5.8.1 Post 70 Næringsutvikling, kan overføres

5.8.1.1 Sammendrag

Det foreslås at bevilgningen på posten økes med 44 mill. kroner, til økt støtte til blant annet finansiering av tiltak for ren energi i utviklingsland. Utbygging av ren energi, som vann-, sol- og vindkraft, er mulige klimatiltak som samtidig kan bidra til utvikling. Et eksempel på denne type tiltak er partnerskapet med Scatec Solar AS. Partnerskapet ble etablert i 2009 for å utvikle finansieringsmodeller for å gjøre investeringer i solenergi-basert landsbyelektrifisering attraktive for private aktører. Bevilgningsforslaget inngår i en styrket satsing på klima og ren energi, og må ses i sammenheng med foreslått økning av bevilgningene til Norfund under kap. 161 postene 75 og 95, som er omtalt nedenfor.

Bevilgningen på post 70 foreslås økt med 44 mill. kroner.

5.8.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Venstre viser til konklusjonene i NOU 2008:14 Samstemt for Utvikling fra det regjeringsoppnevnte Utviklingsutvalget, hvor det var bred enighet blant partiene om i løpet av en femårsperiode å bygge opp et fond for investeringer i fremvoksende markeder i utviklingsland. Disse medlemmer viser til Innst. S. nr. 269 (2008–2009) Innstilling fra Utenrikskomiteen om klima, konflikt og kapital. Norsk utviklingspolitikk i et endret handlingsrom, hvor Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ber regjeringen utrede og legge frem forslag om opprettelsen av et investeringsfond for investeringer i u-land. Disse medlemmer merker seg at opprettelsen av et slikt fond også er omtalt i Meld. St. 1 (2009–2010) nasjonalbudsjettet for 2010 og i Meld. St. 10 (2009–2010) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009, og mener de politiske signalene og viljen til å etablere et investeringsfond for de fattigste landene klart er tilstede blant de politiske partiene. Disse medlemmer ber derfor regjeringen om å intensivere arbeidet på området og holde Stortinget løpende orientert om den videre utviklingen i saken.

5.8.2 Post 75 NORFUND – tapsavsetting og post 95 NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

5.8.2.1 Sammendrag

Det foreslås at kapitalen i Norfund økes med til sammen 44 mill. kroner. Den foreslåtte kapitaløkningen vil muliggjøre mer omfattende samarbeid med privat næringsliv om investeringer i ren energi. Ved å benytte bistandsmidler til risikoavlastning, vil det være mulig også å utløse bidrag fra private aktører.

Bevilgningsforslaget inngår i en styrket satsing på klima og ren energi, og må ses i sammenheng med den foreslåtte økningen av bevilgningen under kap. 161, post 70 Næringsutvikling, som er omtalt ovenfor.

25 pst. av kapitaltilførselen til Norfund avsettes til tap på post 75 NORFUND - tapsavsetting.

Bevilgningen på post 75 foreslås økt med 11 mill. kroner.

Bevilgningen på post 95 foreslås økt med 33 mill. kroner.

5.8.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.