Sammendrag

Følgende forslag fremmes i representantforslaget:

  • «1. Stortinget ber regjeringen legge fram en stortingsmelding om myrforvaltning i Norge som omhandler myrenes økosystemtjenester, naturmangfoldverdier og rolle i klimautfordringene, samt på arealforvaltningen generelt.

  • 2. Stortinget ber regjeringen gjenoppta arbeidet med revisjon av nydyrkingsforskriften, og sikre at forskriften stiller krav om vurdering av klimahensyn.

  • 3. Stortinget ber regjeringen revidere bærekraftforskriften til skogloven slik at ikke bare nygrøfting, men også såkalt ‘grøfterensk’ kun tillates på arealer der produktiv skog er etablert og grøfterensk ikke kommer i konflikt med viktige naturverdier.

  • 4. Stortinget ber regjeringen sørge for at forskrift om konsekvensutredninger gir krav om konsekvensutredning for alle torvuttak, ikke bare de som er over 1 500 dekar.»