22. Forslag fra mindretall

Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre:

Forslag 1

Stortinget ber regjeringen etablere en ordning som indeksregulerer beløpene for hhv. egenutført og innkjøpt FoU i Skattefunn-ordningen hvert år.

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen evaluere hvordan Skattefunn-ordningen kan innrettes for å bidra bedre til forskning og utvikling også for større virksomheter.

Forslag 3

Stortinget ber regjeringen vurdere om fasttilskuddet til skoleskipene M/S Gann (Rogaland Videregående Sjøaspirantskole) og M/S Sjøkurs (Sørlandets Maritime Videregående skole) bør utredes av Nærings- og handelsdepartementet i stedet for Kunnskapsdepartementet, slik at det bedre kan sees i sammenheng med regjeringens maritime strategi.

Forslag 4

Stortinget ber regjeringen om at det snarest mulig legges til rette for etablering av kiropraktorutdanning i Norge gjennom etablering av utdanning og nødvendig forskning som hører med til utdanningen.

Forslag 5

Stortinget ber regjeringen endre Husbankens retningslinjer for tildeling av tilskudd til sykehjemsplasser og boliger tilrettelagt for heldøgns pleie og omsorg slik at tilskudd kan tildeles kommunene uavhengig av hvilke aktører kommunen ønsker å samarbeide med om selve utbyggingen.

Forslag 6

Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige endringer i lov om Statens Pensjonskasse, slik at statspensjonister som gikk av med pensjon før 1. mai 2000, blir likebehandlet med øvrige statspensjonister. Ikrafttredelsen av denne endring er 1. januar 2011.

Forslag 7

Stortinget ber regjeringen sørge for at sak om bygging av Stad skipstunnel legges frem for Stortinget i løpet av høsten 2010.

Forslag 8

Stortinget ber regjeringen om å igangsette følgende 3 veiprosjekter som offentlig–privat samarbeid (OPS):

E18 Akershus–Svenskegrensen

Rv 7 Sokna–Ørgenvika

E39 sør for Bergen (Rådal–Svegatjønn)

Forslag 9

Stortinget ber regjeringen legge frem forslag i statsbudsjettet for 2011 til en forbedret ordning for individuell pensjonssparing med årlig fradrag i alminnelig inntekt for årlige innbetalinger (inkludert kostnader) på inntil 40 000 kroner, samtidig som det innføres en symmetrisk beskatning av fradragene for innbetaling til, og utbetalingene fra ordningen.

Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti:

Forslag 10

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

228

Tilskudd til private skoler mv.

76

Andre private skoler, overslagsbevilgning, forhøyes med

4 000 000

fra kr 35 684 000 til kr 39 684 000

761

Omsorgstjeneste

67

Utviklingstiltak, forhøyes med

132 500 000

fra kr 36 882 000 til kr 169 382 000

Forslag 11

Stortinget ber regjeringen innføre fritak for merverdiavgift for e-bøker i statsbudsjettet for 2011.

Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre:

Forslag 12

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5501

Skatter på formue og inntekt

73

Skatt av opparbeidede forpliktelser i rederiene, nedsettes med

3 788 000 000

fra kr 1 250 000 000 til kr -2 538 000 000

Forslag fra Fremskrittspartiet og Høyre:

Forslag 13

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

315

Frivillighetsformål

82

(NY) Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, kan overføres, bevilges med

75 000 000

490

Utlendingsdirektoratet

72

Retur og tilbakevending for flyktninger, kan overføres, forhøyes med

38 300 000

fra kr 50 104 000 til kr 88 404 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med

2 500 000
fra kr 17 719 000 til kr 20 219 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

77

Avgift på olje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift), nedsettes med

2 500 000

fra kr 8 541 000 000 til kr 8 538 500 000

Forslag 14

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. for budsjetterminen 2010:

§ 1 skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp pr. liter:

 • a) alkoholfrie drikkevarer som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff: kr 2,76,

 • b) saft laget av frukt og bær som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff: kr 1,38,

 • c) sirup som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff som nyttes til ervervsmessig framstilling av alkoholfrie drikkevarer i dispensere, fontener o.l.: kr 16,83.

Med alkoholfrie drikkevarer likestilles drikk med alkoholstyrke til og med 0,7 volumprosent alkohol.

Avgiftsplikten omfatter ikke varer i pulverform.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

Forslag fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre:

Forslag 15

Stortinget ber regjeringen sørge for at Nav innfører månedlig innsendelse av meldekort og utbetaling av arbeidsavklaringspenger.

Forslag fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti:

Forslag 16

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

300

Kulturdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 000 000

fra kr 104 423 000 til kr 99 423 000

320

Allmenne kulturformål

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med

5 000 000

fra kr 15 000 000 til kr 10 000 000

430

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

70

Tilskudd, forhøyes med

500 000

fra kr 20 631 000 til kr 21 131 000

Forslag 17

Stortinget ber regjeringen utarbeide retningslinjer for fordeling av midler under statsbudsjettets kap. 430 post 70 som sikrer organisasjonene større forutsigbarhet og mer langsiktig driftsgrunnlag.

Forslag 18

Stortinget ber regjeringen utrede forlengelse av jernbaneprosjektet om nytt dobbeltspor Oslo–Ski videre til Halden.

Forslag fra Fremskrittspartiet og Venstre:

Forslag 19

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

645

Regional verneombudsordning i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen

70

Tilskudd til oppstartskapital, nedsettes med

6 000 000

fra kr 6 000 000 til kr 0

Forslag 20

Stortinget ber regjeringen oppheve konsesjonskravet til Posten Norge om plikten til å opprettholde fullverdige banktjenester.

Forslag 21

Stortinget ber regjeringen avvikle den statlige ordningen for frivillig kjøp av klimakvoter.

Forslag fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre:

Forslag 22

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

634

Arbeidsmarkedstiltak

21

Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres, forhøyes med

6 300 000

fra kr 71 880 000 til kr 78 180 000

5531

Avgift på tobakkvarer

70

Avgift, forhøyes med

110 000 000

fra kr 8 218 000 000 til kr 8 328 000 000

Forslag 23

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på tobakkvarer for budsjetterminen 2010:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Produkt

Kr

Sigarer

2,23

pr. gram av pakningens nettovekt

Sigaretter

2,23

pr. stk.

Røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbrukerpakning

2,23

pr. gram av pakningens nettovekt

Skråtobakk

0,86

pr. gram av pakningens nettovekt

Snus

0,86

pr. gram av pakningens nettovekt

Sigarettpapir og sigaretthylser

0,0339

pr. stk.

Forslag 24

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2011 komme tilbake med en opptrappingsplan for Arbeidsrettet rehabilitering.

Forslag fra Fremskrittspartiet:

Forslag 25

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med

6 334 000

fra kr 22 554 756 000 til kr 22 561 090 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter, nedsettes med

10 000 000

fra kr 428 591 000 til kr 418 591 000

410

Tingrettene og lagmannsrettene

1

Driftsutgifter, forhøyes med

69 420 000

fra kr 1 448 866 000 til kr 1 518 286 000

430

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

1

Driftsutgifter, nedsettes med

14 900 000

fra kr 3 230 179 000 til kr 3 215 279 000

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med

277 658 000

fra kr 8 924 155 000 til kr 9 201 813 000

441

Oslo politidistrikt

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, forhøyes med

97 900 000

fra kr 1 807 632 000 til kr 1 905 532 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd, forhøyes med

23 900 000

fra kr 24 652 511 000 til kr 24 676 411 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

21

Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres, forhøyes med

8 800 000

fra kr 71 880 000 til kr 80 680 000

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, forhøyes med

347 000 000

fra kr 7 207 820 000 til kr 7 554 820 000

718

Rusmiddelforebygging

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

700 000

fra kr 77 969 000 til kr 78 669 000

732

Regionale helseforetak

80

(NY) Kjøp av privat kapasitet, bevilges med

450 000 000

84

(NY) Omstillingsmidler for sykehus, bevilges med

540 000 000

733

Habilitering og rehabilitering

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres, forhøyes med

249 800 000

fra kr 41 160 000 til kr 290 960 000

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med

8 600 000

fra kr 140 872 000 til kr 149 472 000

764

Psykisk helse

75

(NY) Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse, bevilges med

100 000 000

800

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

4 281 000

fra kr 136 598 000 til kr 132 317 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, nedsettes med

210 000 000

fra kr 3 114 157 000 til kr 2 904 157 000

22

Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1, forhøyes med

250 000 000

fra kr 1 517 294 000 til kr 1 767 294 000

Statlig forvaltning av barnevernet

60

Tilskudd til kommunene, kan nyttes under post 1, forhøyes med

50 000 000

fra kr 169 948 000 til kr 219 948 000

1062

Kystverket

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med

10 400 000

fra kr 1 356 300 000 til kr 1 366 700 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1, forhøyes med

20 000 000

fra kr 118 680 000 til kr 138 680 000

1310

Flytransport

71

(NY) Kompensasjon vulkanaske, bevilges med

200 000 000

1320

Statens vegvesen

23

Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med

255 000 000

fra kr 6 178 600 000 til kr 6 433 600 000

30

Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, forhøyes med

1 130 000 000

fra kr 5 110 400 000 til kr 6 240 400 000

Statens vegvesen

32

(NY) Uforutsette skred og ras, bevilges med

100 000 000

72

Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med

49 300 000

fra kr 436 000 000 til kr 485 300 000

1330

Særskilte transporttiltak

62

(NY) Sikker skolebusstransport, bevilges med

30 000 000

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med

360 000 000

fra kr 4 387 000 000 til kr 4 747 000 000

30

Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, forhøyes med

100 000 000

fra kr 3 763 600 000 til kr 3 863 600 000

Jernbaneverket

32

(NY) Uforutsette skred og ras, bevilges med

50 000 000

1591

Presteskapet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 822 246 000 til kr 832 246 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter, forhøyes med

436 404 000

fra kr 4 561 305 000 til kr 4 997 709 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

2 753 000

fra kr 913 339 000 til kr 916 092 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

44

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, forhøyes med

15 000 000

fra kr 80 000 000 til kr 95 000 000

1790

Kystvakten:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

12 694 000

fra kr 945 090 000 til kr 957 784 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsutgifter, nedsettes med

16 761 000

fra kr 274 023 000 til kr 257 262 000

1833

CO2-håndtering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

990 000 000

fra kr 1 358 000 000 til kr 368 000 000

2421

Innovasjon Norge

71

Nettverk, profilering og reiseliv - programmer, kan overføres, forhøyes med

15 000 000

fra kr 405 000 000 til kr 420 000 000

72

Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres, forhøyes med

70 000 000

fra kr 265 000 000 til kr 335 000 000

Innovasjon Norge

74

(NY) Økt reiselivssatsing, bevilges med

100 000 000

2655

Uførhet

73

Foreløpig uførepensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med

30 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 10 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, nedsettes med

170 000 000

fra kr 3 049 300 000 til kr 2 879 300 000

5501

Skatter på formue og inntekt

72

Fellesskatt, nedsettes med

600 000 000

fra kr 142 900 000 000 til kr 142 300 000 000

5511

Tollinntekter

70

Toll, nedsettes med

50 000 000

fra kr 2 033 000 000 til kr 1 983 000 000

5526

Avgift på alkohol

70

Produktavgift på alkoholholdige drikkevarer, nedsettes med

320 000 000

fra kr 11 927 000 000 til kr 11 607 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift, nedsettes med

15 000 000

fra kr 4 823 000 000 til kr 4 808 000 000

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer

70

Avgift, nedsettes med

250 000 000

fra kr 1 196 000 000 til kr 946 000 000

5556

Produktavgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

70

Avgift, nedsettes med

35 000 000

fra kr 1 739 000 000 til kr 1 704 000 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte, forhøyes med

3 987 300 000

fra kr 4 613 700 000 til kr 8 601 000 000

5700

Folketrygdens inntekter

72

Arbeidsgiveravgift, nedsettes med

567 500 000

fra kr 131 400 000 000 til kr 130 832 500 000

Forslag 26

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2010 Om avgift på alkohol (kap. 5526 post 70):

§ 1 nytt andre ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Alkoholholdig drikk

Volumprosent alkohol

Kroner

t.o.m. 0,7

avgiftslegges etter reglene for alkoholfrie drikkevarer

Brennevinsbasert

over 0,7

5,56 pr. volumprosent og liter

Annen

over 0,7 t.o.m. 2,7

2,48 pr. liter

over 2,7 t.o.m. 3,7

9,43 pr. liter

over 3,7 t.o.m. 4,7

16,24 pr. liter

over 4,7 t.o.m. 22

3,63 pr. volumprosent og liter

Etanol til teknisk bruk

over 0,7

sats som for alkoholholdig drikk

Departementet kan videre gi forskrift om at det skal betales avgift på alkohol som er i varer som ikke er avgiftspliktige etter første ledd, samt om forenklet avgiftsberegning for varer som reisende innfører til personlig bruk utover avgiftsfri kvote, jf. tolloven § 4-20.

Forslag 27

I Stortingets vedtak av 26. november 2009 om CO2-avgift på mineralske produkter (kap. 5543 post 70) for budsjetterminen 2010 gjøres følgende endringer:

Avsnitt II, herunder bokstav A, B og C oppheves.

Forslag 28

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2010 om avgift på sjokolade- og sukkervarer mv. (kap. 5555 post 70).

§ 1 nytt andre ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av sjokolade- og sukkervarer mv. med kr 8,80 pr. kg av varens avgiftspliktige vekt.

Gjeldende annet ledd blir nytt tredje ledd.

Gjeldende fjerde ledd blir nytt femte ledd.

Forslag 29

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2010 Avgifter mv. til folketrygden for 2010 (kap. 5700 post 72):

§ 2 nytt andre og tredje ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 reduseres arbeidsgiveravgiften med 2 prosentpoeng for arbeidstakere som fyller 62 år eller mer i 2010.

For lærlinger er satsen 0 pst. fra 1. juli 2010.

Forslag 30

Stortinget ber regjeringen starte nedtrapping og fjerning av konkurransehemmende tollsatser, herunder tollsatser på matvarer fra 1. juli 2010.

Forslag 31

Stortinget ber regjeringen lage klare retningslinjer for fordelingen av midler på kap. 440 post 70 i statsbudsjettet.

Forslag 32

Stortinget ber regjeringen fremme en sak om de økonomiske konsekvensene for kommunene og etatene i forbindelse med innføring og drift av det nye nødnettet senest høsten 2010.

Forslag 33

Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2011 igjen øke prosentsatsen fra 80 pst. til 85 pst. og redusere innslagspunktet til 800 000 kroner for ressurskrevende tjenester.

Forslag 34

Stortinget ber regjeringen øke tilskuddet i tilskuddsordningen for bygging av sykehjem fra 600 000 kroner til 800 000 kroner, samt fjerne rammen inntil 25-prosentmålet er nådd.

Forslag 35

Stortinget ber regjeringen sørge for at Nav benytter hjemmelen i folketrygdloven § 12-16 når ventetiden i forbindelse med behandling av søknad om uførepensjon vil overstige 3 måneder.

Forslag 36

Stortinget ber regjeringen overføre finansieringsansvaret for pasientreiser til Nav, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2011.

Forslag 37

Stortinget ber regjeringen overføre finansieringsansvaret for TNF-hemmere og Tysabri til folketrygden, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2011.

Forslag 38

Stortinget ber regjeringen sørge for at langtidsvirkende insulin innlemmes i ordningen med blå resept fra 1. januar 2011.

Forslag 39

Stortinget ber regjeringen sørge for at kombinasjonspreparater for behandling av KOLS innlemmes i ordningen med forhåndsgodkjent refusjon, senest fra 1. januar 2011.

Forslag 40

Stortinget ber regjeringen heve bagatellgrensen for legemidler betydelig i forbindelse med statsbudsjettet for 2011.

Forslag 41

Stortinget ber regjeringen iverksette utlysning/tildeling av oppdrettskonsesjoner som forutsatt i statsbudsjettet for 2010.

Forslag 42

Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om statlig regulering av arealer til utbygging av motorvei på E18 Ørje–Oslo–Kristiansand–Stavanger og E6 Svinesund–Oslo–Trondheim–Steinkjer i forbindelse med statsbudsjettet for 2011.

Forslag 43

Stortinget ber regjeringen legge frem en ny kompensasjonsordning for bruk av lærlinger på fylkesvegferjesamband i løpet av høsten 2010.

Forslag 44

Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om regjeringens planlagte klimakvotehandel.

Forslag 45

Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om regjeringens regnskogsatsing.

Forslag 46

Stortinget ber regjeringen fremlegge en sak om Enovas fremtidige rolle, sett i lys av Riksrevisjonens rapport, arbeidet med grønne sertifikater og muligheten for en ordning med hvite sertifikater.

Forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti:

Forslag 47

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2410

Statens lånekasse for utdanning

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 680 000

fra kr 2 733 815 000 til kr 2 732 135 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, nedsettes med

160 000 000

fra kr 3 049 300 000 til kr 2 889 300 000

5521

Merverdiavgift

70

Avgift, forhøyes med

55 400 000

fra kr 189 600 000 000 til kr 189 655 400 000

Forslag 48

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om arbeidsgiveravgift:

Ny § 4 skal lyde:

§ 4 Særregler om lærlinger

For lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som arbeidsgiver plikter å innberette for arbeidstakere som er lærlinger og ansatt etter 1. juli 2010 skal det beregnes halv arbeidsgiveravgift.

Opprinnelig § 4 blir § 5 etc.

Forslag fra Høyre og Venstre:

Forslag 49

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

928

(NYTT) Ulønnet forskningsinnsats

71

(NY) Tilskudd, bevilges med

40 000 000

5506

Avgift av arv og gaver

70

Avgift, nedsettes med

63 000 000

fra kr 1 400 000 000 til kr 1 337 000 000

Forslag 50

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endring:

Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2010 oppheves.

Forslag 51

Stortinget ber regjeringen, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2011, komme tilbake til Stortinget med forslag til et lovforslag om innføring av regler om avsetning til en fondsordning for enkeltpersonforetak etter mønster av den svenske ordningen med «expansionsmedel».

Forslag 52

Stortinget ber regjeringen innføre en ordning med normerte sykemeldingsperioder, basert på forventet friskmelding etter kjente diagnoser.

Forslag 53

Stortinget ber regjeringen sørge for at Nav i større grad benytter attføringsmidler i sykepengeperioden. Å delta i attføring eller rehabilitering under sykepengeperioden skal ikke ha innvirkning på sykelønnen.

Forslag 54

Stortinget ber regjeringen sørge for en styrket bruk av attføringsmedisinske og rehabiliteringsmedisinske rådgivende leger i sykefraværsarbeidet, som kan supplere fastlegenes medisinske vurderinger.

Forslag 55

Stortinget ber regjeringen sørge for at ledig kapasitet innenfor rehabiliterings- og attføringsbransjen tas i bruk, for å nå målsettingen i sykefraværsarbeidet.

Forslag 56

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å fjerne fordelsbeskatningen ved arbeidsgiverbetalte behandlingsutgifter og behandlingsforsikringer.

Forslag 57

Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2011 legge frem en vurdering av effekten ved helt eller delvis å slette klimakvoter fremfor å selge disse i markedet sammenliknet med å øremerke gevinsten ved kvotesalget til andre utslippsreduserende tiltak, og legge frem forslag om enten redusert kvotesalg eller øremerking av salgsgevinster til klimatiltak.

Forslag fra Høyre:

Forslag 58

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

151

Bistand til Asia

78

Regionbevilgning for Asia, kan overføres, nedsettes med

130 000 000

fra kr 418 600 000 til kr 288 600 000

153

Bistand til Latin-Amerika

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres, nedsettes med

55 000 000

fra kr 220 500 000 til kr 165 500 000

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

72

Demokratistøtte/partier, kan overføres, nedsettes med

4 000 000

fra kr 8 000 000 til kr 4 000 000

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

73

Kultur, kan overføres, nedsettes med

20 000 000

fra kr 106 000 000 til kr 86 000 000

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

75

Internasjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres, nedsettes med

20 000 000

fra kr 172 500 000 til kr 152 500 000

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

77

Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres, nedsettes med

5 000 000

fra kr 135 000 000 til kr 130 000 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

782 131 000

fra kr 2 879 969 000 til kr 2 097 838 000

170

FN-organisasjoner mv.

76

Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres, nedsettes med

72 000 000

fra kr 1 449 200 000 til kr 1 377 200 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

79

(NY) Kompetanseheving lærere, bevilges med

75 000 000

228

Tilskudd til private skoler mv.

70

Private grunnskoler, overslagsbevilgning, nedsettes med

4 500 000

fra kr 1 110 758 000 til kr 1 106 258 000

231

Barnehager

60

Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning, nedsettes med

401 500 000

fra kr 19 677 908 000 til kr 19 276 408 000

Barnehager

61

Investeringstilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

35 500 000

fra kr 189 600 000 til kr 154 100 000

Barnehager

64

Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning, nedsettes med

11 500 000

fra kr 42 000 000 til kr 30 500 000

Barnehager

65

Skjønnsmidler til barnehager, nedsettes med

152 000 000

fra kr 5 805 706 000 til kr 5 653 706 000

254

Tilskudd til voksenopplæring

70

Tilskudd til studieforbund, nedsettes med

30 000 000

fra kr 179 390 000 til kr 149 390 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med

121 334 000

fra kr 22 554 756 000 til kr 22 676 090 000

335

Pressestøtte

71

Produksjonstilskudd, nedsettes med

50 000 000

fra kr 272 914 000 til kr 222 914 000

430

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

1

Driftsutgifter, nedsettes med

4 900 000

fra kr 3 230 179 000 til kr 3 225 279 000

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

70

Tilskudd, forhøyes med

1 500 000

fra kr 20 631 000 til kr 22 131 000

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med

117 658 000

fra kr 8 924 155 000 til kr 9 041 813 000

441

Oslo politidistrikt:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, forhøyes med

27 900 000

fra kr 1 807 632 000 til kr 1 835 532 000

490

Utlendingsdirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, kan nyttes under post 60, nedsettes med

400 667 000

fra kr 2 756 867 000 til kr 2 356 200 000

Utlendingsdirektoratet

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med

39 300 000

fra kr 89 813 000 til kr 50 513 000

Utlendingsdirektoratet

60

Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, nedsettes med

29 234 000

fra kr 235 220 000 til kr 205 986 000

Utlendingsdirektoratet

70

Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, nedsettes med

61 320 000

fra kr 591 100 000 til kr 529 780 000

551

Regional utvikling og nyskaping

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, nedsettes med

150 000 000

fra kr 1 488 800 000 til kr 1 338 800 000

Regional utvikling og nyskaping

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres, nedsettes med

150 000 000

fra kr 674 400 000 til kr 524 400 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, nedsettes med

35 700 000

fra kr 50 600 896 000 til kr 50 565 196 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd, nedsettes med

111 000 000

fra kr 24 652 511 000 til kr 24 541 511 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, forhøyes med

250 000 000

fra kr 7 207 820 000 til kr 7 457 820 000

732

Regionale helseforetak

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, nedsettes med

8 100 000

fra kr 40 409 437 000 til kr 40 401 337 000

Regionale helseforetak

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, nedsettes med

2 800 000

fra kr 14 057 339 000 til kr 14 054 539 000

Regionale helseforetak

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, nedsettes med

2 200 000

fra kr 10 718 406 000 til kr 10 716 206 000

Regionale helseforetak

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, nedsettes med

1 900 000

fra kr 9 511 682 000 til kr 9 509 782 000

Regionale helseforetak

77

Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, forhøyes med

3 000 000

fra kr 2 313 459 000 til kr 2 316 459 000

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med

89 623 000

fra kr 1 679 686 000 til kr 1 590 063 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med

41 000 000

fra kr 1 418 000 000 til kr 1 459 000 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

81

(NY) Støtteordninger til kontingentbetaling for barn fra ressurssvake hjem, bevilges med

15 000 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter, nedsettes med

166 500 000

fra kr 580 500 000 til kr 414 000 000

900

Nærings- og handelsdepartementet

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 11 000 000 til kr 16 000 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, nedsettes med

185 000 000

fra kr 1 750 000 000 til kr 1 565 000 000

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd, forhøyes med

70 000 000

fra kr 1 307 000 000 til kr 1 377 000 000

1062

Kystverket

70

Tilskudd Redningsselskapet, forhøyes med

25 000 000

fra kr 42 000 000 til kr 67 000 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

50

Fondsavsetninger, nedsettes med

50 000 000

fra kr 1 012 753 000 til kr 962 753 000

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

175 000 000

fra kr 2 195 600 000 til kr 2 020 600 000

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

74

Direkte tilskudd, kan overføres, nedsettes med

375 000 000

fra kr 7 537 619 000 til kr 7 162 619 000

1320

Statens vegvesen

23

Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med

270 000 000

fra kr 6 178 600 000 til kr 6 448 600 000

1330

Særskilte transporttiltak

90

(NY) Vedlikeholdsfond, bevilges med

50 000 000 000

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med

285 000 000

fra kr 4 387 000 000 til kr 4 672 000 000

Jernbaneverket

30

Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, forhøyes med

25 000 000

fra kr 3 763 600 000 til kr 3 788 600 000

1370

Posttjenester

70

Kjøp av post- og banktjenester, nedsettes med

150 000 000

fra kr 497 000 000 til kr 347 000 000

1427

Direktoratet for naturforvaltning:

90

(NY) Fond for miljøvennlig teknologi - fondskapital, bevilges med

5 000 000 000

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 235 000 000

fra kr 11 531 755 000 til kr 10 296 755 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon - prosjekter, fond, forhøyes med

153 000 000

fra kr 383 000 000 til kr 536 000 000

Innovasjon Norge

71

Nettverk, profilering og reiseliv - programmer, kan overføres, forhøyes med

23 000 000

fra kr 405 000 000 til kr 428 000 000

Innovasjon Norge

72

Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres, forhøyes med

45 000 000

fra kr 265 000 000 til kr 310 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, forhøyes med

90 000 000

fra kr 850 000 000 til kr 940 000 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, forhøyes med

390 000 000

fra kr 32 840 000 000 til kr 33 230 000 000

3490

Utlendingsdirektoratet

4

Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

521 984 000

fra kr 1 942 374 000 til kr 1 420 390 000

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

79 859 000

fra kr 175 731 000 til kr 95 872 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

126 962 000

fra kr 424 928 000 til kr 297 966 000

5445

Statsbygg

30

(NY) Salg av eiendom, bevilges med

200 000 000

5501

Skatter på formue og inntekt

72

Fellesskatt, nedsettes med

275 000 000

fra kr 142 900 000 000 til kr 142 625 000 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte, forhøyes med

4 928 900 000

fra kr 4 613 700 000 til kr 9 542 600 000

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift, forhøyes med

110 000 000

fra kr 89 900 000 000 til kr 90 010 000 000

Folketrygdens inntekter

72

Arbeidsgiveravgift, nedsettes med

45 000 000

fra kr 131 400 000 000 til kr 131 355 000 000

Forslag 59

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på motorvogner mv.:

VI.

Avgift på olje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift) for budsjetterminen 2010:

§ 1 bokstav d skal lyde:

biodiesel som blandes med mineralolje, dersom andelen biodiesel utgjør mindre enn 30 pst.: kr 1,78.

Forslag 60

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2010:

§ 6 skal lyde:

§ 6. Trygdeavgift av pensjon mv.

Av pensjon i og utenfor arbeidsforhold unntatt avtalefestet pensjon mottatt før skattyter fyller 67 år, føderåd, livrente som ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold, engangsutbetaling fra pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven, engangsutbetaling fra individuell pensjonsavtale som er i samsvar med regler gitt av departementet, engangsutbetaling fra pensjonsavtale etter lov om individuell pensjonsordning og personinntekt for skattyter under 17 år og over 69 år, som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 1, beregnes trygdeavgift med 3 pst.

Av avtalefestet pensjon mottatt før skattyter fyller 67 år, som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 4, beregnes trygdeavgift med 5,4 pst.

Forslag 61

Stortinget samtykker i at det spares inn 300 mill. kroner på departementenes og underliggende etaters driftsutgifter (postene 1–29, unntatt post 24). Regjeringen gis fullmakt til å foreta den endelige fordelingen av beløpet. Innsparingen spesifiseres på kapitler og poster, og Stortinget orienteres om fordelingen i forbindelse med salderingen av statsbudsjettet for 2010. Innsparingen tas foreløpig ved å redusere kap. 2309 Tilfeldige utgifter med 300 mill. kroner. Når beløpet er fordelt på kapitler og poster, tilbakeføres 200 mill. kroner til kapittel 2309.

Forslag 62

Stortinget ber regjeringen etablere et vedlikeholdsfond til samferdselsformål på 50 mrd. kroner. Den årlige avkastningen skal komme i tillegg til ordinære bevilgninger, og benyttes til å møte utfordringene med det store etterslepet på vedlikehold av vei- og jernbanenettet.

Forslag 63

Stortinget ber regjeringen etablere et fond for miljøvennlig teknologi på 5 mrd. kroner. Den årlige avkastningen skal komme i tillegg til ordinære bevilgninger, og benyttes til å gi investeringsstøtte til investeringer i ny klimavennlig teknologi i norske bedrifter.

Forslag fra Kristelig Folkeparti og Venstre:

Forslag 64

Stortinget ber regjeringen opprette et eget styringsorgan for Skattefunn, med flertall av brukerrepresentanter.

Forslag 65

Stortinget ber regjeringen om å utvide studiestøtten til 11 måneder fra og med høsten 2010.

Forslag 66

Stortinget ber regjeringen snarest komme tilbake til Stortinget med forslag til tiltak som sikrer tilstrekkelig finansiering av det polikliniske fysioterapitilbudet.

Forslag 67

Stortinget ber regjeringen snarest komme tilbake til Stortinget med forslag som sikrer videre drift av Fysikalsk Institutt ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus.

Forslag fra Kristelig Folkeparti:

Forslag 68

I statsbudsjettet f|or 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

221

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 500 000

fra kr 9 613 000 til kr 11 113 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

71

Tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskolene, forhøyes med

1 000 000

fra kr 9 413 000 til kr 10 413 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

55 103 000

fra kr 1 043 566 000 til kr 1 098 669 000

228

Tilskudd til private skoler mv.

70

Private grunnskoler, overslagsbevilgning, nedsettes med

9 000 000

fra kr 1 110 758 000 til kr 1 101 758 000

Tilskudd til private skoler mv.

82

(NY) Kapitaltilskudd friskoler, bevilges med

10 000 000

231

Barnehager

65

Skjønnsmidler til barnehager, forhøyes med

4 000 000

fra kr 5 805 706 000 til kr 5 809 706 000

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler, forhøyes med

2 000 000

fra kr 636 552 000 til kr 638 552 000

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.

72

Stiftelsen Arkivet, forhøyes med

1 000 000

fra kr 5 525 000 til kr 6 525 000

258

Analyse og utviklingsarbeid

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 000 000

fra kr 3 809 000 til kr 2 809 000

Analyse og utviklingsarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, nedsettes med

10 500 000

fra kr 39 305 000 til kr 28 805 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med

86 334 000

fra kr 22 554 756 000 til kr 22 641 090 000

Universiteter og høyskoler

70

Private høyskoler, forhøyes med

7 500 000

fra kr 828 222 000 til kr 835 722 000

270

Studium i utlandet og sosiale formål for studenter

74

Tilskudd til velferdsarbeid, forhøyes med

5 000 000

fra kr 68 137 000 til kr 73 137 000

286

Forskningsfond

95

Fondskapital - Fondet for forskning og nyskaping, forhøyes med

25 000 000 000

fra kr 5 000 000 000 til kr 30 000 000 000

315

Frivillighetsformål

75

Tilskudd til inkluderings- og fattigdomstiltak, forhøyes med

4 000 000

fra kr 3 128 000 til kr 7 128 000

410

Tingrettene og lagmannsrettene

1

Driftsutgifter, forhøyes med

64 420 000

fra kr 1 448 866 000 til kr 1 513 286 000

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med

203 658 000

fra kr 8 924 155 000 til kr 9 127 813 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, nedsettes med

198 300 000

fra kr 50 600 896 000 til kr 50 402 596 000

586

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

64

Investeringstilskudd, kan overføres, forhøyes med

50 600 000

fra kr 901 250 000 til kr 951 850 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

17 300 000

fra kr 9 265 901 000 til kr 9 283 201 000

Arbeids- og velferdsetaten

70

Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres, forhøyes med

17 500 000

fra kr 220 880 000 til kr 238 380 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, forhøyes med

292 600 000

fra kr 7 207 820 000 til kr 7 500 420 000

732

Regionale helseforetak

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, nedsettes med

2 800 000

fra kr 40 409 437 000 til kr 40 406 637 000

Regionale helseforetak

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, nedsettes med

800 000

fra kr 14 057 339 000 til kr 14 056 539 000

Regionale helseforetak

79

Raskere tilbake, kan overføres, forhøyes med

9 500 000

fra kr 483 567 000 til kr 493 067 000

763

Rustiltak

71

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med

50 000 000

fra kr 160 421 000 til kr 210 421 000

769

Utredningsvirksomhet mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med

20 000 000

fra kr 29 837 000 til kr 49 837 000

842

Familievern

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med

5 000 000

fra kr 193 176 000 til kr 198 176 000

Familievern

70

Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1, forhøyes med

5 000 000

fra kr 124 107 000 til kr 129 107 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 50, forhøyes med

20 000 000

fra kr 48 048 000 til kr 68 048 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, forhøyes med

130 000 000

fra kr 3 114 157 000 til kr 3 244 157 000

857

Barne- og ungdomstiltak

73

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 47 078 000 til kr 57 078 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, nedsettes med

416 000 000

fra kr 1 750 000 000 til kr 1 334 000 000

1023

Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 8 000 000 til kr 18 000 000

1400

Miljøverndepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 000 000

fra kr 221 010 000 til kr 216 010 000

1441

Statens forurensningstilsyn

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 000 000

fra kr 308 160 000 til kr 303 160 000

1580

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

129 878 000

fra kr 773 000 000 til kr 643 122 000

1590

Kirkelig administrasjon

71

Tilskudd til kirkelige formål, forhøyes med

3 500 000

fra kr 195 835 000 til kr 199 335 000

Kirkelig administrasjon:

75

Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1, forhøyes med

10 000 000

fra kr 170 000 000 til kr 180 000 000

1591

Presteskapet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

15 000 000

fra kr 822 246 000 til kr 837 246 000

1610

Toll- og avgiftsetaten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 430 000

fra kr 1 279 600 000 til kr 1 285 030 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

54 500 000

fra kr 4 260 300 000 til kr 4 314 800 000

1825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

70

Tilskudd til elektrisitetssparing i husholdninger, kan overføres, forhøyes med

30 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 70 000 000

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter, nedsettes med

725 000 000

fra kr 11 531 755 000 til kr 10 806 755 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon – prosjekter, fond, forhøyes med

87 000 000

fra kr 383 000 000 til kr 470 000 000

2445

Statsbygg

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

144 100 000

fra kr 908 800 000 til kr 764 700 000

2530

Foreldrepenger

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

155 000 000

fra kr 409 500 000 til kr 564 500 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, forhøyes med

490 000 000

fra kr 32 840 000 000 til kr 33 330 000 000

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Toppskatt mv, forhøyes med

60 000 000

fra kr 29 300 000 000 til kr 29 360 000 000

Skatter på formue og inntekt

72

Fellesskatt, nedsettes med

350 500 000

fra kr 142 900 000 000 til kr 142 550 000 000

5506

Avgift av arv og gaver

70

Avgift, nedsettes med

3 000 000

fra kr 1 400 000 000 til kr 1 397 000 000

5511

Tollinntekter

70

Toll, nedsettes med

16 500 000

fra kr 2 033 000 000 til kr 2 016 500 000

5526

Avgift på alkohol

70

Produktavgift på alkoholholdige drikkevarer, forhøyes med

145 000 000

fra kr 11 927 000 000 til kr 12 072 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift på motorvogner mv., nedsettes med

490 000 000

fra kr 16 000 000 000 til kr 15 510 000 000

Avgift på motorvogner mv.

77

Avgift på olje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift), nedsettes med

75 000 000

fra kr 8 541 000 000 til kr 8 466 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Forbruksavgift, forhøyes med

135 000 000

fra kr 7 382 000 000 til kr 7 517 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Avgift på mineralolje, forhøyes med

59 500 000

fra kr 1 311 000 000 til kr 1 370 500 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift, forhøyes med

29 700 000

fra kr 4 823 000 000 til kr 4 852 700 000

5560

Miljøavgift plastposer

70

(NY) Miljøavgift plastposer, bevilges med

330 000 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte, forhøyes med

4 978 900 000

fra kr 4 613 700 000 til kr 9 592 600 000

5700

Folketrygdens inntekter

72

Arbeidsgiveravgift, nedsettes med

47 500 000

fra kr 131 400 000 000 til kr 131 352 500 000

Forslag 69

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på alkoholholdig drikk for budsjetterminen 2010:

§ 1 nytt andre ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Alkoholholdig drikk

Volumprosent alkohol

Kroner

t.o.m. 0,7

avgiftslegges etter reglene for alkoholfrie drikkevarer

Brennevinsbasert

over 0,7

6,49 pr. volumprosent og liter

Annen

over 0,7 t.o.m. 2,7

2,90 pr. liter

over 2,7 t.o.m. 3,7

10,93 pr. liter

over 3,7 t.o.m. 4,7

18,94 pr. liter

over 4,7 t.o.m. 22

4,23 pr. volumprosent og liter

Etanol til teknisk bruk

over 0,7

sats som for alkoholholdig drikk

Departementet kan videre gi forskrift at det skal betales avgift på alkohol som er i varer som ikke er avgiftspliktige etter første ledd, samt om forenklet avgiftsberegning for varer som reisende innfører til personlig bruk utover avgiftsfri kvote, jf. tolloven § 4-20.

Forslag 70

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endring i Stortingets vedtak av 26. november 2009 om avgift på motorvogner mv. for budsjetterminen 2010:

§ 2 avgiftsgruppe a bokstav A skal lyde:

A. Motorvogner som omfattes av plikten til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp etter forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kapittel 49:

kr 35,67 pr. kg av de første 1 150 kg av egenvekten,

kr 77,74 pr. kg av de neste 250 kg av egenvekten,

kr 155,51 pr. kg av de neste 100 kg av egenvekten,

kr 180,85 pr. kg av resten (vektavgift),

dessuten:

kr 55,10 pr. kW av de første 65 kW av motoreffekten,

kr 481,00 pr. kW av de neste 25 kW av motoreffekten,

kr 1 297,33 pr. kW av de neste 40 kW av motoreffekten,

kr 2 702,77 pr. kW av resten (motoreffektavgift),

dessuten:

kr 0 pr. g/km av de første 120 g av CO2-utslippet,

kr 725,00 pr. g/km av de neste 20 g av CO2-utslippet,

kr 877,20 pr. g/km av de neste 40 g av CO2-utslippet,

kr 2 044,80 pr. g/km av de neste 70 g av CO2-utslippet,

kr 3 282,00 pr. g/km av resten (utslippsavgift).

Forslag 71

Fra 1. september 2010 gjøres følgende endring i Stortingets vedtak av 27. november 2009 om avgift på motorvogner mv. for budsjetterminen 2010:

I

§ 5 nytt tredje ledd skal lyde:

For motorvogner hvor det etter § 2 gis fradrag for CO2-utslipp under 120 g/km, utbetales kr 25 000 som tilskudd til første gangs registrert eier.

Nåværende § 5 tredje og fjerde ledd blir nye fjerde og femte ledd.

II

Endringen trer i kraft 1. september 2010.

Forslag 72

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på motorvogner mv., VI. Avgift på olje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift):

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av olje til framdrift av motorvogn med følgende beløp pr. liter:

 • a) svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 1,12

 • b) lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 3,61

 • c) annen mineralolje: kr 3,61

 • d) biodiesel; kr 0,56.

Forslag 73

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om forbruksavgift på elektrisk kraft for budsjetterminen 2010:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med 11,51 øre pr. kWh på elektrisk kraft som leveres her i landet.

Forslag 74

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om forbruksavgift på elektrisk kraft for budsjetterminen 2010:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av mineralolje med 0,986 pr. liter. For mineralolje til treforedlingsindustrien og produsenter av fargestoffer og pigmenter skal det betales avgift med kr 0,226 pr. liter.

Forslag 75

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om miljøavgifter på mineralske produkter mv., CO2-avgift på mineralske produkter for budsjetterminen 2010:

§ 1 bokstav a skal lyde:

Mineralolje: kr 3,02 pr. liter. For innenriks luftfart er satsen kr 0,93 pr. liter. For treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien er satsen kr 0,30 pr. liter.

Forslag 76

Fra 1. september 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om miljøavgifter på mineralske produkter mv., CO2-avgift på mineralske produkter for budsjetterminen 2010:

I

§ 1 skal lyde:

Fra 1. september 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

 • a) Mineralolje: kr 3,02 pr. liter. For mineralolje til innenriks luftfart skal det betales avgift med kr 0,93 pr. liter. For mineralolje til treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien skal det betales avgift med kr 0,30 pr. liter.

 • b) Bensin: kr 0,86 pr. liter.

 • c) Naturgass: kr 0,43 pr. Sm3.

 • d) LPG: kr 0,65 pr. kg.

Det skal betales avgift med kr 0,05 pr. Sm3 naturgass og kr 0 pr. kg LPG for naturgass og LPG som leveres til

 • 1. industri og bergverk og som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen,

 • 2. bruk som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven.

Fritaket i § 2 første ledd bokstav g kommer ikke til anvendelse for naturgass og LPG.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 5 skal lyde:

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for CO2-avgift på naturgass og LPG.

 • a) kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser,

 • b) veksthusnæringen,

 • c) motorvogner tilhørende diplomater mv.,

 • d) skip i utenriks fart,

 • e) fly i utenriks fart,

 • f) fiske og fangst i fjerne farvann,

 • g) fiske og fangst i nære farvann.

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift for andel biogass i naturgass og LPG.

Gjeldande § 5 blir § 6. Andre ledd skal lyde:

Departementet kan ved overtredelse av §§ 2 – 5 nekte fritak, nedsettelse eller tilskudd for kortere eller lengre tid.

Gjeldande §§ 6 og 7 blir §§ 7 og 8.

II blir oppheva.

II

Frå den tid departementet fastset gjer ein følgjande endringar i Stortingets vedtak 26. november 2009 om CO2-avgift på mineralske produkt for budsjetterminen 2010:

§ 5 første ledd ny bokstav h skal lyde:

 • h) gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart.

Forslag 77

Om avgift på plastposer (kap. 5560 post 70)

§ 1 Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av plastbæreposer med kr 1,00 pr. pose.

Med plastbæreposer menes alle poser som helt eller delvis er fremstilt av plastmateriale og utstyrt med bærehull, hank eller lignende, dersom posene er beregnet eller egner seg til å bli anvendt som bærepose.

Departementet kan i forskrifter fastsette nærmere bestemmelser om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på varer som

 • a) fra registrert virksomhets eller importørs lager

  • 1. utføres til utlandet,

  • 2. leveres direkte eller via tollager til proviant etter tolloven § 4-23,

  • 3. leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på lufthavn etter tolloven § 4-30,

 • b) innføres

  • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

  • 2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

  • 3. etter tolloven § 5-9 og er av mindre verdi.

 • c) etter tolloven § 5-3 fra registrert virksomhets eller importørs lager leveres til eller innføres av

  • 1. diplomater,

  • 2. NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

  • 3. Den nordiske investeringsbank,

 • d) kommer i retur til produsents eller importørs lager,

 • e) benyttes til ervervsmessig framstilling av varer.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om avgiftsplikten avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Forslag 78

Stortinget ber regjeringen endre forskrift i ligningsloven slik at lønnsoppgaveplikt for frivillige organisasjoner settes til 8 000 kroner.

Forslag 79

Stortinget ber regjeringen gjennomføre forskriftsendring slik at nullutslippsbiler benyttet som firmabil unntas helt for fordelsbeskatning.

Forslag 80

Stortinget ber regjeringen på egnet måte redegjøre for konsekvensene av å fjerne arveavgiften ved generasjonsskifte i familiebedrifter.

Forslag 81

Stortinget ber regjeringen innføre nulltoll for varer fra Vietnam, Pakistan og Nigeria fra 1. juli 2010.

Forslag 82

Stortinget ber regjeringen legge til rette for at de midler som i 2010 er tenkt benyttet til 6 flere uketimer og 8 timer gratis SFO, kan omprioriteres til økt lærertetthet og tiltak til frivillig leksehjelp i kommunal og frivillig regi.

Forslag 83

Stortinget ber regjeringen ikke åpne for økt produksjonskapasitet i oppdrettsnæringen i 2010.

Forslag 84

Stortinget ber regjeringen komme med en sak til Stortinget om å gjeninnføre beredskapslagring av korn.

Forslag fra Venstre:

Forslag 85

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

1

Driftsutgifter, nedsettes med

400 000

fra kr 100 117 000 til kr 99 717 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

51

(NY) Tilskudd til samarbeidstiltak skole/barnevern, bevilges med

25 000 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

80 103 000

fra kr 1 043 566 000 til kr 1 123 669 000

22

(NY) Tilskudd til kompetanseøkning og rekruttering av lærere, bevilges med

300 000 000

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

23

(NY) Tilskudd til leksehjelpordning, bevilges med

50 000 000

228

Tilskudd til private skoler mv.

70

Private grunnskoler, overslagsbevilgning, nedsettes med

4 700 000

fra kr 1 110 758 000 til kr 1 106 058 000

71

Private videregående skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med

21 100 000

fra kr 1 169 222 000 til kr 1 148 122 000

Tilskudd til private skoler mv.

74

Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning, nedsettes med

300 000

fra kr 20 155 000 til kr 19 855 000

75

Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning, nedsettes med

600 000

fra kr 160 297 000 til kr 159 697 000

76

Andre private skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med

3 800 000

fra kr 35 684 000 til kr 39 484 000

231

Barnehager

51

Forskning, kan nyttes under post 21, forhøyes med

20 000 000

fra kr 7 291 000 til kr 27 291 000

60

Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning, nedsettes med

207 500 000

fra kr 19 677 908 000 til kr 19 470 408 000

Barnehager

61

Investeringstilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

21 500 000

fra kr 189 600 000 til kr 168 100 000

64

Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning, nedsettes med

6 500 000

fra kr 42 000 000 til kr 35 500 000

65

Skjønnsmidler til barnehager, nedsettes med

29 000 000

fra kr 5 805 706 000 til kr 5 776 706 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med

320 734 000

fra kr 22 554 756 000 til kr 22 875 490 000

70

Private høyskoler, forhøyes med

20 000 000

fra kr 828 222 000 til kr 848 222 000

285

Norges forskningsråd

52

Forskningsformål, forhøyes med

110 300 000

fra kr 1 210 985 000 til kr 1 321 285 000

286

Forskningsfond

95

Fondskapital – Fondet for forskning og nyskaping, forhøyes med

23 000 000 000

fra kr 5 000 000 000 til kr 28 000 000 000

320

Allmenne kulturformål

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med

11 000 000

fra kr 15 000 000 til kr 4 000 000

430

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

1

Driftsutgifter, nedsettes med

43 400 000

fra kr 3 230 179 000 til kr 3 186 779 000

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med

27 658 000

fra kr 8 924 155 000 til kr 8 951 813 000

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 200 000

fra kr 725 815 000 til kr 728 015 000

73

Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60, forhøyes med

3 750 000

fra kr 6 140 000 til kr 9 890 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, forhøyes med

4 903 000

fra kr 12 800 000 til kr 17 703 000

551

Regional utvikling og nyskaping

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, nedsettes med

52 000 000

fra kr 1 488 800 000 til kr 1 436 800 000

552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

72

Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres, nedsettes med

25 000 000

fra kr 428 500 000 til kr 403 500 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, forhøyes med

98 500 000

fra kr 50 600 896 000 til kr 50 699 396 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd, nedsettes med

389 000 000

fra kr 24 652 511 000 til kr 24 263 511 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, nedsettes med

25 500 000

fra kr 9 265 901 000 til kr 9 240 401 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, forhøyes med

89 000 000

fra kr 7 207 820 000 til kr 7 296 820 000

718

Rusmiddelforebygging

63

Tilskudd, kan overføres, forhøyes med

42 000 000

fra kr 27 299 000 til kr 69 299 000

732

Regionale helseforetak

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, forhøyes med

125 000 000

fra kr 341 691 000 til kr 466 691 000

782

Helseregistre

70

Tilskudd, nedsettes med

10 000 000

fra kr 32 000 000 til kr 22 000 000

820

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 200 000

fra kr 170 649 000 til kr 173 849 000

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60

Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med

209 295 000

fra kr 4 226 450 000 til kr 4 017 155 000

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med

64 323 000

fra kr 1 679 686 000 til kr 1 615 363 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med

29 000 000

fra kr 1 418 000 000 til kr 1 447 000 000

852

Adopsjonsstøtte

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med

6 400 000

fra kr 16 677 000 til kr 23 077 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, nedsettes med

610 000 000

fra kr 1 750 000 000 til kr 1 140 000 000

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd, forhøyes med

95 000 000

fra kr 1 307 000 000 til kr 1 402 000 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

96

Aksjer, nedsettes med

580 000 000

fra kr 580 000 000 til kr 0

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

50

Fondsavsetninger, nedsettes med

35 000 000

fra kr 1 012 753 000 til kr 977 753 000

70

Markedsregulering, kan overføres, nedsettes med

25 000 000

fra kr 269 600 000 til kr 244 600 000

1301

Forskning og utvikling mv.

50

Samferdselsforskning, kan overføres, forhøyes med

20 000 000

fra kr 192 600 000 til kr 212 600 000

1320

Statens vegvesen

31

Rassikring, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med

40 000 000

fra kr 850 000 000 til kr 890 000 000

36

E16 over Filefjell, kan overføres, nedsettes med

76 000 000

fra kr 132 000 000 til kr 56 000 000

1330

Særskilte transporttiltak

60

Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres, forhøyes med

100 000 000

fra kr 429 100 000 til kr 529 100 000

61

(NY) Særskilt tilskudd til sykkel- og gangveier (belønningsordning for sykkel), bevilges med

50 000 000

75

Kompensasjon til distriktene for forskjeller i drivstoffpriser, nedsettes med

20 000 000

fra kr 20 000 000 til kr 0

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med

360 000 000

fra kr 4 387 000 000 til kr 4 747 000 000

30

Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, forhøyes med

300 000 000

fra kr 3 763 600 000 til kr 4 063 600 000

31

Nytt dobbeltspor Oslo - Ski, kan overføres, forhøyes med

89 000 000

fra kr 130 000 000 til kr 219 000 000

1370

Posttjenester

70

Kjøp av post- og banktjenester, nedsettes med

100 000 000

fra kr 497 000 000 til kr 397 000 000

1427

Direktoratet for naturforvaltning

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 254 485 000 til kr 264 485 000

31

Tiltak i friluftsområder, kan overføres, forhøyes med

20 000 000

fra kr 24 500 000 til kr 44 500 000

1432

Norsk kulturminnefond

90

(NY) Fondskapital, bevilges med

200 000 000

1441

Statens forurensningstilsyn

39

Oppryddingstiltak, kan overføres, forhøyes med

20 000 000

fra kr 157 000 000 til kr 177 000 000

1510

Fylkesmannsembetene

1

Driftsutgifter, nedsettes med

24 700 000

fra kr 1 208 018 000 til kr 1 183 318 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

3 400 000

fra kr 154 800 000 til kr 151 400 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter, nedsettes med

500 000

fra kr 4 260 300 000 til kr 4 259 800 000

1825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

95

Kapitalinnskudd, forhøyes med

2 000 000 000

fra kr 5 000 000 000 til kr 7 000 000 000

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 094 000 000

fra kr 11 531 755 000 til kr 10 437 755 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med

2 280 000

fra kr 2 733 815 000 til kr 2 731 535 000

2421

Innovasjon Norge

71

Nettverk, profilering og reiseliv - programmer, kan overføres, forhøyes med

58 000 000

fra kr 405 000 000 til kr 463 000 000

72

Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres, forhøyes med

70 000 000

fra kr 265 000 000 til kr 335 000 000

2425

(NY) Klimatek

1

(NY) Driftsutgifter, bevilges med

20 000 000

51

(NY) Tapsfond, bevilges med

125 000 000

91

(NY) Investeringskapital, bevilges med

500 000 000

2445

Statsbygg

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

114 100 000

fra kr 908 800 000 til kr 794 700 000

2460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

72

Tilskudd til administrasjon av garantiordning for langsiktige kraftavtaler, nedsettes med

10 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 0

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, forhøyes med

373 500 000

fra kr 13 351 500 000 til kr 13 725 000 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

895 000 000

fra kr 13 140 000 000 til kr 12 245 000 000

2650

Sykepenger

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, forhøyes med

75 500 000

fra kr 1 970 000 000 til kr 2 045 500 000

72

Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning, forhøyes med

54 500 000

fra kr 570 000 000 til kr 624 500 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, nedsettes med

223 000 000

fra kr 7 913 500 000 til kr 7 690 500 000

3490

Utlendingsdirektoratet

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

5 056 000

fra kr 12 500 000 til kr 17 556 000

6

Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

3 750 000

fra kr 6 140 000 til kr 9 890 000

3821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

38 820 000

fra kr 74 000 000 til kr 112 820 000

3904

Brønnøysundregistrene

1

Gebyrinntekter, nedsettes med

38 600 000

fra kr 385 800 000 til kr 347 200 000

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse, forhøyes med

75 000 000

fra kr 50 000 000 til kr 125 000 000

5501

Skatter på formue og inntekt

72

Fellesskatt, nedsettes med

787 000 000

fra kr 142 900 000 000 til kr 142 115 000 000

5521

Merverdiavgift

70

Avgift, nedsettes med

114 500 000

fra kr 189 600 000 000 til kr 189 483 400 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift på motorvogner mv., nedsettes med

10 000 000

fra kr 16 000 000 000 til kr 15 990 000 000

76

Avgift på bensin, forhøyes med

250 000 000

fra kr 7 464 000 000 til kr 7 714 000 000

77

Avgift på olje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift), forhøyes med

230 000 000

fra kr 8 541 000 000 til kr 8 771 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Forbruksavgift, forhøyes med

270 000 000

fra kr 7 382 000 000 til kr 7 652 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Avgift på mineralolje, forhøyes med

49 500 000

fra kr 1 311 000 000 til kr 1 360 500 000

72

Avgift på gass, forhøyes med

137 000 000

fra kr 13 000 000 til kr 150 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift, forhøyes med

178 000 000

fra kr 4 823 000 000 til kr 5 001 000 000

71

Svovelavgift, forhøyes med

5 000 000

fra kr 93 000 000 til kr 98 000 000

5548

Miljøavgift på klimagasser

70

Hydrofluorkarbon (HFK) og Perfluorkarbon (PFK), forhøyes med

10 000 000

fra kr 240 000 000 til kr 250 000 000

5549

Avgift på utslipp av NOx

70

Avgift på utslipp av NOx, forhøyes med

4 000 000

fra kr 72 000 000 til kr 76 000 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte, forhøyes med

4 777 300 000

fra kr 4 613 700 000 til kr 9 391 000 000

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift, nedsettes med

73 000 000

fra kr 89 900 000 000 til kr 89 827 000 000

72

Arbeidsgiveravgift, nedsettes med

105 000 000

fra kr 131 400 000 000 til kr 131 295 000 000

Forslag 86

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om merverdiavgift:

§ 3 Redusert sats med 15 pst.

Merverdiavgift svares med 15 pst. av omsetning, uttak og innførsel av næringsmidler som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-2.

Forslag 87

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på motorvogn mv., I. Engangsavgift på motorvogner mv.:

§ 5 første ledd ny bokstav p skal lyde:

 • p) utrykningskjøretøy til politiet.

Forslag 88

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på bensin:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av bensin med følgende beløp pr. liter:

 • a) svovelfri bensin (under 10 ppm svovel) kr 5,03

 • b) lavsvovlet bensin (under 50 ppm svovel): kr 5,07

 • c) annen bensin: kr 5,07.

Forslag 89

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på motorvogner mv., VI. Avgift på olje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift):

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av olje til framdrift av motorvogn med følgende beløp pr. liter:

 • a) svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 3,96

 • b) lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 4,01

 • c) annen mineralolje: kr 4,01

 • d) biodiesel; kr 0.

Forslag 90

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om forbruksavgift på elektrisk kraft :

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med 12,01 øre pr. kWh på elektrisk kraft som leveres her i landet.

Forslag 91

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om grunnavgift på fyringsolje mv.:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av mineralolje med kr 1,00 pr. liter. For mineralolje til treforedlingsindustrien og produsenter av fargestoffer og pigmenter skal det betales avgift med kr 0,139 pr. liter.

Forslag 92

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om miljøavgifter på mineralske produkter mv., CO2-avgift på mineralske produkter:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

 • a) Mineralolje: kr 0,68 pr. liter. For mineralolje til innenriks luftfart skal det betales avgift med kr 0,78 pr. liter. For mineralolje til treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien skal det betales avgift med kr 0,40 pr. liter.

 • b) Bensin: kr 0,96 pr. liter.

Fra 1. juli 2010 gjøres videre følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om CO2-avgift på mineralske produkter:

§ 1 første ledd nye bokstaver c og d skal lyde:

 • a) Naturgass: kr 0,58 pr. standardkubikkmeter.

 • b) LPG: kr 0,75 pr. kg.

§ 5 skal lyde:

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for CO2-avgift på gass til

 • a) annen bruk enn oppvarming av bygg mv.,

 • b) veksthusnæringen.

Gjeldende §§ 5, 6 og 7 blir ny §§ 6, 7 og 8.

Forslag 93

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om miljøavgifter på mineralske produkter mv., Svovelavgift:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales svovelavgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av mineralolje som inneholder over 0,05 pst. vektandel svovel med 8,3 øre pr. liter for hver påbegynt 0,25 pst. vektandel svovel.

Forslag 94

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK):

§ 2 første ledd skal lyde:

Avgift skal betales med følgende beløp:

Produkttyper

Kjemisk formel

Avgiftssats (kr/kg)

HFK

HFK-23

CHF3

2 686

HFK-32

CH2F2

149

HFK-41

CH3F

34

HFK-43-10mee

C5H2F10

298

HFK-125

C2HF5

643

HFK-134

C2H2F4

230

HFK-134a

CH2FCF3

298

HFK-152a

C2H4F2

32

HFK-143

C2H3 F3

69

HFK-143a

C2H3F3

872

HFK-227ea

C3HF7

666

HFK-236fa

C3H2F6

1 446

HFK-245ca

C3H3F5

129

PFK

Perfluormetan

CF4

1 492

Perfluoretan

C2F6

2 112

Perfluorpropan

C3F8

1 607

Perfluorbutan

C4F10

1 607

Perfluorcyklobutan

c-C4F8

1 997

Perfluorpentan

C5F12

1 722

Perfluorheksan

C6F14

1 699

Forslag 95

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på utslipp av NOx:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med kr 17,75 pr. kg utslipp av nitrogenoksider (NOx) ved energiproduksjon fra følgende kilder:

 • a) framdriftsmaskineri med samlet installert motoreffekt på mer enn 750 kW.

 • b) motorer, kjeler og turbiner med samlet installert innfyrt effekt på mer enn 10 MW

 • c) fakler på offshoreinstallasjoner og anlegg på land.

Forslag 96

Fra 1. juli 2010 gjøres det følgende endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om trygdeavgift:

§ 8 første ledd skal lyde:

Av næringsinntekt og annen personinntekt som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 3, beregnes trygdeavgift med 10,7 pst.

Forslag 97

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om arbeidsgiveravgift:

Ny § 4 skal lyde:

§ 4 Særregler om lærlinger

For lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som arbeidsgiver plikter å innberette for arbeidstakere som er lærlinger og ansatt etter 1. juli 2010 skal det ikke beregnes arbeidsgiveravgift i noen soner.

Opprinnelig § 4 blir § 5 etc.

Forslag 98

Stortinget samtykker i at det spares inn 150 mill. kroner på departementenes og underliggende etaters driftsutgifter (postene 1–29, unntatt post 24). Regjeringen gis fullmakt til å foreta den endelige fordelingen av beløpet. Innsparingen spesifiseres på kapitler og poster, og Stortinget orienteres om fordelingen i forbindelse med saldering av statsbudsjettet for 2010. Innsparingen tas foreløpig ved å redusere kap. 2309 Tilfeldige utgifter med 150 mill. kroner. Når beløpet er fordelt på kapitler og poster, tilbakeføres 150 mill. kroner til kapittel 2309.

Forslag 99

Stortinget ber regjeringen endre forskrift i ligningsloven slik at lønnsoppgaveplikt generelt settes til 3 000 kroner og til 10 000 kroner for frivillige organisasjoner.

Forslag 100

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2011 utrede og fremme lovforslag om 20 pst. fradrag i skatt for personlige, varige investeringer i selskap inntil 500 000 kroner.

Forslag 101

Stortinget ber regjeringen, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2011, komme tilbake til Stortinget med forslag til en lovendring slik at selvstendig næringsdrivende kan benytte minstefradrag på samme måte som privatpersoner.

Forslag 102

Stortinget ber regjeringen endre minstekrav til arbeidstidsreduksjon i dagpengeforskriftens § 6-6 for å beholde dagpengerettighetene fra 40 pst. til 20 pst.

Forslag 103

Stortinget ber regjeringen tilpasse regelverket for rullerende permittering slik at bedriften der det er enighet mellom ansatte og arbeidsgiver, kun betaler arbeidsgiverperiode for det antall stillinger som faktisk er permittert.

Forslag 104

Stortinget ber regjeringen komme tilbake i nasjonalbudsjettet for 2011 med en sak som sikrer at Norge tar et større ansvar i det internasjonale flyktningarbeidet ved at kvoten overføringsflyktninger økes med 500.