7.8.1 Vedtak om fordelingsnøkkel for tilskudd til knutepunktinstitusjoner utenom Nord-Norge

7.8.1.1 Sammendrag

I forbindelse med behandlingen av Prop. 1 S (2009–2010) vedtok Stortinget et tilskudd til Norsk litteraturfestival under kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål, ny post 72 Knutepunktinstitusjoner. Tilskuddet ble før 2010 bevilget som en del av tilskuddet til Maihaugen under kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål, post 70 Det nasjonale museumsnettverket.

Ovennevnte vedtak innebærer at det i vedtaket om fordelingsnøkkel for tilskudd til knutepunktinstitusjoner utenom Nord-Norge, jf. Innst. 14 S (2009–2010), vedtak V, nr. 3, også må henvises til kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner, jf. forslag til romertallsvedtak.

7.8.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak XV under kapittel 23 Komiteens tilråding.

7.8.2 Reorganisering av ABM-utvikling

7.8.2.1 Sammendrag

I Prop. 1 S (2009–1010) Kultur- og kirkedepartementet er det opplyst at:

«… departementet vil i samråd med andre relevante departementer vurdere om det kan være tjenlig med en nærmere samordning eller sammenslåing av bibliotekoppgaver i Nasjonalbiblioteket og ABM-utvikling, eventuelt om det kan være en løsning å overføre bibliotekoppgaver til Nasjonalbiblioteket.» (s. 68)

I tilknytning til dette har Stortinget besluttet at bevilgningen i 2010 under kap. 325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer, post 1 Driftsutgifter kan nyttes under kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål, post 1 Driftsutgifter.

Kulturdepartementet har besluttet at bibliotekfunksjonene i ABM-utvikling skal overføres til Nasjonalbiblioteket. Unntatt er oppgaver som gjelder konsortieavtaler og lisenser, som planlegges overført til den institusjonen eller organet som skal ha ansvar for Norsk vitenskapsindeks (NVI), som Kunnskapsdepartementet er i ferd med å etablere. I tillegg til fire årsverk knyttet til konsortieavtaler og lisenser, vil ytterligere to årsverk bli foreslått overført fra ABM-utvikling til Kunnskapsdepartementet. Disse skal også knyttes til arbeidet med NVI.

Overføring av oppgaver og midlar fra ABM-utvikling til Nasjonalbiblioteket vil bli gjennomført i løpet av 2010.

Regjeringen tar sikte på i Prop. 1 S (2010–2011) å komme tilbake til overføring av oppgaver og midlar til Kunnskapsdepartementet, når en operativ institusjon som skal ha ansvaret for NVI er etablert. Etter planen vil NVI være i drift fra 1. januar 2011.

7.8.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre merker seg redegjørelsen knyttet til overføring av bibliotekfunksjoner i ABM-utvikling til Nasjonalbiblioteket i proposisjonen, samt svært summarisk orientering gitt vedrørende forholdet i Prop. 1 S (2009–2010) Kultur- og kirkedepartementet. Disse medlemmer kan ikke se at redegjørelsen i proposisjonen er fyllestgjørende, og mener at det i det hele tatt er svært uklart hvordan arbeidet med oppgavene på arkiv-, museums- og det digitale feltet – «rest-ABM-utvikling» – er tenkt organisert etter at bibliotekoppgavene flyttes ut, jf. Dokument nr. 15:1014 (2009–2010). Disse medlemmer er svært kritisk til overføringen av bibliotekfunksjoner fra ABM-utvikling, og legger til grunn at en fyllestgjørende sak om «rest-ABM-utvikling» med tilhørende problemstillinger vil bli forelagt Stortinget snarest mulig, slik at Stortinget reelt får drøftet det som må kunne karakteriseres som en omfattende endring på kulturfeltet.