5.9.1 Post 70 Overgangsbistand (gap), kan overføres

5.9.1.1 Sammendrag

Det foreslås at bevilgningen økes blant annet for å dekke utgifter til gjenoppbygging i Haiti etter jordskjelvet tidligere i år. På det internasjonale givermøtet 31. mars 2010 ble det annonsert at Norge tar sikte på å bidra med 600 mill. kroner i bistand til Haiti de neste fire årene.

Tiltak for gjenoppbygging etter naturkatastrofer ligger innenfor målområdet for bevilgningen på posten, og deler av det samlede norske bidraget til gjenoppbygging i Haiti dekkes over bevilgningen. Det norske bidraget til gjenoppbygging i Haiti vil i hovedsak konsentreres om miljøtiltak, skogplanting, landbruk og energi, slik at sårbarheten for humanitære katastrofer reduseres. Støtten vil i hovedsak kanaliseres gjennom et flergiverfond i regi av Verdensbanken, samt gjennom frivillige organisasjoner, sivilsamfunnsorganisasjoner i Haiti og FN.

Bevilgningen på posten foreslås økt med 50 mill. kroner.

5.9.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.