Stortinget - Møte torsdag den 5. desember 2013 kl. 10

Dato: 05.12.2013

Dokumenter: (Innst. 34 S (2013–2014), jf. Prop. 190 S (2012–2013))

Sak nr. 6 [19:12:10]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen av 4. oktober 1991 mellom Norge og Tyskland

Talere

Votering i sak nr. 6

Hans Olav Syversen (KrF) [19:12:32]: (komiteens leder): Veldig kort – og jeg tror jeg taler på vegne av komiteen.

Vi har en lang rekke skatteavtaler til behandling. Hver gang det er en slik avtale til behandling, får vi en lang rekke e-poster om hvor urettferdig noen blir behandlet som følge av disse avtalene.

Komiteen er enstemmig i sin innstilling, men også i sin merknad, der man viser til at regjeringen skal foreta en gjennomgang av en rekke forhold knyttet til situasjonen for «nordmenn i utlandet», herunder vurdering av servicekontor i utlandet i samarbeid mellom Nav og skatteetaten, samt gjennomgang av kildeskatten. Det er nettopp det siste, kildeskatten, som er årsaken til at e-postene renner inn både titt og ofte.

Vi anbefaler innstillingen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6.

Votering i sak nr. 6

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker til at protokoll undertegnet 24. juni 2013 til endring av skatteavtalen av 4. oktober 1991 mellom Norge og Tyskland settes i kraft.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.