Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet (Kongsberg Gruppen ASA – statens deltakelse i fortrinnsrettsemisjon)

Til Stortinget

Sammendrag

Innledning

Kongsberg Gruppen ASA («Kongsberg Gruppen» eller «selskapet») er et børsnotert internasjonalt konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger innenfor offshore, olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. Staten eier 50,001 pst. av aksjene i selskapet, og eierskapet forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet. Markedsverdien til selskapet var per 21. september 2018 om lag 19 mrd. kroner.

Styret i Kongsberg Gruppen annonserte 6. juli 2018 at selskapet har inngått en avtale om kjøp av Rolls-Royce plc («Rolls-Royce») sin kommersielle marine virksomhet, Rolls-Royce Commercial Marine. Partene er enige om en pris på 500 mill. britiske pund (om lag 5,4 mrd. kroner). Styret i Kongsberg Gruppen forventer at kombinasjonen av driften til forretningsområdet Kongsberg Maritime og Rolls-Royce Commercial Marine vil muliggjøre mer salg som følge av økte leveranser av integrerte pakker og tjenester samt kostnadssynergier. Transaksjonen vil styrke Kongsberg Gruppens rolle og virksomhet i den norske maritime klyngen.

Som et ledd i å finansiere oppkjøpet vil styret foreslå for selskapets aksjonærer at det gjennomføres en fortrinnsrettsemisjon rettet mot samtlige aksjonærer på om lag 5 mrd. kroner. Selskapet planlegger også utstedelse av ett eller flere nye obligasjonslån på opptil 2 mrd. kroner.

Kongsberg Gruppen publiserte 16. august 2018 et informasjonsmemorandum som inneholder detaljer knyttet til kjøpet og den planlagte emisjonen. Kapitalforhøyelsen vil ifølge selskapet bli tatt opp til behandling på en ekstraordinær generalforsamling i fjerde kvartal 2018, hvor et vedtak krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmer og av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. Gjennomføring av kapitalforhøyelsen forutsetter således at staten, med en eierandel på 50,001 pst. av aksjene i selskapet, stemmer for styrets forslag.

Regjeringen mener at staten bør stemme for den foreslåtte fortrinnsrettsemisjonen i Kongsberg Gruppen og delta proratarisk i den. Kjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine vil styrke Kongsberg Gruppens maritime virksomhet og vurderes å ville være verdiskapende for Kongsberg Gruppens aksjonærer over tid. Departementet har således meddelt Kongsberg Gruppen at regjeringen er positiv til at staten deltar med sin pro rata andel i den varslede fortrinnsrettsemisjonen, med forbehold om Stortingets samtykke og at emisjonsvilkårene er akseptable og markedsmessige, samt at det ikke fremkommer ny vesentlig informasjon frem mot generalforsamlingen hvor det skal tas stilling til kapitalforhøyelsen.

Departementet fremmer i proposisjonen forslag om at Nærings- og fiskeridepartementet gis fullmakt til å delta proratarisk i en kapitalforhøyelse på om lag 5 mrd. kroner i Kongsberg Gruppen på visse vilkår, slik at statens eierandel i selskapet forblir uendret. Statens andel av emisjonen vil være om lag 2,5 mrd. kroner. Størrelsen på emisjonen og emisjonens øvrige vilkår vil bli redegjort for mer presist i prospektet som sendes aksjeeierne før generalforsamlingen.

En vurdering fra departementets rådgiver og departementets vurderinger er omtalt i henholdsvis pkt. 4 og pkt. 5 i proposisjonen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Statens deltakelse i kapitalforhøyelsen i Kongsberg Gruppen foreslås bevilget på kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 96 Aksjer. Bevilgningen til emisjon på kap. 950 post 96 innebærer for staten en formuesomplassering ved trekk på statens kontantbeholdning og finansieres ved statslånemidler. Renter knyttet til finansieringen samt utbytter fra selskapet vil bli utgifts- og inntektsført i de årlige budsjettene på vanlig måte. Nærings- og fiskeridepartementet forventer en markedsmessig avkastning på investeringen i Kongsberg Gruppen. Deltakelsen i kapitalforhøyelsen vil ikke påføre staten nevneverdige økte utgifter til eierforvaltning. Staten eier 50,001 pst. av aksjene i Kongsberg Gruppen. En emisjon på 5 mrd. kroner vil da innebære at staten bidrar med om lag 2,5 mrd. kroner for å opprettholde eierandelen på 50,001 pst.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Ruth Grung, Kari-Anne Opsal, Nils Kristen Sandtrøen og Terje Aasland, fra Høyre, Ingunn Foss, Kårstein Eidem Løvaas, Tom-Christer Nilsen og Elizabeth Åsjord Sire, fra Fremskrittspartiet, Morten Ørsal Johansen og Bengt Rune Strifeldt, fra Senterpartiet, Geir Adelsten Iversen og lederen Geir Pollestad, fra Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Knag Fylkesnes, fra Venstre, André N. Skjelstad, og fra Kristelig Folkeparti, Steinar Reiten, viser til at regjeringen foreslår at staten som majoritetseier deltar i en fortrinnsrettsemisjon for å finansiere Kongsberg Gruppens oppkjøp av Rolls-Royce Commercial Marine. Den statlige deltakelsen i fortrinnsrettsemisjonen er anslått til om lag 2,5 mrd. kroner.

Komiteen registrerer at departementet skriver at deltakelse i emisjonen innebærer «en ikke ubetydelig risiko, da fremtidig verdiutvikling og avkastning er usikker». Komiteen vektlegger at både styret, departementets rådgiver og departementet er positive til å delta i emisjonen. Komiteen deler departementets vurdering av at kjøpet fremstår som «godt strategisk og forretningsmessig begrunnet».

Komiteen støtter forslaget i proposisjonen.

Komiteen ser det som positivt for den maritime industrien og norske arbeidsplasser at Kongsberg Gruppen kjøper Rolls-Royce Commercial Marine, og understreker betydningen av at man gjennom oppkjøpet sikrer langsiktig, norsk eierskap til selskapet.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti mener saken også understreker det statlige eierskapets viktige rolle for å sikre gode, strategiske og industrielle satsinger og norske arbeidsplasser.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2018 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Kroner

950

Forvaltning av statlig eierskap

96

Aksjer, bevilges med

2 502 500 000

II

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet kan overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 96 Aksjer, som følge av mindre endringer i endelig fastsatt emisjonsbeløp.

Oslo, i næringskomiteen, den 4. oktober 2018

Geir Pollestad

leder og ordfører