6.15.1 Post 1 Driftsutgifter

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener at innsatsen for en «kunnskapsbasert politikkutvikling i departementet» ikke har fungert etter hensikten, og vil derfor redusere bevilgningen under denne posten med 1 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

258

Analyse og utviklingsarbeid

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 000 000

fra kr 3 809 000 til kr 2 809 000»

6.15.2 Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1

6.15.2.1 Sammendrag

Etter at Stortinget hadde behandlet statsbudsjettet for 2010 ble det oppdaget en feil i postomtalen under denne posten i budsjettproposisjonen. Feilen består i at ordene «Delar av» har blitt til «Ein tredel» i det siste avsnittet i teksten under «Mål 2010». Teksten kan dermed forstås slik at Kunnskapsdepartementet vil øke tilskuddet til studieforbundenes og de frittstående fjernundervisningsinstitusjonenes arbeid med pedagogikkutvikling og innsats for særlige målgrupper, noe det ikke har vært lagt opp til.

Studieforbundene har mottatt et tilskudd på om lag tre mill. kroner til arbeid med utvikling og innsats for særlige målgrupper. Kunnskapsdepartementet legger opp til å justere innretningen på bruken av midlene. I 2010 vil størstedelen gis som tilskudd til utvikling av et felles system for kursadministrasjon, rapportering og økonomioversikt for alle studieforbundene. En mindre del vil kunne bli nyttet som tilskudd til studieforbund som har vedtatt sammenslåing i samsvar med overgangsordningene i ny lov om voksenopplæring.

6.15.2.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Kristelig Folkeparti tar redegjørelsen til etterretning.

6.15.3 Post 21 Spesielle driftsutgifter

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener at innsatsen for en «kunnskapsbasert politikkutvikling i departementet» ikke har fungert etter hensikten, og vil derfor redusere bevilgningen under denne posten med 1 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

258

Analyse og utviklingsarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, nedsettes med

10 500 000

fra kr 39 305 000 til kr 28 805 000»