument 8:107 S (2016–2017))

  • 21. (332) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Torgeir Micaelsen, Trygve Slagsvold Vedum, Kjersti Toppe, Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad, Audun Lysbakken og Rasmus Hansson om daglig fysisk aktivitet i skolen og en handlingsplan for fysisk aktivitet (Dokument 8:113 S (2016–2017))

  • 22. (333) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Karin Andersen og Audun Lysbakken om strakstiltak for å sikre en trygg fødselsomsorg (Dokument 8:118 S (2016–2017))

  • 23. (334) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Hans Fredrik Grøvan og Kjell Ingolf Ropstad om arbeidsvilkår for sykehusansatte (Dokument 8:122 S (2016–2017))

  • 24. (335) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Janne Sjelmo Nordås, Per Olaf Lundteigen og Geir Inge Lien om oppfølging av Kvinnsland-utvalgets rapport og erstatte helseforetaksloven med en helseforvaltningslov og innføre folkevalgt styring og stedlig ledelse av norske sykehus (Dokument 8:140 S (2016–2017))

    Enst.: Nr. 17–24 sendes helse- og omsorgskomiteen.

  • 25. (336) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Lene Vågslid, Kari Henriksen og Jorodd Asphjell om å styrke arbeidet mot voldtekt (Dokument 8:110 S (2016–2017))

  • 26. (337) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Hadia Tajik, Lene Vågslid, Kari Henriksen og Jorodd Asphjell om å bekjempe gjengkriminalitet og organisert kriminalitet (Dokument 8:121 S (2016-2017))

  • 27. (338) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Anders Tyvand, Olaug V. Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold om tiltak for å bekjempe voldtekt (Dokument 8:127 S (2016–2017))

  • 28. (339) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Inge Lien, Anne Tingelstad Wøien og Liv Signe Navarsete om digitalisering av samtlige tingretter i Norge (Dokument 8:133 S (2016–2017))

    Enst.: Nr. 25–28 sendes justiskomiteen.

  • 29. (340) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Stine Renate Håheim, Lise Christoffersen, Sonja Mandt, Tove Karoline Knutsen, Christian Tynning Bjørnø og Kari Henriksen om å styrke arbeidet mot vold mot eldre (Dokument 8:109 S (2016–2017))

    Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for helse- og omsorgskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

  • 30. (341) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Sigbjørn Toskedal, Line Henriette Hjemdal, Geir Jørgen Bekkevold og Anders Tyvand om en stortingsmelding om en styrket kulturskole for framtiden (Dokument 8:112 S (2016–2017))

  • 31. (342) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Karin Andersen om tillitsreform i skolen (Dokument 8:131 S (2016–2017))

  • 32. (343) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Karin Andersen om styrket spesialpedagogisk oppfølging i en inkluderende skole (Dokument 8:132 S (2016–2017))

    Enst.: Nr. 30– 32 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

  • 33. (344) Endringer i utlendingsloven (hjemmel til å gi generelle instrukser om tvangsmidler m.m.) (Prop. 125 L (2016–2017))

  • 34. (345) Endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv.) (Prop. 126 L (2016–2017))

    Enst.: Nr. 33 og 34 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

  • 35. (346) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Aud Herbjørg Kvalvik om bedre vilkår for enslige mindreårige asylsøkere (Dokument 8:125 S (2016–2017))

    Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for familie- og kulturkomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

  • 36. (347) Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly (Dokument 3:7 (2016–2017))

  • 37. (348) Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap (Dokument 3:8 (2016–2017))

  • 38. (349) Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak (Dokument 3:9 (2016–2017))

    Enst.: Nr. 36–38 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

  • 39. (350) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Audun Lysbakken, Kirsti Bergstø og Heikki Eidsvoll Holmås om innføring av et produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor territoriallinjen (Dokument 8:103 S (2016–2017))

  • 40. (351) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes om endring i omstillingslova (Dokument 8:117 S (2016–2017))

  • 41. (352) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Rigmor Andersen Eide, Geir Sigbjørn Toskedal og Geir Jørgen Bekkevold om nedsettelse av offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av konkurransesituasjonen på norsk sokkel (Dokument 8:128 S (2016–2017))

  • 42. (353) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad og Heidi Greni om stortingsmelding om handelsnæringen (Dokument 8:134 S (2016–2017))

  • 43. (354) Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om merkeordninger på matvarer om dyrevelferd, grovfôrandel og antibiotikabruk (Dokument 8:135 S (2016–2017))

  • 44. (355) Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om et forbud mot burhøns og påbud om merking av egg fra burhøns inntil forbudet er iverksatt (Dokument 8:138 S (2016–2017))

    Enst.: Nr. 39–44 sendes næringskomiteen.

  • 45. (356) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås, Trygve Slagsvold Vedum, Heidi Greni, Anne Tingelstad Wøien og Per Olaf Lundteigen om å be regjeringen legge frem en stortingsmelding om taxinæringen (Dokument 8:115 S (2016–2017))

  • 46. (357) Utbygging og finansiering av prosjektet E6 Vindåsliene – Korporalsbrua i Sør-Trøndelag (Prop. 124 S (2016–2017))

  • 47. (358) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Kjell Ingolf Ropstad og Hans Fredrik Grøvan om utvidet lagringsplikt av IP-adresser for å beskytte barn mot overgrep (Dokument 8:126 S (2016–2017))

  • 48. (359) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Heikki Eidsvoll Holmås, Audun Lysbakken og Karin Andersen om lyntogutbygging i Noreg (Dokument 8:142 S (2016–2017))

  • 49. (360) Representantforslag fra stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås om bymiljøavtaler (Dokument 8:143 S (2016–2017))

  • 50. (361) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø om å sette i gang en konseptvalgsutredning om Tromsbane (Dokument 8:145 S (2016–2017))

    Enst.: Nr. 45–50 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

  • 51. (362) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell om en helhetlig og uavhengig evaluering av utenriks- og utviklingspolitiske virkemidler i norsk politikk overfor Israel og Palestina (Dokument 8:114 S (2016–2017))

    Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

  • 52. (363) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås, Liv Signe Navarsete og Marit Arnstad om Kjeller flyplass (Dokument 8:120 S (2016–2017))

    Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for transport- og kommunikasjonskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.