Innhold

3. Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har ellers ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I statsbudsjettet for 2018 blir det gjort følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1800

Olje- og energidepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 72, blir sett ned med

1 500 000

frå kr 20 946 000 til kr 19 446 000

70

Tilskot til internasjonale organisasjonar mv., blir sett ned med

4 600 000

frå kr 7 800 000 til kr 3 200 000

71

Tilskot til Norsk Oljemuseum, blir sett opp med

1 500 000

frå kr 13 500 000 til kr 15 000 000

1810

Oljedirektoratet

1

Driftsutgifter, blir sett opp med

3 500 000

frå kr 302 200 000 til kr 305 700 000

23

Oppdrags- og samarbeidsverksemd, kan overførast, blir sett ned med

10 000 000

frå kr 116 750 000 til kr 106 750 000

1815

Petoro AS

72

Administrasjon, Petoro Iceland AS, blir sett ned med

1 097 000

frå kr 1 497 000 til kr 400 000

73

Statleg deltaking i petroleumsverksemd på islandsk kontinentalsokkel, kan overførast, blir sett ned med

18 350 000

frå kr 18 700 000 til kr 350 000

1820

Noregs vassdrags- og energidirektorat

22

Flaum- og skredførebygging, kan overførast, kan nyttast under postane 45, 60 og 72, blir sett opp med

55 000 000

frå kr 261 454 000 til kr 316 454 000

23

Oppdrags- og samarbeidsverksemd, kan overførast, blir sett ned med

5 000 000

frå kr 86 820 000 til kr 81 820 000

1830

Forsking og næringsutvikling

70

Tilskot til Nordisk Energiforsking, blir sett ned med

1 000 000

frå kr 11 300 000 til kr 10 300 000

1840

CO2-handtering

71

Tilskot til Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad, blir sett ned med

2 000 000

frå kr 195 000 000 til kr 193 000 000

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda

30

Investeringar, blir sett ned med

1 000 000 000

frå kr 25 000 000 000 til kr 24 000 000 000

2490

NVE Anlegg

24

Driftsresultat

0

1 Driftsinntekter

-106 500 000

2 Driftsutgifter

101 700 000

3 Avskrivingar

4 600 000

4 Renter av statens kapital

200 000

5 Investeringsformål

0

6 Reguleringsfond

-5 000 000

-5 000 000

45 (NY)

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, blir løyvd med

1 400 000

Inntekter

4800

Olje- og energidepartementet

2 (NY)

Ymse inntekter, blir løyvd med

1 300 000

4810

Oljedirektoratet

1

Gebyrinntekter, blir sett opp med

3 500 000

frå kr 25 627 000 til kr 29 127 000

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter, blir sett ned med

10 000 000

frå kr 116 751 000 til kr 106 751 000

4820

Noregs vassdrags- og energidirektorat

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter, blir sett ned med

5 000 000

frå kr 86 820 000 til kr 81 820 000

40

Flaum- og skredførebygging, blir sett opp med

6 000 000

frå kr 21 000 000 til kr 27 000 000

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda

24

Driftsresultat, blir sett opp med

31 200 000 000

frå kr 93 500 000 000 til kr 124 700 000 000

1 Driftsinntekter

184 000 000 000

2 Driftsutgifter

-30 100 000 000

3 Leite- og feltutviklingsutgifter

-2 100 000 000

4 Avskrivingar

-24 000 000 000

5 Renter av statens kapital

-3 100 000 000

124 700 000 000

30

Avskrivingar, blir sett ned med

2 000 000 000

frå kr 26 000 000 000 til kr 24 000 000 000

80

Renter av statens kapital, blir sett ned med

200 000 000

frå kr 3 300 000 000 til kr 3 100 000 000

5490

NVE Anlegg

1

Sal av utstyr mv., blir sett opp med

1 400 000

frå kr 200 000 til kr 1 600 000

5685

Aksjar i Equinor ASA

85

Utbytte, blir sett opp med

366 000 000

frå kr 14 544 000 000 til kr 14 910 000 000