Innhold

1. Sammendrag

1.1 Innledning

I proposisjonen legger Kulturdepartementet fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2016.

1.2 Endringsforslag

Kap. 300 Kulturdepartementet

Post 1 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten skal dekke departementets egne lønns- og driftsutgifter.

Kulturdepartementet har i 2016 flyttet inn i nye lokaler i Grubbegata 1. For å dekke utgifter i forbindelse med flyttingen, foreslås bevilgningen på posten økt med 3,5 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon av bevilgningen på kap. 320 post 21, jf. omtale nedenfor.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

På posten er det i 2016 dekket utgifter til et ekspertutvalg som har utredet grunnlaget for eventuell statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader. Utgiftene til drift av utvalget er blitt høyere enn antatt.

Departementet foreslår derfor å øke bevilgningen på posten med 0,9 mill. kroner, mot tilsvarende reduksjon på kap. 315 post 79, jf. omtale nedenfor.

Kap. 314 Kultursamarbeid i nordområdene og kulturnæring

Post 71 Kulturnæringsprosjekter

På posten er det i 2016 satt av 5 mill. kroner til tiltak for å bidra til kulturell og kreativ næringsutvikling, jf. Prop. 1 S (2015–2016). Deler av dette arbeidet vil skje i regi av Norsk kulturråd. Departementet foreslår med bakgrunn i dette å redusere bevilgningen på posten med 5 mill. kroner, mot en tilsvarende økning av driftsbevilgningen til Norsk kulturråd på kap. 320 post 1, jf. omtale nedenfor.

Kap. 315 Frivillighetsformål

Post 71 Tilskudd til frivilligsentraler

Bevilgningen på posten skal støtte opp under etablering og drift av frivillighetssentraler. Departementet foreslår å øke bevilgningen på posten med 0,2 mill. kroner, mot tilsvarende reduksjon på kap. 315 post 79, jf. omtale nedenfor.

Post 79 Til disposisjon

Bevilgningen foreslås redusert med 1,1 mill. kroner mot tilsvarende økning på kap. 300 post 21 og kap. 315 post 71, jf. omtale ovenfor.

Post 87 Tilskudd til X Games

Tilskudd til X Games i 2016 – overføringsfullmakt til 2017

Stortinget vedtok i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2016 å bevilge et tilskudd på 8 mill. kroner til X Games 2017, jf. Innst. 400 S (2015–2016). Av innstillingen fremkommer det at 6 mill. kroner av bevilgningen forutsetter fullfinansiering av arrangementet og at det øvrige forutsettes gitt som generell driftsstøtte. Det er videre forutsatt at det foreligger en tilfredsstillende antidopingløsning, godkjent av Antidoping Norge, for arrangementet.

X Games for ski og snøbrett skal arrangeres i Hafjell i 2017. Det foreligger nå en antidopingløsning for FIS-lisensierte utøvere på ski og snøbrett.

Departementet har ennå ikke mottatt endelig bekreftelse på fullfinansiering av arrangementet. Departementet foreslår derfor at bevilgningen i 2016 tilføyes stikkordet «kan overføres», jf. forslag til vedtak II.

Departementet viser ellers til Prop. 1 S (2016–2017), der det på posten er foreslått en bevilgning på ytterligere 10 mill. kroner til arrangementet i 2017, med samme forutsetning om fullfinansiering og tilfredsstillende antidopingløsning.

Kap. 320 Allmenne kulturformål

Post 1 Driftsutgifter

På posten er det satt av midler til ulike evalueringer, utredninger, kulturstatistikk og andre oppgaver i departementets regi. Avsetningene til disse prosjektene foreslås redusert med 4 mill. kroner i 2016 for å dekke forventede merutgifter på kap. 320 post 75 og kap. 33 post 78, jf. omtale nedenfor.

Ut over dette er det tatt hensyn til overføringen av 5 mill. kroner fra kap. 314 post 71 til posten for å dekke utgifter i Norsk kulturråd til arbeid med kulturell og kreativ næring, jf. omtale ovenfor.

Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette økt med 1 mill. kroner.

Post 21 Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter

Deler av bevilgningen på posten skal dekke utgifter i Norsk kulturråd som finansieres av eksterne midler. Som følge av at flere prosjekter som Norsk kulturråd har utført på vegne av andre nå er avviklet, foreslås bevilgningen på posten redusert med 5,4 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon i inntektsbevilgningen på kap. 3320 post 2, jf. omtale nedenfor.

På posten er det for øvrig satt av midler til forskning, utredning og statistikk mv. i departementets regi. Avsetningene til disse formålene foreslås redusert med 3,6 mill. kroner for å dekke merutgifter på kap. 300 post 1 og kap. 334 post 78, jf. omtalen under disse postene.

Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette redusert med 9 mill. kroner.

Post 75 EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres

Bevilgningen skal dekke utgifter til norsk deltakelse i EUs program for kultur og audiovisuell sektor. Som følge av ugunstige endringer i valutakursen og faseforskyvninger i kontingenten er det behov for å øke bevilgningen med 6,9 mill. kroner.

Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette økt med 6,9 mill. kroner mot tilsvarende innsparinger på kap. 320 post 1 og 79, jf. omtalen på disse postene.

Post 79 Til disposisjon, kan nyttes under post 1

Bevilgningen på posten er stilt til disposisjon for departementet og skal dekke nye behov som oppstår i budsjettåret, samt enkelttiltak og prosjekter som i sin karakter ikke hører hjemme på andre tilskuddsposter. Bevilgningen på posten foreslås redusert med 3 mill. kroner for å dekke merutgifter på kap. 320 post 75, jf. omtale ovenfor.

Kap. 323 Musikkformål

Post 1 Driftsutgifter

Etter omlegging av det statlige arbeidet med Den kulturelle skolesekken har Rikskonsertene i 2016 endret navn til Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge (Kulturtanken DKS). Bevilgningen på posten skal dekke lønns- og driftsutgifter for Kulturtanken DKS, samt evaluerings- og kvalitetsutviklingsarbeid og visse fellestiltak. Som følge av omleggingen av virksomheten er det forventet merutgifter på til sammen 6 mill. kroner på posten.

Det internasjonale arbeidet som Kulturtanken DKS utfører på oppdrag av Utenriksdepartementet, er nedskalert i 2016. Som følge av dette forventes en mindreutgift på 9 mill. kroner.

Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette redusert med 3 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon i inntektsbevilgningen på kap. 3323 post 1, jf. omtale nedenfor.

Kap. 324 Scenekunstformål

Post 1 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten skal dekke utgifter for Riksteatret. Riksteatret har hatt økte utgifter som følge av ombygginger i teatrets produksjonslokaler i Nydalen. Departementet foreslår på denne bakgrunn at bevilgningen på posten økes med 2,5 mill. kroner, mot tilsvarende økning i inntektsbevilgningen på kap. 3324 post 2, jf. omtale nedenfor.

Kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål

Post 1 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten skal dekke driftsutgifter ved Nasjonalbiblioteket, Språkrådet og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Nasjonalbiblioteket forventer høyere utgifter i 2016 enn opprinnelig budsjettert som følge av økte inntekter.

Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette økt med 4,5 mill. kroner mot tilsvarende økning i inntektsbevilgningen på kap. 3326 post 1, jf. omtale nedenfor.

Kap. 334 Film- og medieformål

Post 1 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten dekker driftsutgifter til Medietilsynet og Norsk filminstitutt. I tillegg dekker bevilgningene enkelte utredningsoppgaver og kostnader til utvalg mv. på film- og medieområdet. Det foreslås å redusere avsetningene til disse formålene med 0,5 mill. kroner for å dekke inn merutgifter på kap. 334 post 78, jf. omtale nedenfor.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Bevilgningen på posten skal dekke utgifter ved oppdrag og prosjekter knyttet til virksomheten i Norsk filminstitutt og Medietilsynet. Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 2,5 mill. kroner for å dekke merutgifter på kap. 334 post 78, jf. omtale nedenfor.

Post 78 Ymse faste tiltak

Bevilgningen på posten omfatter bl.a. kontingenter til internasjonale organisasjoner. Disse utbetales i euro og danske kroner. Merbehovet på posten skyldes endringer i kontingenter og valutakurs. Bevilgningen på posten foreslås økt med 3,3 mill. kroner mot tilsvarende innsparinger på kap. 33 post 1 og 21 og kap. 320 post 1 og 21, jf. omtale ovenfor.

Kap. 339 Pengespill, lotterier og stiftelser

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Bevilgningen på posten skal dekke utgiftene ved oppdragsvirksomheten i Lotteri- og stiftelsestilsynet. Som følge av økt oppdragsvirksomhet er det behov for å øke bevilgningen.

Med bakgrunn i dette foreslås bevilgningen på posten økt med 5 mill. kroner mot tilsvarende økning i inntektsbevilgningen på kap. 3339 post 7, jf. omtale nedenfor.

Kap. 3320 Allmenne kulturformål

Post 2 Inntekter ved oppdrag

Posten gjelder inntekter ved oppdrag, prosjekter, utvalg og utredninger i Norsk kulturråd og Kulturdepartementet. Norsk kulturråd forventer reduserte inntekter i 2016 fordi prosjekter er avviklet. På denne bakgrunn foreslås bevilgningen på posten redusert med 5,4 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 320 post 21, jf. omtale ovenfor.

Kap. 3323 Musikkformål

Post 1 Ymse inntekter

Posten gjelder inntekter som er knyttet til driften av Kulturtanken DKS, tidligere Rikskonsertene, jf. omtale under kap. 323 post 1. Som følge av en nedskalering av det internasjonale arbeidet etaten utfører på oppdrag fra Utenriksdepartementet, forventer Kulturtanken DKS en mindreinntekt på 9 mill. kroner.

Omleggingen av det statlige arbeidet med Den kulturelle skolesekken under Kulturtanken DKS fordrer en betydelig omstilling av virksomheten. Deler av dette omstillingsarbeidet som er innrettet mot Den kulturelle skolesekken, er finansiert av spillemidler fra Norsk Tipping AS som er avsatt til formålet. Omstillingsmidlene, som i alt utgjør 6 mill. kroner, inntektsføres på kap. 3323 post 1.

Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette redusert med 3 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon på kap. 323 post 1, jf. omtale ovenfor.

Kap. 3324 Scenekunstformål

Post 2 Billett- og salgsinntekter

Posten gjelder Riksteatrets inntekter ved salg av billetter og program m.m. Inntektene i 2016 har vært høyere enn antatt. Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette økt med 2,5 mill. kroner mot tilsvarende økning på kap. 324 post 1, jf. omtale ovenfor.

Kap. 3326 Språk-, litteratur og bibliotekformål

Post 1 Ymse inntekter

Posten gjelder inntekter ved Nasjonalbiblioteket, Språkrådet og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Nasjonalbiblioteket har mottatt private bidrag fra Sparebankstiftelsen på 3,5 mill. kroner til delfinansiering av en permanent utstilling i Nasjonalbiblioteket i 2016. Videre har Nasjonalbiblioteket mottatt 1 mill. kroner fra Nordisk ministerråd til et felles prosjekt mellom nasjonalbibliotekene i Danmark, Sverige og Norge. Som følge av dette vil inntektene på posten være høyere enn forventet.

På denne bakgrunn foreslår departementet å øke bevilgningen på posten med 4,5 mill. kroner mot tilsvarende økning på kap. 326 post 1, jf. omtale ovenfor.

Kap. 3339 Pengespill, lotterier og stiftelser

Post 7 Inntekter ved oppdrag

Bevilgningen på posten foreslås økt med 5 mill. kroner, jf. omtale under kap 339 post 21.