Innhold

1. Innledning

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Tore Hagebakken, Ingvild Kjerkol, Hege Haukeland Liadal, Tuva Moflag og Tellef Inge Mørland, fra Høyre, Mats A. Kirkebirkeland, Erlend Larsen, Mari Holm Lønseth og Sveinung Stensland, fra Fremskrittspartiet, Åshild Bruun-Gundersen og Kari Kjønaas Kjos, fra Senterpartiet, Kjersti Toppe, fra Sosialistisk Venstreparti, Nicholas Wilkinson, fra Venstre, Carl-Erik Grimstad, og fra Kristelig Folkeparti, lederen Geir Jørgen Bekkevold, viser til Stortingets forretningsorden § 43 om fagkomiteenes behandling av statsbudsjettet.

Komiteen behandler i denne innstillingen regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 under rammeområde 15 Helse. Komiteen fremmer på denne bakgrunn forslag om bevilgninger som er tildelt komiteen.

Komiteen viser til at regjeringen la frem Prop. 1 S (2020–2021) 7. oktober 2020. Komiteen viser videre til at Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021) Endring av Prop. 1 S (2020–2021) Statsbudsjettet 2021 (Saldering) ble fremmet 10. november 2020, og inneholdt i tillegg til forslag til tiltak for å motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien, også forslag til bevilgningsendringer på budsjettposter under Helse- og omsorgsdepartementet.

Komiteen legger til grunn at ved vedtak i Stortinget 3. desember 2020 er netto sum for rammeområde 15 fastsatt til 241 154 957 000 kroner.

I tabellen under fremgår regjeringens forslag til bevilgninger under de respektive budsjettkapitler og poster under rammeområde 15.

Oversikt over budsjettkapitler og poster i rammeområde 15

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1 (2020–2021)

Utgifter

Helse- og omsorgsdepartementet

700

Helse- og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter

240 956 000

701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

767 715 000

70

Norsk Helsenett SF

153 885 000

71

Medisinske kvalitetsregistre

38 724 000

72

Nasjonale e-helseløsninger

505 375 000

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

27 739 000

22

Beredskapslagring legemidler og smittevernutstyr

1 981 000 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

4 130 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

5 935 000

71

Internasjonale organisasjoner

60 317 000

72

Tilskudd til Verdens helseorganisasjon (WHO)

20 000 000

704

Norsk helsearkiv

1

Driftsutgifter

65 216 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 771 000

708

Eldreombud

1

Driftsutgifter

10 067 000

709

Pasient- og brukerombud

1

Driftsutgifter

73 780 000

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

221 493 000

22

Salgs- og beredskapsprodukter m.m.

144 325 000

23

Vaksiner og vaksinasjon mot covid-19

3 770 000 000

712

Bioteknologirådet

1

Driftsutgifter

12 487 000

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79

98 635 000

60

Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21

95 336 000

70

Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

180 553 000

74

Skolefrukt mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

20 700 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

64 135 000

717

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 793 000

70

Tilskudd

61 941 000

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

19 430 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

4 626 900 000

71

Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres

578 237 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

58 525 149 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

20 611 342 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

15 583 528 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

13 921 895 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

41 695 651 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning

3 284 140 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres

1 296 723 000

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning

8 115 434 000

81

Protonsenter, kan overføres

176 000 000

82

Investeringslån, kan overføres

7 859 447 000

83

Byggelånsrenter, overslagsbevilgning

339 000 000

86

Driftskreditter

1 800 000 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

12 773 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

135 308 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

3 362 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

1

Driftsutgifter

82 760 000

21

Spesielle driftsutgifter

59 936 000

70

Hjemhenting ved alvorlig psykisk lidelse mv.

2 965 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

111 844 000

72

Utviklingsområder innenfor psykisk helsevern og rus

13 224 000

737

Historiske pensjonskostnader

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

131 006 000

740

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter

1 323 085 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

49 262 000

60

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

87 149 000

70

Helsetjenester i annet EØS-land

69 056 000

741

Norsk pasientskadeerstatning

1

Driftsutgifter

221 951 000

70

Advokatutgifter

48 798 000

71

Særskilte tilskudd

21 294 000

742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

1

Driftsutgifter

161 736 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

15 779 000

744

Direktoratet for e-helse

1

Driftsutgifter

179 026 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

151 115 000

745

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter

1 264 811 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

150 387 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

13 147 000

746

Statens legemiddelverk

1

Driftsutgifter

323 964 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

31 632 000

747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

1

Driftsutgifter

111 476 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

13 479 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 735 000

748

Statens helsetilsyn

1

Driftsutgifter

162 209 000

749

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

1

Driftsutgifter

40 298 000

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

290 937 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres

9 273 000

61

Vertskommuner

932 308 000

63

Investeringstilskudd – rehabilitering, kan overføres, kan nyttes under post 69

3 171 967 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag

728 000 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning

2 622 971 000

67

Utviklingstiltak

75 269 000

68

Kompetanse og innovasjon

414 591 000

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst, kan overføres

806 835 000

71

Frivillig arbeid mv.

73 544 000

72

Landsbystiftelsen

85 843 000

73

Særlige omsorgsbehov

87 616 000

75

Andre kompetansetiltak

11 513 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

126 724 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

252 241 000

60

Forebyggende helsetjenester

420 961 000

61

Fengselshelsetjeneste

188 963 000

63

Allmennlegetjenester

874 787 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

45 296 000

73

Seksuell helse, kan overføres

59 979 000

74

Stiftelsen Amathea

26 035 000

765

Psykisk helse, rus og vold

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

186 879 000

60

Kommunale tjenester, kan overføres

230 507 000

62

Rusarbeid, kan overføres

455 178 000

71

Brukere og pårørende, kan overføres

174 715 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

474 245 000

73

Utviklingstiltak mv.

177 459 000

74

Kompetansesentre, kan overføres

308 912 000

75

Vold og traumatisk stress, kan overføres

245 130 000

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

14 917 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

1 652 000

770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

54 964 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

309 349 000

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

130 419 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79

53 557 000

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21

88 477 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

106 470 000

61

Tilskudd til kommuner

160 416 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

27 869 000

Folketrygden

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

2 300 050 000

71

Psykologhjelp

354 300 000

72

Tannbehandling

2 320 022 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

1 317 674 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

11 141 000 000

71

Legeerklæringer

8 988 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

2 129 960 000

2752

Refusjon av egenbetaling

72

Egenandelstak

6 756 170 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71

475 000 000

70

Allmennlegehjelp

5 410 825 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62

1 223 300 000

72

Jordmorhjelp

72 040 000

73

Kiropraktorbehandling

201 964 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

200 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land

10 008 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

199 980 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

224 980 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

202 345 000

Sum utgifter rammeområde 15

241 130 825 000

Inntekter

Inntekter under departementene

3701

E-helse, helseregistre mv.

2

Diverse inntekter

82 070 000

3704

Norsk helsearkiv

2

Diverse inntekter

3 081 000

3710

Vaksiner mv.

3

Vaksinesalg

145 107 000

3714

Folkehelse

4

Gebyrinntekter

2 544 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån

284 000 000

85

Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008

621 000 000

3740

Helsedirektoratet

2

Diverse inntekter

20 646 000

3

Helsetjenester i annet EØS-land

67 035 000

4

Gebyrinntekter

49 862 000

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

40 024 000

6

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

87 234 000

3741

Norsk pasientskadeerstatning

2

Diverse inntekter

6 961 000

50

Premie fra private

17 624 000

3742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

50

Premie fra private

2 394 000

3745

Folkehelseinstituttet

2

Diverse inntekter

194 840 000

3746

Statens legemiddelverk

2

Diverse inntekter

31 632 000

4

Registreringsgebyr

78 981 000

3747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

2

Diverse inntekter

17 932 000

4

Gebyrinntekter

15 368 000

3748

Statens helsetilsyn

2

Diverse inntekter

1 643 000

Sum inntekter rammeområde 15

1 769 978 000

Netto rammeområde 15

239 360 847 000

Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til at det er blitt forhandlet frem en enighet mellom de fire partiene om statsbudsjettet for 2021. Flertallet viser til nærmere omtale under de budsjettpostene der det foreslås endringer i forhold til forslaget fra regjeringen.

Flertallet viser til at det i budsjettforliket blir foreslått at driftskuttet som er knyttet til regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform, økes med 0,1 prosentpoeng sammenlignet med regjeringens forslag, slik at kuttet blir på 0,6 pst. Dette innebærer at flertallet foreslår en reduksjon av følgende poster, jf. tabell under, der det ekstra ABE-kuttet fremgår. Flertallet viser til at helseforetakene er skjermet for ABE-kutt gjennom at 75 pst. er tilbakeført. Dette fremgår ikke av tabellen under. Totalt tilbakeføres 112,3 mill. kroner fordelt slik: Helse Sør-Øst 60,5 mill. kroner, Helse Vest 21,3 mill. kroner, Helse Midt-Norge 16,1 mill. kroner og Helse Nord 14,4 mill. kroner.

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1

Ekstra ABE-kutt

Utgifter rammeområde 15 (i tusen kroner)

700

Helse- og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter

240 956

240 716 (-240)

701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter

767 715

767 228 (-487)

70

Norsk Helsenett SF

153 885

153 733 (-152)

71

Medisinske kvalitetsregistre

38 724

38 685 (-39)

72

Nasjonale e-helseløsninger

505 375

504 884 (-491)

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter

27 739

27 714 (-25)

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter

5 935

5 929 (-6)

704

Norsk helsearkiv

1

Driftsutgifter

65 216

65 151 (-65)

21

Spesielle driftsutgifter

8 771

8 762 (-9)

708

Eldreombud

1

Driftsutgifter

10 067

10 060 (-7)

709

Pasient- og brukerombud

1

Driftsutgifter

73 780

73 707 (-73)

712

Bioteknologirådet

1

Driftsutgifter

12 487

12 473 (-14)

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter

98 635

98 493 (-142)

717

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter

11 793

11 781 (-12)

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter

19 430

19 411 (-19)

70

Særskilte tilskudd

4 626 900

4 625 955 (-945)

71

Kvalitetsbasert finansiering

578 237

577 671 (-566)

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF

58 525 149

58 469 036 (-56 113)

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF

20 611 342

20 591 753 (-19 589)

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF

15 583 528

15 568 612 (-14 916)

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF

13 921 895

13 908 634 (-13 261)

76

Innsatsstyrt finansiering

41 695 651

41 655 690 (-39 961)

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser

3 284 140

3 280 994 (-3 146)

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester

1 296 723

1 295 489 (-1 234)

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter

12 773

12 760 (-13)

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

1

Driftsutgifter

82 760

82 688 (-72)

21

Spesielle driftsutgifter

59 936

59 879 (-57)

740

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter

1 323 085

1 321 863 (-1 222)

21

Spesielle driftsutgifter

49 262

49 235 (-27)

741

Norsk pasientskadeerstatning

1

Driftsutgifter

221 951

221 733 (-218)

742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

1

Driftsutgifter

161 736

161 587 (-149)

21

Spesielle driftsutgifter

15 779

15 763 (-16)

744

Direktoratet for e-helse

1

Driftsutgifter

179 026

178 849 (-177)

21

Spesielle driftsutgifter

151 115

150 966 (-149)

745

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter

1 264 811

1 263 746 (-1 065)

21

Spesielle driftsutgifter

150 387

150 242 (-145)

746

Statens legemiddelverk

1

Driftsutgifter

323 964

323 656 (-308)

21

Spesielle driftsutgifter

31 632

31 601 (-31)

747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

1

Driftsutgifter

111 476

111 365 (-111)

21

Spesielle driftsutgifter

13 479

13 466 (-13)

748

Statens helsetilsyn

1

Driftsutgifter

162 209

162 047 (-162)

749

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

1

Driftsutgifter

40 298

40 258 (-40)

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter

290 937

290 745 (-192)

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter

252 241

252 120 (-121)

765

Psykisk helse, rus og vold

21

Spesielle driftsutgifter

186 879

186 749 (-130)

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter

14 917

14 902 (-15)

770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter

54 964

54 929 (-35)

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

130 419

130 167 (-252)

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter

53 557

53 504 (-53)

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter

106 470

106 344 (-126)

Sum utgifter rammeområde 15

241 130 825

240 974 414 (-156 411)

Inntekter rammeområde 15 (i tusen kroner)

3701

E-helse, helseregistre mv.

2

Diverse inntekter

82 070

81 941 (-129)

3704

Norsk helsearkiv

2

Diverse inntekter

3 081

3 078 (-3)

3710

Vaksiner mv.

3

Vaksinesalg

145 107

145 011 (-96)

3714

Folkehelse

4

Gebyrinntekter

2 544

2 542 (-2)

3740

Helsedirektoratet

2

Diverse inntekter

20 646

20 626 (-20)

3

Helsetjenester i annet EØS-land

67 035

66 970 (-65)

4

Gebyrinntekter

49 862

49 815 (-47)

3741

Norsk pasientskadeerstatning

2

Diverse inntekter

6 961

6 954 (-7)

50

Premie fra private

17 624

17 606 (-18)

3742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

50

Premie fra private

2 394

2 392 (-2)

3745

Folkehelseinstituttet

2

Diverse inntekter

194 840

194 650 (-190)

3746

Statens legemiddelverk

2

Diverse inntekter

31 632

31 601 (-31)

4

Registreringsgebyr

78 981

78 904 (-77)

3747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

2

Diverse inntekter

17 932

17 915 (-17)

4

Gebyrinntekter

15 368

15 353 (-15)

3748

Statens helsetilsyn

2

Diverse inntekter

1 643

1 641 (-2)

Sum inntekter rammeområde 15

1 769 978

1 769 257 (-721)

Sum netto rammeområde 15

239 360 847

239 205 157 (-155 690)

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er sterkt kritiske til hvordan årets budsjettprosess har foregått i Stortinget. Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet ble først presentert på kvelden 1. desember, noe som umuliggjør en grundig og seriøs budsjettbehandling i komiteene, tatt i betrakting at dato for finansdebatten var 3. desember.

Disse medlemmer viser til at budsjettet for helse- og omsorg (rammeområde 15) er på ca. 240 mrd. kroner og inneholder svært mange viktige områder. Disse medlemmer mener et så viktig område hadde fortjent en langt grundigere og langt mer seriøs behandling enn det regjeringspartiene og Fremskrittspartiet i år la opp til.