5.7.1 Post 72 Demokratistøtte/partier, kan overføres

5.7.1.1 Sammendrag

Det vises til omtale under kap. 141 Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), post 1 Driftsutgifter. Bevilgningen på kap. 160 post 72 foreslås redusert med 1 mill. kroner.

5.7.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at bevilgningen til demokratiarbeid gjennom partiene, over kap. 160 post 72, i år vil skje parallelt med en omfattende endring av den tidligere ordningen, og at en ny ordning neppe vil fungere optimalt allerede første år.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 3 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 4 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

72

Demokratistøtte/partier, kan overføres, nedsettes med

4 000 000

fra kr 8 000 000 til kr 4 000 000»

5.7.2 Post 73 Kultur

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til sitt forslag til Høyres alternative budsjett for 2010, og viderefører i dette budsjettforslaget sine prioriteringer derfra. Disse medlemmer anser at deler av norsk bistandsinnsats er lite målrettet og ikke på en optimal måte bidrar til varig å skape utvikling og redusere fattigdom, og velger derfor å nedprioritere enkelte slike innsatsområder.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 20 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

73

Kultur, kan overføres, nedsettes med

20 000 000

fra kr 106 000 000 til kr 86 000 000»

5.7.3 Post 75 Internasjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under kap. 160 post 73. Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 20 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett. Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

75

Internasjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres, nedsettes med

20 000 000

fra kr 172 500 000 til kr 152 500 000»

5.7.4 Post 77 Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad under kap. 160 post 73.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 5 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett. Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

77

Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres, nedsettes med

5 000 000

fra kr 135 000 000 til kr 130 000 000»