Innhold

3. Forslag fra mindretall

Forslag fra Arbeiderpartiet:
Forslag 1

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

240

Fagskoler

61

Utviklingsmidler til fagskoler, økes med

10 000 000

fra kr 43 204 000 til kr 53 204 000

325

Allmenne kulturformål

77

Kompensasjons- og stimuleringsordninger for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet, økes med

1 900 000 000

fra kr 3 120 000 000 til kr 5 020 000 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, økes med

82 000 000

fra kr 18 906 216 000 til kr 18 988 216 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter, økes med

39 500 000

fra kr 938 219 000 til kr 977 719 000

553

Regional- og distriktsutvikling

61

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling, økes med

120 000 000

fra kr 1 363 307 000 til kr 1 483 307 000

67

(Ny) Tilskudd til kommuner som vil kompensere bedrifter som rammes av omfattende lokale smitteverntiltak, kan overføres, bevilges med

200 000 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, økes med

170 000 000

fra kr 143 225 846 000 til kr 143 395 846 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64, økes med

500 000 000

fra kr 1 984 000 000 til kr 2 484 000 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd, økes med

125 000 000

fra kr 39 190 708 000 til kr 39 315 708 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64, økes med

1 500 000 000

fra kr 1 882 000 000 til kr 3 382 000 000

576

Vedlikehold og rehabilitering

60

Vedlikehold og rehabilitering i kommuner, økes med

250 000 000

fra kr 2 500 000 000 til kr 2 750 000 000

61

(Ny) Vedlikehold og rehabilitering i fylkeskommuner, bevilges med

500 000 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med

15 000 000

fra kr 5 346 000 000 til kr 5 361 000 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, økes med

142 000 000

fra kr 7 002 465 000 til kr 7 144 465 000

77

Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres, økes med

12 500 000

fra kr 1 603 812 000 til kr 1 616 312 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, økes med

6 000 000

fra kr 2 750 000 000 til kr 2 756 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, økes med

1 000 000

fra kr 320 000 000 til kr 321 000 000

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

5 000 000

fra kr 300 925 000 til kr 305 925 000

23

(Ny) Forhåndsavtaler om vaksine mot covid-19, bevilges med

500 000 000

745

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter, økes med

10 000 000

fra kr 1 131 075 000 til kr 1 141 075 000

762

Primærhelsetjeneste

63

Allmennlegetjenester, økes med

210 000 000

fra kr 244 281 000 til kr 454 281 000

846

Familie- og oppveksttiltak

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21, økes med

11 100 000

fra kr 28 393 000 til kr 39 493 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, reduseres med

450 000

fra kr 69 072 000 til kr 68 622 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med

1 600 000

fra kr 12 016 000 til kr 10 416 000

72

Tilskudd til forskning og kompetanseutvikling i barnevernet, kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med

450 000

fra kr 127 278 000 til kr 127 728 000

860

Forbrukerrådet

51

Markedsportaler, økes med

2 000 000

fra kr 20 711 000 til kr 22 711 000

882

Kirkebygg og gravplasser

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser, reduseres med

400 000

fra kr 17 890 000 til kr 17 490 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet

25

(Ny) Forvaltning og utvikling av kompensasjonsordning mv., bevilges med

25 000 000

84

(Ny) Midlertidig tilskuddsordning for reiseliv på Svalbard, bevilges med

25 000 000

1138

Støtte til organisasjoner m.m.

73

(Ny) Ekstraordinært tilskudd til Dyrsku’n, bevilges med

11 200 000

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

72

Tilskudd til dekking av tap, økes med

30 000 000

fra kr 90 000 000 til kr 120 000 000

1320

Statens vegvesen

65

Tilskudd til fylkesveier, kan overføres, økes med

400 000 000

fra kr 91 500 000 til kr 491 500 000

1428

Enova SF

50

Overføring til Klima- og energifondet, økes med

500 000 000

fra kr 5 184 450 000 til kr 5 684 450 000

1605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

1

Driftsutgifter, økes med

32 447 000

fra kr 751 271 000 til kr 783 718 000

1634

Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet

70

Tilskudd til støtteberettigete virksomheter, overslagsbevilgning, reduseres med

23 000 000 000

fra kr 30 030 000 000 til kr 7 030 000 000

72

Støtte for å ta permitterte tilbake i jobb, overslagsbevilgning, reduseres med

3 300 000 000

fra kr 4 000 000 000 til kr 700 000 000

1800

Olje- og energidepartementet

73

(Ny) Ekstraordinært tilskudd til ONS, bevilges med

21 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, økes med

18 300 000

fra kr 8 572 747 000 til kr 8 591 047 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, økes med

2 000 000

fra kr 34 176 819 000 til kr 34 178 819 000

2421

Innovasjon Norge

74

Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres, økes med

30 000 000

fra kr 478 000 000 til kr 508 000 000

77

(Ny) Ordning for miljøvennlig resirkulering av utrangerte fartøy og rigger, bevilges med

100 000 000

79

Tilskudd til kondemneringsordning for skip, økes med

37 500 000

fra kr 75 000 000 til kr 112 500 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, økes med

270 000 000

fra kr 19 620 000 000 til kr 19 890 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, reduseres med

35 000 000

fra kr 840 000 000 til kr 805 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, økes med

1 000 000

fra kr 51 000 000 til kr 52 000 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, reduseres med

7 208 000 000

fra kr 53 579 000 000 til kr 46 371 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, økes med

125 000 000

fra kr 965 000 000 til kr 1 090 000 000

2543

Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger

70

Stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere, overslagsbevilgning, reduseres med

1 990 000 000

fra kr 3 600 000 000 til kr 1 610 000 000

71

Stønad til lærlinger, overslagsbevilgning, reduseres med

95 000 000

fra kr 250 000 000 til kr 155 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning, reduseres med

60 000 000

fra kr 1 740 000 000 til kr 1 680 000 000

72

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning, reduseres med

1 000 000

fra kr 124 000 000 til kr 123 000 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning, reduseres med

5 000 000

fra kr 53 000 000 til kr 48 000 000

76

Bidragsforskott, reduseres med

5 000 000

fra kr 705 000 000 til kr 700 000 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, reduseres med

2 620 000 000

fra kr 45 020 000 000 til kr 42 400 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, reduseres med

210 000 000

fra kr 1 960 000 000 til kr 1 750 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning, reduseres med

8 680 000 000

fra kr 11 840 000 000 til kr 3 160 000 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, reduseres med

40 000 000

fra kr 2 230 000 000 til kr 2 190 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, reduseres med

1 235 000 000

fra kr 31 315 000 000 til kr 30 080 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, reduseres med

15 000 000

fra kr 148 000 000 til kr 133 000 000

72

Legeerklæringer, reduseres med

10 000 000

fra kr 370 000 000 til kr 360 000 000

2655

Uførhet

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning, økes med

830 000 000

fra kr 99 130 000 000 til kr 99 960 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning, økes med

3 000 000

fra kr 66 000 000 til kr 69 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

71

Hjelpestønad, overslagsbevilgning, økes med

10 000 000

fra kr 1 600 000 000 til kr 1 610 000 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, økes med

7 000 000

fra kr 120 000 000 til kr 127 000 000

74

Tilskudd til biler, økes med

30 000 000

fra kr 745 000 000 til kr 775 000 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, økes med

100 000 000

fra kr 3 460 000 000 til kr 3 560 000 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester, reduseres med

15 000 000

fra kr 325 000 000 til kr 310 000 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, økes med

240 000 000

fra kr 77 430 000 000 til kr 77 670 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, økes med

490 000 000

fra kr 152 520 000 000 til kr 153 010 000 000

72

Inntektspensjon, overslagsbevilgning, økes med

10 000 000

fra kr 4 120 000 000 til kr 4 130 000 000

2680

Etterlatte

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, reduseres med

5 000 000

fra kr 1 105 000 000 til kr 1 100 000 000

72

Særtillegg, overslagsbevilgning, økes med

2 000 000

fra kr 82 000 000 til kr 84 000 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp, reduseres med

95 000 000

fra kr 2 245 025 000 til kr 2 150 025 000

71

Psykologhjelp, reduseres med

6 000 000

fra kr 340 000 000 til kr 334 000 000

72

Tannbehandling, reduseres med

190 000 000

fra kr 2 225 000 000 til kr 2 035 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt, reduseres med

9 000 000

fra kr 1 170 000 000 til kr 1 161 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, økes med

39 000 000

fra kr 10 371 000 000 til kr 10 410 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1, reduseres med

272 500 000

fra kr 5 540 167 000 til kr 5 267 667 000

71

Egenandelstak 2, reduseres med

125 000 000

fra kr 1 020 000 000 til kr 895 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

70

Allmennlegehjelp, økes med

225 000 000

fra kr 5 390 113 000 til kr 5 615 113 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62, reduseres med

110 000 000

fra kr 1 190 000 000 til kr 1 080 000 000

73

Kiropraktorbehandling, reduseres med

14 000 000

fra kr 192 000 000 til kr 178 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling, reduseres med

14 000 000

fra kr 190 000 000 til kr 176 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land, reduseres med

8 000 000

fra kr 18 000 000 til kr 10 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv., reduseres med

60 000 000

fra kr 410 000 000 til kr 350 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv., reduseres med

45 000 000

fra kr 260 000 000 til kr 215 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag, reduseres med

35 000 000

fra kr 230 000 000 til kr 195 000 000

3710

Vaksiner mv.

3

Vaksinesalg, reduseres med

67 500 000

fra kr 95 585 000 til kr 28 085 000

5561

Flypassasjeravgift

70

Flypassasjeravgift, reduseres med

85 000 000

fra kr 340 000 000 til kr 255 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70

Dividende, økes med

25 000 000

fra kr 185 000 000 til kr 210 000 000

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen sørge for inntektssikringsordninger for studenter som kan vise til inntektsbortfall høsten 2020, innenfor rammen av Stortingets bevilgning.

Forslag 3

Stortinget ber regjeringen sikre at mottakere av tilskudd fra kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører ikke kan utbetale bonus til ledende ansatte i det resterende av 2020 og i 2021.

Forslag 4

Stortinget ber regjeringen sikre at mottakere av tilskudd fra kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører forplikter seg til ikke å øke lederlønn eller styrehonorar i det resterende av 2020 og i 2021.

Forslag 5

Stortinget ber regjeringen sikre at mottakere av tilskudd fra kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører ikke kan ha morselskap i tredjelandsjurisdiksjoner som er på EUs svarteliste over ikke-samarbeidende jurisdiksjoner.

Forslag 6

Stortinget ber regjeringen sikre at mottakere av tilskudd fra kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører ikke kan betale ut utbytte eller foreta aksjetilbakekjøp i det resterende av 2020 og i 2021.

Forslag 7

Stortinget ber regjeringen kompensere kommunesektoren for tapte skatteinntekter i 2020 i forhold til anslåtte inntekter i statsbudsjettet for 2020.

Forslag 8

Stortinget ber regjeringen kompensere den enkelte kommune for direkte merutgifter som er påløpt som følge av utbruddet av covid-19.

Forslag 9

Stortinget ber regjeringen sikre forutsigbarhet for hele vintersesongen 2020–2021 i kompensasjonsordningen for reiselivet. Det bør legges opp til månedlige utbetalinger av støtte.

Forslag fra Senterpartiet:
Forslag 10

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

240

Fagskoler

61

Utviklingsmidler til fagskoler, økes med

10 000 000

fra kr 43 204 000 til kr 53 204 000

325

Allmenne kulturformål

77

Kompensasjons- og stimuleringsordninger for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet, økes med

2 300 000 000

fra kr 3 120 000 000 til kr 5 420 000 000

335

Medieformål

71

Mediestøtte, økes med

50 000 000

fra kr 715 530 000 til kr 765 530 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, økes med

82 000 000

fra kr 18 906 216 000 til kr 18 988 216 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter, økes med

39 500 000

fra kr 938 219 000 til kr 977 719 000

553

Regional- og distriktsutvikling

61

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling, økes med

120 000 000

fra kr 1 363 307 000 til kr 1 483 307 000

67

(Ny) Tilskudd til kommuner som vil kompensere bedrifter som rammes av omfattende lokale smitteverntiltak, kan overføres, bevilges med

200 000 000

571

Rammetilskudd til kommuner

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64, økes med

1 200 000 000

fra kr 1 984 000 000 til kr 3 184 000 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64, økes med

1 500 000 000

fra kr 1 882 000 000 til kr 3 382 000 000

576

Vedlikehold og rehabilitering

60

Vedlikehold og rehabilitering i kommuner, økes med

500 000 000

fra kr 2 500 000 000 til kr 3 000 000 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med

15 000 000

fra kr 5 346 000 000 til kr 5 361 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, økes med

6 000 000

fra kr 2 750 000 000 til kr 2 756 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, økes med

1 000 000

fra kr 320 000 000 til kr 321 000 000

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

5 000 000

fra kr 300 925 000 til kr 305 925 000

23

(Ny) Forhåndsavtaler om vaksine mot covid-19, bevilges med

500 000 000

745

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter, økes med

10 000 000

fra kr 1 131 075 000 til kr 1 141 075 000

762

Primærhelsetjeneste

63

Allmennlegetjenester, økes med

210 000 000

fra kr 244 281 000 til kr 454 281 000

846

Familie- og oppveksttiltak

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21, økes med

11 100 000

fra kr 28 393 000 til kr 39 493 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, reduseres med

450 000

fra kr 69 072 000 til kr 68 622 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med

1 600 000

fra kr 12 016 000 til kr 10 416 000

72

Tilskudd til forskning og kompetanseutvikling i barnevernet, kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med

450 000

fra kr 127 278 000 til kr 127 728 000

860

Forbrukerrådet

51

Markedsportaler, økes med

2 000 000

fra kr 20 711 000 til kr 22 711 000

882

Kirkebygg og gravplasser

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser, reduseres med

400 000

fra kr 17 890 000 til kr 17 490 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet

25

(Ny) Forvaltning og utvikling av kompensasjonsordning mv., bevilges med

25 000 000

84

(Ny) Midlertidig tilskuddsordning for reiseliv på Svalbard, bevilges med

25 000 000

1138

Støtte til organisasjoner m.m.

73

(Ny) Ekstraordinært tilskudd til Dyrsku’n, bevilges med

11 200 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

50

Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond (LUF), økes med

100 000 000

fra kr 1 250 553 000 til kr 1 350 553 000

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

72

Tilskudd til dekking av tap, økes med

30 000 000

fra kr 90 000 000 til kr 120 000 000

1320

Statens vegvesen

65

Tilskudd til fylkesveier, kan overføres, økes med

500 000 000

fra kr 91 500 000 til kr 591 500 000

1605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

1

Driftsutgifter, økes med

32 447 000

fra kr 751 271 000 til kr 783 718 000

1634

Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet

70

Tilskudd til støtteberettigete virksomheter, overslagsbevilgning, reduseres med

22 400 000 000

fra kr 30 030 000 000 til kr 7 630 000 000

72

Støtte for å ta permitterte tilbake i jobb, overslagsbevilgning, reduseres med

3 300 000 000

fra kr 4 000 000 000 til kr 700 000 000

1800

Olje- og energidepartementet

73

(Ny) Ekstraordinært tilskudd til ONS, bevilges med

21 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, økes med

18 300 000

fra kr 8 572 747 000 til kr 8 591 047 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, økes med

2 000 000

fra kr 34 176 819 000 til kr 34 178 819 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, økes med

270 000 000

fra kr 19 620 000 000 til kr 19 890 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, reduseres med

35 000 000

fra kr 840 000 000 til kr 805 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, økes med

1 000 000

fra kr 51 000 000 til kr 52 000 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, reduseres med

7 416 000 000

fra kr 53 579 000 000 til kr 46 163 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, økes med

125 000 000

fra kr 965 000 000 til kr 1 090 000 000

2543

Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger

70

Stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere, overslagsbevilgning, reduseres med

1 990 000 000

fra kr 3 600 000 000 til kr 1 610 000 000

71

Stønad til lærlinger, overslagsbevilgning, reduseres med

95 000 000

fra kr 250 000 000 til kr 155 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning, reduseres med

60 000 000

fra kr 1 740 000 000 til kr 1 680 000 000

72

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning, reduseres med

1 000 000

fra kr 124 000 000 til kr 123 000 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning, reduseres med

5 000 000

fra kr 53 000 000 til kr 48 000 000

76

Bidragsforskott, reduseres med

5 000 000

fra kr 705 000 000 til kr 700 000 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, reduseres med

2 620 000 000

fra kr 45 020 000 000 til kr 42 400 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, reduseres med

210 000 000

fra kr 1 960 000 000 til kr 1 750 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning, reduseres med

8 680 000 000

fra kr 11 840 000 000 til kr 3 160 000 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, reduseres med

40 000 000

fra kr 2 230 000 000 til kr 2 190 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, reduseres med

1 285 000 000

fra kr 31 315 000 000 til kr 30 030 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, reduseres med

15 000 000

fra kr 148 000 000 til kr 133 000 000

72

Legeerklæringer, reduseres med

10 000 000

fra kr 370 000 000 til kr 360 000 000

2655

Uførhet

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning, økes med

830 000 000

fra kr 99 130 000 000 til kr 99 960 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning, økes med

3 000 000

fra kr 66 000 000 til kr 69 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

71

Hjelpestønad, overslagsbevilgning, økes med

10 000 000

fra kr 1 600 000 000 til kr 1 610 000 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, økes med

7 000 000

fra kr 120 000 000 til kr 127 000 000

74

Tilskudd til biler, økes med

30 000 000

fra kr 745 000 000 til kr 775 000 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, økes med

100 000 000

fra kr 3 460 000 000 til kr 3 560 000 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester, reduseres med

15 000 000

fra kr 325 000 000 til kr 310 000 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, økes med

240 000 000

fra kr 77 430 000 000 til kr 77 670 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, økes med

490 000 000

fra kr 152 520 000 000 til kr 153 010 000 000

72

Inntektspensjon, overslagsbevilgning, økes med

10 000 000

fra kr 4 120 000 000 til kr 4 130 000 000

2680

Etterlatte

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, reduseres med

5 000 000

fra kr 1 105 000 000 til kr 1 100 000 000

72

Særtillegg, overslagsbevilgning, økes med

2 000 000

fra kr 82 000 000 til kr 84 000 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp, reduseres med

95 000 000

fra kr 2 245 025 000 til kr 2 150 025 000

71

Psykologhjelp, reduseres med

6 000 000

fra kr 340 000 000 til kr 334 000 000

72

Tannbehandling, reduseres med

190 000 000

fra kr 2 225 000 000 til kr 2 035 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt, reduseres med

9 000 000

fra kr 1 170 000 000 til kr 1 161 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, økes med

39 000 000

fra kr 10 371 000 000 til kr 10 410 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1, reduseres med

272 500 000

fra kr 5 540 167 000 til kr 5 267 667 000

71

Egenandelstak 2, reduseres med

125 000 000

fra kr 1 020 000 000 til kr 895 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

70

Allmennlegehjelp, økes med

225 000 000

fra kr 5 390 113 000 til kr 5 615 113 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62, reduseres med

110 000 000

fra kr 1 190 000 000 til kr 1 080 000 000

73

Kiropraktorbehandling, reduseres med

14 000 000

fra kr 192 000 000 til kr 178 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling, reduseres med

14 000 000

fra kr 190 000 000 til kr 176 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land, reduseres med

8 000 000

fra kr 18 000 000 til kr 10 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv., reduseres med

60 000 000

fra kr 410 000 000 til kr 350 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv., reduseres med

45 000 000

fra kr 260 000 000 til kr 215 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag, reduseres med

35 000 000

fra kr 230 000 000 til kr 195 000 000

3710

Vaksiner mv.

3

Vaksinesalg, reduseres med

67 500 000

fra kr 95 585 000 til kr 28 085 000

5561

Flypassasjeravgift

70

Flypassasjeravgift, reduseres med

85 000 000

fra kr 340 000 000 til kr 255 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70

Dividende, økes med

25 000 000

fra kr 185 000 000 til kr 210 000 000

Forslag 11

Stortinget ber regjeringen oppheve kravet om at arrangementer må ha vært avlyst for å kunne motta støtte under kompensasjonsordningen for kulturarrangementer.

Forslag 12

Stortinget ber regjeringen oppheve kravet om at oppdrag og arrangementer må ha vært planlagt før 12. mars 2020 for å kunne motta støtte under kompensasjonsordningen for kulturarrangementer.

Forslag 13

Stortinget ber regjeringen redusere den nedre grensen i kompensasjonsordningen for kultur, frivillighet og idrett fra 25 000 kroner til 10 000 kroner.

Forslag 14

Stortinget ber regjeringen endre støtteordningen for publikumsåpne arrangementer slik at det kan søkes om støtte uavhengig av om arrangementet var planlagt å være åpent for publikum eller ikke.

Forslag 15

Stortinget ber regjeringen justere modellen for dekning av myndighetsbestemte vedlikeholdskostnader slik at den omfatter alt myndighetsbestemt vedlikehold, inkludert vedlikeholdstjenester som kjøpes/leies inn, og dokumenterte nødvendige lønnskostnader for virksomheter som utfører vedlikeholdet i egen regi.

Forslag 16

Stortinget ber regjeringen utvide perioden som legges til grunn for beregning av lovpålagte vedlikeholdskostnader, til perioden 12. mars til 31. oktober 2020.

Forslag 17

Stortinget ber regjeringen utvide perioden for når sesongbedrifters vedlikehold kan gjennomføres, til 31. mars 2021.

Forslag 18

Stortinget ber regjeringen følge opp at tilskuddet til refusjonsforpliktelser ved avlyste og avbestilte pakkereiser i perioden 14. mars–14. juni 2020, som vedtatt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020, kan utgjøre inntil 80 pst. av refusjonene, og at neste fordelingsrunde iverksettes snarest.

Forslag 19

Stortinget ber regjeringen forlenge ordningen for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket til 1. juli 2021.

Forslag 20

Stortinget ber regjeringen endre modellen for bedrifter med store sesongvariasjoner i omsetningen med tilbakevirkende kraft, slik at kravet til at virksomheten helt eller delvis skal foregå utendørs, utgår, og der andelen omsetning i høysesong for å komme inn under ordningen reduseres til 70 pst.

Forslag 21

Stortinget ber regjeringen justere garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter ved å øke maksimal løpetid på lånene fra 3 til 6 år.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 22

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

240

Fagskoler

61

Utviklingsmidler til fagskoler, økes med

10 000 000

fra kr 43 204 000 til kr 53 204 000

320

Norsk kulturråd

1

Driftsutgifter, økes med

30 000 000

fra kr 189 610 000 til kr 219 610 000

322

Bygg og offentlige rom

72

(Ny) Tilskudd til ordningen med desentraliserte kulturbygg, kan overføres, bevilges med

100 000 000

325

Allmenne kulturformål

77

Kompensasjons- og stimuleringsordninger for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet, økes med

2 607 000 000

fra kr 3 120 000 000 til kr 5 727 000 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, økes med

82 000 000

fra kr 18 906 216 000 til kr 18 988 216 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter, økes med

39 500 000

fra kr 938 219 000 til kr 977 719 000

553

Regional- og distriktsutvikling

61

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling, økes med

120 000 000

fra kr 1 363 307 000 til kr 1 483 307 000

65

Omstilling, økes med

100 000 000

fra kr 66 000 000 til kr 166 000 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, økes med

50 000 000

fra kr 143 225 846 000 til kr 143 275 846 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, økes med

2 500 000 000

fra kr 1 984 000 000 til kr 4 484 000 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64, økes med

1 500 000 000

fra kr 1 882 000 000 til kr 3 382 000 000

576

Vedlikehold og rehabilitering

60

Vedlikehold og rehabilitering i kommuner, økes med

200 000 000

fra kr 2 500 000 000 til kr 2 700 000 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med

15 000 000

fra kr 5 346 000 000 til kr 5 361 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, økes med

6 000 000

fra kr 2 750 000 000 til kr 2 756 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, økes med

1 000 000

fra kr 320 000 000 til kr 321 000 000

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

5 000 000

fra kr 300 925 000 til kr 305 925 000

23

(Ny) Forhåndsavtaler om vaksine mot covid-19, bevilges med

500 000 000

745

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter, økes med

10 000 000

fra kr 1 131 075 000 til kr 1 141 075 000

762

Primærhelsetjeneste

63

Allmennlegetjenester, økes med

210 000 000

fra kr 244 281 000 til kr 454 281 000

840

Tiltak mot vold og overgrep

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 og kap. 846, post 62, økes med

1 800 000

fra kr 23 683 000 til kr 25 483 000

846

Familie- og oppveksttiltak

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21, økes med

11 100 000

fra kr 28 393 000 til kr 39 493 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, reduseres med

450 000

fra kr 69 072 000 til kr 68 622 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med

1 600 000

fra kr 12 016 000 til kr 10 416 000

72

Tilskudd til forskning og kompetanseutvikling i barnevernet, kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med

450 000

fra kr 127 278 000 til kr 127 728 000

860

Forbrukerrådet

51

Markedsportaler, økes med

2 000 000

fra kr 20 711 000 til kr 22 711 000

882

Kirkebygg og gravplasser

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser, reduseres med

400 000

fra kr 17 890 000 til kr 17 490 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet

25

(Ny) Forvaltning og utvikling av kompensasjonsordning mv., bevilges med

25 000 000

84

(Ny) Midlertidig tilskuddsordning for reiseliv på Svalbard, bevilges med

25 000 000

1138

Støtte til organisasjoner m.m.

73

(Ny) Ekstraordinært tilskudd til Dyrsku’n, bevilges med

11 200 000

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

72

Tilskudd til dekking av tap, økes med

30 000 000

fra kr 90 000 000 til kr 120 000 000

1315

Tilskudd til Avinor AS

70

Tilskudd, reduseres med

1 000 000 000

fra kr 4 270 000 000 til kr 3 270 000 000

1320

Statens vegvesen

65

Tilskudd til fylkesveier, kan overføres, økes med

400 000 000

fra kr 91 500 000 til kr 491 500 000

1605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

1

Driftsutgifter, økes med

32 447 000

fra kr 751 271 000 til kr 783 718 000

1634

Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet

70

Tilskudd til støtteberettigete virksomheter, overslagsbevilgning, reduseres med

23 000 000 000

fra kr 30 030 000 000 til kr 7 030 000 000

72

Støtte for å ta permitterte tilbake i jobb, overslagsbevilgning, reduseres med

3 300 000 000

fra kr 4 000 000 000 til kr 700 000 000

1800

Olje- og energidepartementet

73

(Ny) Ekstraordinært tilskudd til ONS, bevilges med

21 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, økes med

18 300 000

fra kr 8 572 747 000 til kr 8 591 047 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, økes med

2 000 000

fra kr 34 176 819 000 til kr 34 178 819 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, økes med

270 000 000

fra kr 19 620 000 000 til kr 19 890 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, reduseres med

35 000 000

fra kr 840 000 000 til kr 805 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, økes med

1 000 000

fra kr 51 000 000 til kr 52 000 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, reduseres med

7 413 700 000

fra kr 53 579 000 000 til kr 46 165 300 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, økes med

125 000 000

fra kr 965 000 000 til kr 1 090 000 000

2543

Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger

70

Stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere, overslagsbevilgning, reduseres med

1 990 000 000

fra kr 3 600 000 000 til kr 1 610 000 000

71

Stønad til lærlinger, overslagsbevilgning, reduseres med

95 000 000

fra kr 250 000 000 til kr 155 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning, reduseres med

60 000 000

fra kr 1 740 000 000 til kr 1 680 000 000

72

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning, reduseres med

1 000 000

fra kr 124 000 000 til kr 123 000 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning, reduseres med

5 000 000

fra kr 53 000 000 til kr 48 000 000

76

Bidragsforskott, reduseres med

5 000 000

fra kr 705 000 000 til kr 700 000 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, reduseres med

2 620 000 000

fra kr 45 020 000 000 til kr 42 400 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, reduseres med

210 000 000

fra kr 1 960 000 000 til kr 1 750 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning, reduseres med

8 680 000 000

fra kr 11 840 000 000 til kr 3 160 000 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, reduseres med

40 000 000

fra kr 2 230 000 000 til kr 2 190 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, reduseres med

1 160 000 000

fra kr 31 315 000 000 til kr 30 155 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, reduseres med

15 000 000

fra kr 148 000 000 til kr 133 000 000

72

Legeerklæringer, reduseres med

10 000 000

fra kr 370 000 000 til kr 360 000 000

2655

Uførhet

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning, økes med

805 000 000

fra kr 99 130 000 000 til kr 99 935 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning, økes med

3 000 000

fra kr 66 000 000 til kr 69 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

71

Hjelpestønad, overslagsbevilgning, økes med

10 000 000

fra kr 1 600 000 000 til kr 1 610 000 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, økes med

7 000 000

fra kr 120 000 000 til kr 127 000 000

74

Tilskudd til biler, økes med

30 000 000

fra kr 745 000 000 til kr 775 000 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, økes med

100 000 000

fra kr 3 460 000 000 til kr 3 560 000 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester, reduseres med

15 000 000

fra kr 325 000 000 til kr 310 000 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, økes med

240 000 000

fra kr 77 430 000 000 til kr 77 670 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, økes med

490 000 000

fra kr 152 520 000 000 til kr 153 010 000 000

72

Inntektspensjon, overslagsbevilgning, økes med

10 000 000

fra kr 4 120 000 000 til kr 4 130 000 000

2680

Etterlatte

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, reduseres med

5 000 000

fra kr 1 105 000 000 til kr 1 100 000 000

72

Særtillegg, overslagsbevilgning, økes med

2 000 000

fra kr 82 000 000 til kr 84 000 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp, reduseres med

95 000 000

fra kr 2 245 025 000 til kr 2 150 025 000

71

Psykologhjelp, reduseres med

6 000 000

fra kr 340 000 000 til kr 334 000 000

72

Tannbehandling, reduseres med

190 000 000

fra kr 2 225 000 000 til kr 2 035 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt, reduseres med

9 000 000

fra kr 1 170 000 000 til kr 1 161 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, økes med

39 000 000

fra kr 10 371 000 000 til kr 10 410 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1, reduseres med

272 500 000

fra kr 5 540 167 000 til kr 5 267 667 000

71

Egenandelstak 2, reduseres med

125 000 000

fra kr 1 020 000 000 til kr 895 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

70

Allmennlegehjelp, økes med

225 000 000

fra kr 5 390 113 000 til kr 5 615 113 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62, reduseres med

110 000 000

fra kr 1 190 000 000 til kr 1 080 000 000

73

Kiropraktorbehandling, reduseres med

14 000 000

fra kr 192 000 000 til kr 178 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling, reduseres med

14 000 000

fra kr 190 000 000 til kr 176 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land, reduseres med

8 000 000

fra kr 18 000 000 til kr 10 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv., reduseres med

60 000 000

fra kr 410 000 000 til kr 350 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv., reduseres med

45 000 000

fra kr 260 000 000 til kr 215 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag, reduseres med

35 000 000

fra kr 230 000 000 til kr 195 000 000

3710

Vaksiner mv.

3

Vaksinesalg, reduseres med

67 500 000

fra kr 95 585 000 til kr 28 085 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70

Dividende, økes med

25 000 000

fra kr 185 000 000 til kr 210 000 000

Forslag 23

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en ordning som sørger for at de studentene som har inntektsbortfall mellom 16. juni og 31. desember 2020, får nyte godt av samme ordning med ekstralån og konvertering til stipend som gjaldt for studentene våren 2020.

Forslag 24

Stortinget ber regjeringen sikre at kompensasjonsordningen for kulturlivet videreføres med samme innretning som i dag.

Forslag 25

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et eget forslag til kompetansehevende tiltak som kan være tilgjengelige for kulturaktører.

Forslag 26

Stortinget ber regjeringen raskt sikre at nye, klare prosjekter som sorterer under ordningen for desentralisert ordning for kulturbygg, får støtte, i henhold til ny ramme for ordningen for 2020.

Forslag 27

Stortinget ber regjeringen garantere at de midlertidige dagpengesatsene forlenges så lenge faren for permitteringer og oppsigelser på grunn av covid-19 og smitteverntiltak vedvarer.

Forslag 28

Stortinget ber regjeringen forlenge den midlertidige opphevingen av ventetid på tre dager før dagpengene utbetales, også etter 1. januar 2021.

Forslag 29

Stortinget ber regjeringen forlenge den midlertidige nedsettelsen av krav til minsteinntekt til 0,75 G også for nye tilfeller.

Forslag 30

Stortinget ber regjeringen forlenge det reduserte kravet til tapt arbeidstid til 40 pst. også for nye tilfeller.

Forslag 31

Stortinget ber regjeringen videreføre de midlertidige reglene for graderte dagpenger i jordbruk mv. og de midlertidige reglene for permitterte faglærte fra tredjeland.

Forslag 32

Stortinget ber regjeringen forlenge den midlertidige kompensasjonsytelsen for selvstendig næringsdrivende og frilansere med samme sats som tidligere.

Forslag 33

Stortinget ber regjeringen forlenge den midlertidige inntektssikringsordningen for lærlinger også i nye tilfeller.

Forslag 34

Stortinget ber regjeringen videreføre tiltakene i den midlertidige forskriften om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19 som omhandler mottakere av arbeidsavklaringspenger.

Forslag 35

Stortinget ber regjeringen sikre Nord-Norge bedre tilbud fra Hurtigruten, økt til minst det dobbelte av antall avganger under koronapandemien, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte i løpet av høsten 2020.

Forslag 36

Stortinget ber regjeringen sørge for at drosjenæringen sikres en kompensasjonsordning uten minstebeløp og krav til egenandel, enten som en del av den nye reiselivsordningen eller en egen bransjespesifikk ordning.

Forslag 37

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med alle større, både gjeldende og fremtidige, støtteordninger og krisepakker til luftfarten stille betingelser om at det skal være hele og faste stillinger med direkte ansettelse i flyselskapet.

Forslag 38

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med alle større, både gjeldende og fremtidige, støtteordninger og krisepakker til luftfarten stille betingelser om at det skal være tydelige hjemmebaseregler som klart definerer arbeidsgiveransvaret.

Forslag 39

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med alle større, både gjeldende og fremtidige, støtteordninger og krisepakker til luftfarten stille betingelser om at det ikke skal godtas bekvemmelighetsflagg.

Forslag 40

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med alle større, både gjeldende og fremtidige, støtteordninger og krisepakker til luftfarten stille betingelser om økning av innblandingskravet fra 0,5 pst. til 1 pst. avansert biodrivstoff.

Forslag 41

Stortinget ber regjeringen sørge for at selskaper som er skattemessig hjemmehørende i land som er oppført på EUs svarteliste over skatteparadiser, er direkte eller indirekte kontrollert av aksjonærer i land på svartelisten, direkte eller indirekte kontrollerer datterselskaper eller eier virksomheter som er permanent etablert i land på svartelisten, eller deler eierskap med virksomheter i land på svartelisten, avskjæres fra all statlig koronarelatert støtte som kompensasjons- og garantiordninger.

Forslag 42

Stortinget ber regjeringen kreve at alle selskaper som mottar koronarelatert statlig støtte, utviser full åpenhet om alle reelle eiere og selskapsstruktur.

Forslag fra Miljøpartiet De Grønne:
Forslag 43

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

240

Fagskoler

61

Utviklingsmidler til fagskoler, økes med

10 000 000

fra kr 43 204 000 til kr 53 204 000

325

Allmenne kulturformål

77

Kompensasjons- og stimuleringsordninger for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet, økes med

2 200 000 000

fra kr 3 120 000 000 til kr 5 320 000 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, økes med

82 000 000

fra kr 18 906 216 000 til kr 18 988 216 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter, økes med

39 500 000

fra kr 938 219 000 til kr 977 719 000

553

Regional- og distriktsutvikling

61

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling, økes med

120 000 000

fra kr 1 363 307 000 til kr 1 483 307 000

67

(Ny) Tilskudd til kommuner som vil kompensere bedrifter som rammes av omfattende lokale smitteverntiltak, kan overføres, bevilges med

200 000 000

571

Rammetilskudd til kommuner

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64, økes med

500 000 000

fra kr 1 984 000 000 til kr 2 484 000 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64, økes med

1 500 000 000

fra kr 1 882 000 000 til kr 3 382 000 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med

15 000 000

fra kr 5 346 000 000 til kr 5 361 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, økes med

6 000 000

fra kr 2 750 000 000 til kr 2 756 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, økes med

1 000 000

fra kr 320 000 000 til kr 321 000 000

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

5 000 000

fra kr 300 925 000 til kr 305 925 000

23

(Ny) Forhåndsavtaler om vaksine mot covid-19, bevilges med

500 000 000

745

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter, økes med

10 000 000

fra kr 1 131 075 000 til kr 1 141 075 000

762

Primærhelsetjeneste

63

Allmennlegetjenester, økes med

210 000 000

fra kr 244 281 000 til kr 454 281 000

846

Familie- og oppveksttiltak

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21, økes med

11 100 000

fra kr 28 393 000 til kr 39 493 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, reduseres med

450 000

fra kr 69 072 000 til kr 68 622 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med

1 600 000

fra kr 12 016 000 til kr 10 416 000

72

Tilskudd til forskning og kompetanseutvikling i barnevernet, kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med

450 000

fra kr 127 278 000 til kr 127 728 000

860

Forbrukerrådet

51

Markedsportaler, økes med

2 000 000

fra kr 20 711 000 til kr 22 711 000

882

Kirkebygg og gravplasser

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser, reduseres med

400 000

fra kr 17 890 000 til kr 17 490 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet

25

(Ny) Forvaltning og utvikling av kompensasjonsordning mv., bevilges med

25 000 000

84

(Ny) Midlertidig tilskuddsordning for reiseliv på Svalbard, bevilges med

25 000 000

1138

Støtte til organisasjoner m.m.

73

(Ny) Ekstraordinært tilskudd til Dyrsku’n, bevilges med

11 200 000

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

72

Tilskudd til dekking av tap, økes med

30 000 000

fra kr 90 000 000 til kr 120 000 000

1320

Statens vegvesen

65

Tilskudd til fylkesveier, kan overføres, økes med

400 000 000

fra kr 91 500 000 til kr 491 500 000

1605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

1

Driftsutgifter, økes med

32 447 000

fra kr 751 271 000 til kr 783 718 000

1634

Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet

70

Tilskudd til støtteberettigete virksomheter, overslagsbevilgning, reduseres med

21 600 000 000

fra kr 30 030 000 000 til kr 8 430 000 000

72

Støtte for å ta permitterte tilbake i jobb, overslagsbevilgning, reduseres med

3 300 000 000

fra kr 4 000 000 000 til kr 700 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, økes med

884 400 000

fra kr 8 572 747 000 til kr 9 457 147 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, økes med

2 000 000

fra kr 34 176 819 000 til kr 34 178 819 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, økes med

270 000 000

fra kr 19 620 000 000 til kr 19 890 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, reduseres med

35 000 000

fra kr 840 000 000 til kr 805 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, økes med

1 000 000

fra kr 51 000 000 til kr 52 000 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, reduseres med

7 213 700 000

fra kr 53 579 000 000 til kr 46 365 300 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, økes med

125 000 000

fra kr 965 000 000 til kr 1 090 000 000

2543

Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger

70

Stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere, overslagsbevilgning, reduseres med

1 990 000 000

fra kr 3 600 000 000 til kr 1 610 000 000

71

Stønad til lærlinger, overslagsbevilgning, reduseres med

95 000 000

fra kr 250 000 000 til kr 155 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning, reduseres med

60 000 000

fra kr 1 740 000 000 til kr 1 680 000 000

72

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning, reduseres med

1 000 000

fra kr 124 000 000 til kr 123 000 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning, reduseres med

5 000 000

fra kr 53 000 000 til kr 48 000 000

76

Bidragsforskott, reduseres med

5 000 000

fra kr 705 000 000 til kr 700 000 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, reduseres med

2 620 000 000

fra kr 45 020 000 000 til kr 42 400 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, reduseres med

210 000 000

fra kr 1 960 000 000 til kr 1 750 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning, reduseres med

8 680 000 000

fra kr 11 840 000 000 til kr 3 160 000 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, reduseres med

40 000 000

fra kr 2 230 000 000 til kr 2 190 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, reduseres med

1 235 000 000

fra kr 31 315 000 000 til kr 30 080 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, reduseres med

15 000 000

fra kr 148 000 000 til kr 133 000 000

72

Legeerklæringer, reduseres med

10 000 000

fra kr 370 000 000 til kr 360 000 000

2655

Uførhet

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning, økes med

830 000 000

fra kr 99 130 000 000 til kr 99 960 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning, økes med

3 000 000

fra kr 66 000 000 til kr 69 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

71

Hjelpestønad, overslagsbevilgning, økes med

10 000 000

fra kr 1 600 000 000 til kr 1 610 000 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, økes med

7 000 000

fra kr 120 000 000 til kr 127 000 000

74

Tilskudd til biler, økes med

30 000 000

fra kr 745 000 000 til kr 775 000 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, økes med

100 000 000

fra kr 3 460 000 000 til kr 3 560 000 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester, reduseres med

15 000 000

fra kr 325 000 000 til kr 310 000 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, økes med

240 000 000

fra kr 77 430 000 000 til kr 77 670 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, økes med

490 000 000

fra kr 152 520 000 000 til kr 153 010 000 000

72

Inntektspensjon, overslagsbevilgning, økes med

10 000 000

fra kr 4 120 000 000 til kr 4 130 000 000

2680

Etterlatte

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, reduseres med

5 000 000

fra kr 1 105 000 000 til kr 1 100 000 000

72

Særtillegg, overslagsbevilgning, økes med

2 000 000

fra kr 82 000 000 til kr 84 000 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp, reduseres med

95 000 000

fra kr 2 245 025 000 til kr 2 150 025 000

71

Psykologhjelp, reduseres med

6 000 000

fra kr 340 000 000 til kr 334 000 000

72

Tannbehandling, reduseres med

190 000 000

fra kr 2 225 000 000 til kr 2 035 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt, reduseres med

9 000 000

fra kr 1 170 000 000 til kr 1 161 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, økes med

39 000 000

fra kr 10 371 000 000 til kr 10 410 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1, reduseres med

272 500 000

fra kr 5 540 167 000 til kr 5 267 667 000

71

Egenandelstak 2, reduseres med

125 000 000

fra kr 1 020 000 000 til kr 895 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

70

Allmennlegehjelp, økes med

225 000 000

fra kr 5 390 113 000 til kr 5 615 113 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62, reduseres med

110 000 000

fra kr 1 190 000 000 til kr 1 080 000 000

73

Kiropraktorbehandling, reduseres med

14 000 000

fra kr 192 000 000 til kr 178 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling, reduseres med

14 000 000

fra kr 190 000 000 til kr 176 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land, reduseres med

8 000 000

fra kr 18 000 000 til kr 10 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv., reduseres med

60 000 000

fra kr 410 000 000 til kr 350 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv., reduseres med

45 000 000

fra kr 260 000 000 til kr 215 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag, reduseres med

35 000 000

fra kr 230 000 000 til kr 195 000 000

3710

Vaksiner mv.

3

Vaksinesalg, reduseres med

67 500 000

fra kr 95 585 000 til kr 28 085 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70

Dividende, økes med

25 000 000

fra kr 185 000 000 til kr 210 000 000

Forslag 44

Stortinget ber regjeringen etablere en ordning med dagpenger for studenter etter modell av ordningen for personer som nylig er dimittert etter førstegangstjeneste.

Forslag fra Rødt:
Forslag 45

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

240

Fagskoler

61

Utviklingsmidler til fagskoler, økes med

10 000 000

fra kr 43 204 000 til kr 53 204 000

325

Allmenne kulturformål

77

Kompensasjons- og stimuleringsordninger for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet, økes med

1 900 000 000

fra kr 3 120 000 000 til kr 5 020 000 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, økes med

82 000 000

fra kr 18 906 216 000 til kr 18 988 216 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter, økes med

39 500 000

fra kr 938 219 000 til kr 977 719 000

553

Regional- og distriktsutvikling

61

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling, økes med

120 000 000

fra kr 1 363 307 000 til kr 1 483 307 000

67

(Ny) Tilskudd til kommuner som vil kompensere bedrifter som rammes av omfattende lokale smitteverntiltak, kan overføres, bevilges med

200 000 000

571

Rammetilskudd til kommuner

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64, økes med

500 000 000

fra kr 1 984 000 000 til kr 2 484 000 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64, økes med

1 500 000 000

fra kr 1 882 000 000 til kr 3 382 000 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med

15 000 000

fra kr 5 346 000 000 til kr 5 361 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, økes med

6 000 000

fra kr 2 750 000 000 til kr 2 756 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, økes med

1 000 000

fra kr 320 000 000 til kr 321 000 000

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

5 000 000

fra kr 300 925 000 til kr 305 925 000

23

(Ny) Forhåndsavtaler om vaksine mot covid-19, bevilges med

500 000 000

745

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter, økes med

10 000 000

fra kr 1 131 075 000 til kr 1 141 075 000

762

Primærhelsetjeneste

63

Allmennlegetjenester, økes med

210 000 000

fra kr 244 281 000 til kr 454 281 000

846

Familie- og oppveksttiltak

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21, økes med

11 100 000

fra kr 28 393 000 til kr 39 493 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, reduseres med

450 000

fra kr 69 072 000 til kr 68 622 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med

1 600 000

fra kr 12 016 000 til kr 10 416 000

72

Tilskudd til forskning og kompetanseutvikling i barnevernet, kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med

450 000

fra kr 127 278 000 til kr 127 728 000

860

Forbrukerrådet

51

Markedsportaler, økes med

2 000 000

fra kr 20 711 000 til kr 22 711 000

882

Kirkebygg og gravplasser

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser, reduseres med

400 000

fra kr 17 890 000 til kr 17 490 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet

25

(Ny) Forvaltning og utvikling av kompensasjonsordning mv., bevilges med

25 000 000

84

(Ny) Midlertidig tilskuddsordning for reiseliv på Svalbard, bevilges med

25 000 000

926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

150 000 000

fra kr 107 000 000 til kr 257 000 000

1138

Støtte til organisasjoner m.m.

73

(Ny) Ekstraordinært tilskudd til Dyrsku’n, bevilges med

11 200 000

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

72

Tilskudd til dekking av tap, økes med

30 000 000

fra kr 90 000 000 til kr 120 000 000

1605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

1

Driftsutgifter, økes med

32 447 000

fra kr 751 271 000 til kr 783 718 000

1634

Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet

70

Tilskudd til støtteberettigete virksomheter, overslagsbevilgning, reduseres med

23 000 000 000

fra kr 30 030 000 000 til kr 7 030 000 000

72

Støtte for å ta permitterte tilbake i jobb, overslagsbevilgning, reduseres med

3 300 000 000

fra kr 4 000 000 000 til kr 700 000 000

1800

Olje- og energidepartementet

73

(Ny) Ekstraordinært tilskudd til ONS, bevilges med

21 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, økes med

18 300 000

fra kr 8 572 747 000 til kr 8 591 047 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, økes med

2 000 000

fra kr 34 176 819 000 til kr 34 178 819 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, økes med

270 000 000

fra kr 19 620 000 000 til kr 19 890 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, reduseres med

35 000 000

fra kr 840 000 000 til kr 805 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, økes med

1 000 000

fra kr 51 000 000 til kr 52 000 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, reduseres med

7 026 700 000

fra kr 53 579 000 000 til kr 46 552 300 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, økes med

125 000 000

fra kr 965 000 000 til kr 1 090 000 000

2543

Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger

70

Stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere, overslagsbevilgning, reduseres med

1 990 000 000

fra kr 3 600 000 000 til kr 1 610 000 000

71

Stønad til lærlinger, overslagsbevilgning, reduseres med

86 000 000

fra kr 250 000 000 til kr 164 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning, reduseres med

60 000 000

fra kr 1 740 000 000 til kr 1 680 000 000

72

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning, reduseres med

1 000 000

fra kr 124 000 000 til kr 123 000 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning, reduseres med

5 000 000

fra kr 53 000 000 til kr 48 000 000

76

Bidragsforskott, reduseres med

5 000 000

fra kr 705 000 000 til kr 700 000 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, reduseres med

2 620 000 000

fra kr 45 020 000 000 til kr 42 400 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, reduseres med

210 000 000

fra kr 1 960 000 000 til kr 1 750 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning, reduseres med

8 680 000 000

fra kr 11 840 000 000 til kr 3 160 000 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, reduseres med

40 000 000

fra kr 2 230 000 000 til kr 2 190 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, reduseres med

1 185 000 000

fra kr 31 315 000 000 til kr 30 130 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, reduseres med

15 000 000

fra kr 148 000 000 til kr 133 000 000

72

Legeerklæringer, reduseres med

10 000 000

fra kr 370 000 000 til kr 360 000 000

2655

Uførhet

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning, økes med

830 000 000

fra kr 99 130 000 000 til kr 99 960 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning, økes med

3 000 000

fra kr 66 000 000 til kr 69 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

71

Hjelpestønad, overslagsbevilgning, økes med

10 000 000

fra kr 1 600 000 000 til kr 1 610 000 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, økes med

7 000 000

fra kr 120 000 000 til kr 127 000 000

74

Tilskudd til biler, økes med

30 000 000

fra kr 745 000 000 til kr 775 000 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, økes med

100 000 000

fra kr 3 460 000 000 til kr 3 560 000 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester, reduseres med

15 000 000

fra kr 325 000 000 til kr 310 000 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, økes med

240 000 000

fra kr 77 430 000 000 til kr 77 670 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, økes med

490 000 000

fra kr 152 520 000 000 til kr 153 010 000 000

72

Inntektspensjon, overslagsbevilgning, økes med

10 000 000

fra kr 4 120 000 000 til kr 4 130 000 000

2680

Etterlatte

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, reduseres med

5 000 000

fra kr 1 105 000 000 til kr 1 100 000 000

72

Særtillegg, overslagsbevilgning, økes med

2 000 000

fra kr 82 000 000 til kr 84 000 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp, reduseres med

95 000 000

fra kr 2 245 025 000 til kr 2 150 025 000

71

Psykologhjelp, reduseres med

6 000 000

fra kr 340 000 000 til kr 334 000 000

72

Tannbehandling, reduseres med

190 000 000

fra kr 2 225 000 000 til kr 2 035 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt, reduseres med

9 000 000

fra kr 1 170 000 000 til kr 1 161 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, økes med

39 000 000

fra kr 10 371 000 000 til kr 10 410 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1, reduseres med

272 500 000

fra kr 5 540 167 000 til kr 5 267 667 000

71

Egenandelstak 2, reduseres med

125 000 000

fra kr 1 020 000 000 til kr 895 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

70

Allmennlegehjelp, økes med

225 000 000

fra kr 5 390 113 000 til kr 5 615 113 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62, reduseres med

110 000 000

fra kr 1 190 000 000 til kr 1 080 000 000

73

Kiropraktorbehandling, reduseres med

14 000 000

fra kr 192 000 000 til kr 178 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling, reduseres med

14 000 000

fra kr 190 000 000 til kr 176 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land, reduseres med

8 000 000

fra kr 18 000 000 til kr 10 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv., reduseres med

60 000 000

fra kr 410 000 000 til kr 350 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv., reduseres med

45 000 000

fra kr 260 000 000 til kr 215 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag, reduseres med

35 000 000

fra kr 230 000 000 til kr 195 000 000

3710

Vaksiner mv.

3

Vaksinesalg, reduseres med

67 500 000

fra kr 95 585 000 til kr 28 085 000

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Trinnskatt, formuesskatt mv. fra personlige skattytere, økes med

400 000 000

fra kr 80 207 000 000 til kr 80 607 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70

Dividende, økes med

25 000 000

fra kr 185 000 000 til kr 210 000 000

Forslag 46

Stortinget ber regjeringen videreføre det reduserte minstekravet til inntekt for å kvalifisere til dagpenger ut året.

Forslag 47

Stortinget ber regjeringen sørge for at alle dagpengemottakere får en kompensasjonsgrad på 80 pst. av inntekt opp til 3 G, med virkning fra 1. oktober 2020.

Forslag 48

Stortinget ber regjeringen forlenge stønadsperioden ut året for dagpengemottakere som hadde 19 eller færre uker igjen av dagpengeperioden ved utgangen av juni 2020.

Forslag 49

Stortinget ber regjeringen endre vilkårene for dagpenger, slik at dagpenger først faller bort når arbeidsmengden overstiger 80 pst. av vanlig arbeidstid.

Forslag 50

Stortinget ber regjeringen videreføre ordningen med full lønnskompensasjon i 20 dager ut året, slik at staten fra 1. september 2020 dekker full lønn i 10 dager i tillegg til bedriftenes lønnsplikt på 10 dager.

Forslag 51

Stortinget ber regjeringen øke bedriftenes lønnsplikt ved permittering til 15 dager, med virkning fra 1. juli 2021.

Forslag 52

Stortinget ber regjeringen forlenge den midlertidige kompensasjonsytelsen for selvstendig næringsdrivende og frilansere ut året med 80 pst. kompensasjonsgrad.

Forslag 53

Stortinget ber regjeringen forlenge den midlertidige kompensasjonsytelsen for lærlinger også for nye tilfeller ut året, samt fra 1. november 2020 gi full kompensasjonsgrad for alle permitterte lærlinger for inntekt opp til 3 G.

Forslag 54

Stortinget ber regjeringen om å videreføre de midlertidige forlengelsene av stønadsperiodene for mottakere av arbeidsavklaringspenger ut året.

Forslag 55

Stortinget ber regjeringen opprette en kondemneringsordning for utrangerte offshorefartøy, med forutsetning om at resirkuleringen skal foregå ved norske verft.

Forslag 56

Stortinget ber regjeringen bevilge midler til Havforskningsinstituttet for å bygge ‘kystgående forskningsfartøy Sør’ under forutsetning av at oppdraget gis til norske verft.

Forslag 57

Stortinget ber regjeringen etablere produksjonsanlegg for skipsskrog over 75 meter, i tilknytning til eksisterende verftsindustri, for å ta tilbake en større del av den maritime verdiskapingen som skjer i Norge.

Forslag 58

Stortinget ber regjeringen sørge for at det gjennomføres ekstraordinært vedlikehold på alle skip i offentlig eie, med forutsetning om at arbeidet gjennomføres ved norske verft.

Forslag 59

Stortinget ber regjeringen øke Enovas tilskudd til klimatiltak i industrien.

Forslag 60

Stortinget ber regjeringen opprette en støtteordning for fylkeskommunal satsing på elektriske ferger, hvor byggekontrakter går til verft og produksjonsbedrifter i Norge.