3. Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til meldingen og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Meld. St. 24 (2016–2017) – Felles ansvar for felles fremtid – Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk – vedlegges protokollen.