Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen av 4. oktober 1991 mellom Norge og Tyskland

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

I Berlin den 24. juni 2013 ble det undertegnet en protokoll til endring av skatteavtalen til unngåelse av dobbeltbeskatning og om gjensidig administrativ bistand med hensyn til skatter av inntekt og formue. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 26. april 2013. Finansminister Sigbjørn Johnsen undertegnet protokollen på vegne av Norge og Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble undertegnet på vegne av Tyskland.

Gjeldende avtale mellom Norge og Tyskland ble undertegnet 4. oktober 1991 og er ikke senere endret. Siden den gang er imidlertid OECDs mønsteravtale endret på flere viktige punkter. Fra både norsk og tysk side var det ønskelig å oppdatere skatteavtalen i tråd med disse endringene. Protokollutkastet innebærer således en generell modernisering av den gjeldende avtalen.

Protokollen er inngått på norsk og tysk. Se proposisjonens kapittel 2 for bemerkninger til de enkelte artiklene.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Lisbeth Berg-Hansen, Tore Hagebakken, Irene Johansen, Marianne Marthinsen, Torstein Tvedt Solberg og Jonas Gahr Støre, fra Høyre, Solveig Sundbø Abrahamsen, Svein Flåtten, Sigurd Hille, Heidi Nordby Lunde og Siri A. Meling, fra Fremskrittspartiet, Gjermund Hagesæter, Tom E. B. Holthe og Hans Andreas Limi, fra Kristelig Folkeparti, lederen Hans Olav Syversen, fra Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, fra Venstre Terje Breivik, og fra Sosialistisk Venstreparti, Snorre Serigstad Valen, slutter seg til regjeringens forslag om at Stortinget samtykker til å sette i kraft protokollen til endring av skatteavtalen mellom Norge og Tyskland.

Komiteen viser til at regjeringen i forbindelse med internasjonale avtaler og utarbeidelse av lover og regler vil ta hensyn til at mange nordmenn bor i utlandet. Komiteen vil videre vise til at regjeringen skal foreta en gjennomgang av en rekke forhold knyttet til situasjonen for «nordmenn i utlandet», herunder vurdering av servicekontor i utlandet i samarbeid mellom Nav og skatteetaten, samt gjennomgang av kildeskatten.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker til at protokoll undertegnet 24. juni 2013 til endring av skatteavtalen av 4. oktober 1991 mellom Norge og Tyskland settes i kraft.

Oslo, i finanskomiteen, den 28. november 2013

Hans Olav Syversen

Jonas Gahr Støre

leder

ordfører