6.18.1 Post 1 Driftsutgifter

6.18.1.1 Sammendrag

Det ble i forbindelse med behandlingen av Prop. 1 S (2009–2010), jf. Innst. 12 S (2009–2010), opprettet nytt kap. 280 Felles administrative enheter, post 1 Driftsutgifter og post 21 Spesielle driftsutgifter. Det ble videre opprettet et tilhørende inntektskap. 3280, hvor post 2 Salgsinntekter m.v. ble satt til 10 000 kroner. Det foreslås å øke inntektsbevilgningen for NOKUT til 2 mill. kroner. En slik økning må følges av en tilsvarende økning av utgiftsbevilgningen.

Det foreslås derfor å øke bevilgningen på kap. 280 post 1 med 2 mill. kroner for 2010.

6.18.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.