Innhold

4. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, lederen Dag Terje Andersen, Eva Kristin Hansen og Magne Rommetveit, fra Høyre, Svein Harberg og Bente Stein Mathisen, fra Fremskrittspartiet, Carl I. Hagen og Ulf Leirstein, fra Senterpartiet, Nils T. Bjørke, fra Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Knag Fylkesnes, og fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, viser til at Riksrevisjonen vurderer det slik at gjenstående arbeid i henhold til Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2- håndtering, jf. Dokument 3:14 (2012–2013), ikke vil la seg gjennomføre på bare ett år, og ønsker å avvente oppfølgingen til 2019. Komiteen tar utsettelsen til etterretning.

Komiteen viser videre til oppfølgingen av de ni forvaltningsrevisjonene som er omtalt i sakens tekniske sammendrag, og deler Riksrevisjonens syn på at sju av dem kan avsluttes.

Komiteen vil imidlertid oppfordre Riksrevisjonen til å følge med på Kunnskapsdepartementets gjennomføring av tiltakene for å bedre utnyttelsen av forskningsinfrastrukturen på Svalbard, jf. Dokument 3:13 (2013–2014), og gi en vurdering i den årlige innberetning i Dokument 1.

Komiteen har videre merket seg at det gjenstår utfordringer knyttet til elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren, jf. Dokument 3:6 (2013–2014), og at Riksrevisjonen vil følge utviklingen med sikte på en vurdering av behovet for en ny undersøkelse.

Komiteen viser også til at to av rapportene, Dokument 3:11 (2013–2014), Riksrevisjonens undersøkelse av barnefattigdom, og Dokument 3:4 (2014–2015), Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen, følges videre av Riksrevisjonen.

Komiteen registrerer at andelen barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt, har økt fra 8,6 prosent i 2013 til 10,3 prosent i 2016, og at bare en del av de iverksatte tiltakene er evaluert.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at regjeringens strategi mot fattigdom, Barn som lever i fattigdom (2015–2017) gikk ut i 2017, samtidig som stadig flere barn vokser opp i fattigdom i Norge. Disse medlemmer mener det haster å få på plass en ny strategi, og at denne må inneholde sterkere virkemidler enn den forrige for å klare å snu denne utviklingen.

Disse medlemmer viser til at departementet i sitt svar til Riksrevisjonen skriver om hva som gjøres for å vurdere barnas behov når foreldrene deres søker om sosialhjelp. Disse medlemmer mener dette kartleggingsarbeidet er svært viktig, men vil understreke at det også haster å endre dagens praksis hvor sosialhjelpen avkortes dersom det utbetales barnetrygd, til tross for at sosialhjelpen er en ytelse på et minimumsnivå. Tall fra SSB viser at 66 kommuner hadde denne praksisen i 2017. Disse medlemmer mener dette er svært usosialt, og at en endring av denne praksisen er avgjørende i arbeidet mot barnefattigdom.

Komiteen deler Riksrevisjonens vurdering av at området fortsatt krever stor oppmerksomhet, og er tilfreds med at Riksrevisjonen vil følge saken videre.

Komiteen har også merket seg at det fortsatt gjenstår en god del arbeid før internkontrollen på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen kan anses å være tilfredsstillende. Komiteen deler Riksrevisjonens vurdering av at saken bør følges videre før den kan anses som avsluttet.