6.19.1 Post 2 Salgsinntekter mv.

6.19.1.1 Sammendrag

Det vises til omtale under kap. 280 post 1 vedrørende endret inntektsnivå for NOKUT. Regjeringen foreslår at bevilgningen økes med 2 mill. kroner i 2010.

6.19.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.