Stortinget - Møte torsdag den 12. mars 2015 kl. 10

Dato: 12.03.2015

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Før vi går til votering, vil representanten Jenny Klinge framsette et representantforslag.

Jenny Klinge (Sp) [13:25:46]: Eg har den ære å fremje eit representantforslag om å gjere det straffbart å bortføre mindreårige som er underlagde akuttvedtak av barnevernet.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Da går vi til votering over sakene på dagens kart.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.