Stortinget - Møte tirsdag den 25. mai 2010 kl. 10

Dato: 25.05.2010

Dokumenter: (Innst. 233 L (2009–2010), jf. Prop. 101 L (2009–2010))

Sak nr. 9 [13:21:27]

Innstilling fra finanskomiteen om endringer i sentralbankloven

Talere

Votering i sak nr. 9

Gerd Janne Kristoffersen (A) [13:22:01]: (ordfører for saken): Vi er inne i en periode med mye enighet i komiteen. Det er en samlet komité som slutter seg til forslaget om endringer i sentralbankloven, noe som medfører at representantskapet i Norges Bank skal sende melding om tilsyn med banken direkte til Stortinget. I dag er det slik at melding sendes til departementet, for så å legges fram for Kongen og i ettertid gjøres kjent for Stortinget. Komiteen støtter også forslaget om at Stortinget skal fastsette godtgjøring til medlemmene i representantskapet for Norges Bank.

Disse endringene i loven er med på å styrke og tydeliggjøre representantskapets rolle og oppgaver som stortingsoppnevnt organ. Endringene vil bringe representantskapet mer på linje med de andre organer og ombud som er oppnevnt av Stortinget. Komiteen støtter opp om forslaget om minstekrav til rapportering som skal skje til Stortinget, og peker i den sammenhengen spesielt på rollen Norges Bank har som forvalter av Statens pensjonsfond utland og den risikoen dette medfører for banken som representantskapet skal føre tilsyn med. Forvaltningen av SPU har stor interesse for Stortinget, og endringen med direkte rapportering vil styrke Stortingets rom for kontroll med forvaltningen av fondet. Det er svært positivt.

Komiteen er, som sagt, enstemmig i sin innstilling til endringer i sentralbankloven.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9.

(Votering, se side 3433)

Votering i sak nr. 9

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til

lov 

om endringar i sentralbanklova

I

I lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) blir det gjort følgjande endringar:

§ 7 sjuande ledd skal lyde:

Medlemmenes godtgjørelse fastsettes av Stortinget.

§ 30 skal lyde:

§ 30. Beretning, regnskap og representantskapets uttalelse

Hovedstyret skal hvert år utarbeide årsberetning og årsregnskap. Årsregnskapet fastsettes av representantskapet.

Norges Bank er regnskapspliktig etter regnskapsloven og bokføringspliktig etter bokføringsloven. Kongen kan i forskrift fastsette særskilte regler om årsregnskap, årsberetning og bokføring for banken som utfyller eller fraviker bestemmelsene i eller i medhold av regnskapsloven og bokføringsloven.

Årsberetningen, det reviderte årsregnskapet, revisjonsberetningen og representantskapets vedtak om fastsettelse av årsregnskapet sendes departementet for å forelegges Kongen og meddeles Stortinget. Meddelelse fra departementet til Stortinget om virksomheten i Norges Bank skal finne sted minst én gang hver stortingsperiode, og oftere dersom særlige forhold tilsier det.

Representantskapet skal minst én gang årlig legge fram for Stortinget sin uttalelse om hovedstyrets protokoller og tilsynet med banken, jf. § 5 fjerde ledd femte punktum. Gjenpart av uttalelsen sendes departementet. Uttalelsen om tilsynet med banken skal minst inneholde:

  • 1. en redegjørelse for hvordan tilsynet med banken har vært organisert,

  • 2. en redegjørelse for gjennomførte tilsynsaktiviteter og representantskapets prioriteringer i det videre tilsynsarbeidet,

  • 3. en redegjørelse for tilsynet med bankens kapitalforvaltning,

  • 4. representantskapets vurdering av hovedstyrets styring og kontroll med bankens administrasjon og virksomhet, jf. § 5 tredje ledd annet punktum,

  • 5. en redegjørelse for representantskapets arbeid med vedtakelse av bankens budsjett og fastsettelse av regnskap, jf. § 5 fjerde ledd annet punktum,

  • 6. eventuelle særlige merknader som tilsynet måtte gi grunnlag for.

Kongen gir retningslinjer for avsetninger og disponering av bankens overskudd. Vedtak om overføring fra Norges Bank til staten må godkjennes av Stortinget.

II

Lova gjeld frå den tid Kongen fastset.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli ført opp til annen gangs behandling i et senere møte i Stortinget.