23. Komiteens tilråding

Komiteen har ellers ingen merknader, viser til meldingen og proposisjonene og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

(NY)

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff, bevilges med

1 500 000

20

Statsministerens kontor

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 85 300 000 til kr 86 300 000

21

Statsrådet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

7 625 000

fra kr 154 700 000 til kr 147 075 000

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter, forhøyes med

965 000

fra kr 72 983 000 til kr 73 948 000

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 910 000

fra kr 1 699 612 000 til kr 1 697 702 000

103

Regjeringens fellesbevilgning for representasjon

1

Driftsutgifter, forhøyes med

7 625 000

fra kr 25 534 000 til kr 33 159 000

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner

72

EØS-finansieringsordningen, kan overføres,nedsettes med

277 000 000

fra kr 1 615 000 000 til kr 1 338 000 000

73

Den norske finansieringsordningen, kan overføres,nedsettes med

198 000 000

fra kr 1 460 000 000 til kr 1 262 000 000

(NY)

75

EØS-finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres,bevilges med

14 900 000

(NY)

76

Den norske finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres,bevilges med

13 000 000

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 199 936 000 til kr 200 936 000

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

72

Demokratistøtte/partier, kan overføres,nedsettes med

1 000 000

fra kr 8 000 000 til kr 7 000 000

161

Næringsutvikling

70

Næringsutvikling, kan overføres,forhøyes med

44 000 000

fra kr 309 000 000 til kr 353 000 000

75

NORFUND – tapsavsetting, forhøyes med

11 000 000

fra kr 143 750 000 til kr 154 750 000

95

NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland, forhøyes med

33 000 000

fra kr 441 250 000 til kr 474 250 000

162

Overgangsbistand (gap)

70

Overgangsbistand (gap), kan overføres,forhøyes med

50 000 000

fra kr 499 000 000 til kr 549 000 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

70

Naturkatastrofer, kan overføres,forhøyes med

40 000 000

fra kr 335 000 000 til kr 375 000 000

71

Humanitær bistand, kan overføres,forhøyes med

102 000 000

fra kr 2 020 600 000 til kr 2 122 600 000

72

Menneskerettigheter, kan overføres,forhøyes med

20 000 000

fra kr 187 000 000 til kr 207 000 000

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

71

Faglig samarbeid, kan overføres,forhøyes med

5 000 000

fra kr 270 000 000 til kr 275 000 000

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.

1

Driftsutgifter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 39 867 000 til kr 49 867 000

73

Klima- og skogsatsingen, kan overføres, nedsettes med

10 000 000

fra kr 2 107 700 000 til kr 2 097 700 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

655 431 000

fra kr 2 879 969 000 til kr 2 224 538 000

171

Multilaterale finansinstitusjoner

72

Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres,forhøyes med

100 431 000

fra kr 394 500 000 til kr 494 931 000

200

Kunnskapsdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

571 000

fra kr 17 311 000 til kr 17 882 000

224

Senter for IKT i utdanningen

1

Driftsutgifter, forhøyes med

8 585 000

fra kr 51 034 000 til kr 59 619 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

1

Driftsutgifter, forhøyes med

7 397 000

fra kr 131 110 000 til kr 138 507 000

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge asylsøkere, nedsettes med

102 259 000

fra kr 261 618 000 til kr 159 359 000

72

Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram, forhøyes med

720 000

fra kr 3 310 000 til kr 4 030 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,nedsettes med

7 397 000

fra kr 1 043 566 000 til kr 1 036 169 000

228

Tilskudd til private skoler mv.

72

Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven,

overslagsbevilgning,nedsettes med

3 991 000

fra kr 201 822 000 til kr 197 831 000

231

Barnehager

60

Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning,nedsettes med

59 500 000

fra kr 19 677 908 000 til kr 19 618 408 000

61

Investeringstilskudd, overslagsbevilgning,nedsettes med

13 500 000

fra kr 189 600 000 til kr 176 100 000

62

Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage, forhøyes med

6 180 000

fra kr 855 724 000 til kr 861 904 000

64

Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning,nedsettes med

3 500 000

fra kr 42 000 000 til kr 38 500 000

65

Skjønnsmidler til barnehager, nedsettes med

46 000 000

fra kr 5 805 706 000 til kr 5 759 706 000

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.

70

Holocaustsenteret, forhøyes med

2 000 000

fra kr 23 200 000 til kr 25 200 000

257

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,forhøyes med

10 000 000

fra kr 79 804 000 til kr 89 804 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, nedsettes med

3 666 000

fra kr 22 554 756 000 til kr 22 551 090 000

280

Felles administrative enheter

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 49 100 000 til kr 51 100 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

75

UNINETT, forhøyes med

60 000 000

fra kr 22 548 000 til kr 82 548 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med

4 865 000

fra kr 196 887 000 til kr 201 752 000

73

EUs rammeprogram for forskning, kan overføres,nedsettes med

125 629 000

fra kr 1 235 864 000 til kr 1 110 235 000

74

Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres,nedsettes med

461 000

fra kr 4 977 000 til kr 4 516 000

310

Tilskudd til trossamfunn m.m.

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning,forhøyes med

699 000

fra kr 157 698 000 til kr 158 397 000

315

Frivillighetsformål

(NY)

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, kan overføres,bevilges med

50 000 000

334

Film- og medieformål

50

Filmfondet, kan nyttes under post 71,nedsettes med

1 350 000

fra kr 367 857 000 til kr 366 507 000

71

Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 50,forhøyes med

1 350 000

fra kr 24 101 000 til kr 25 451 000

400

Justisdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 473 000

fra kr 311 941 000 til kr 315 414 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med

60 000

fra kr 7 585 000 til kr 7 645 000

410

Tingrettene og lagmannsrettene

1

Driftsutgifter, forhøyes med

54 420 000

fra kr 1 448 866 000 til kr 1 503 286 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

9 000 000

fra kr 59 589 000 til kr 68 589 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter, nedsettes med

10 000 000

fra kr 122 259 000 til kr 112 259 000

430

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

1

Driftsutgifter, nedsettes med

23 400 000

fra kr 3 230 179 000 til kr 3 206 779 000

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres, forhøyes med

11 816 000

fra kr 38 184 000 til kr 50 000 000

432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 400 000

fra kr 161 837 000 til kr 165 237 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1,forhøyes med

42 658 000

fra kr 8 924 155 000 til kr 8 966 813 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

18 100 000

fra kr 170 804 000 til kr 188 904 000

441

Oslo politidistrikt

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1,forhøyes med

7 900 000

fra kr 1 807 632 000 til kr 1 815 532 000

448

Grensekommissæren

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 271 000

fra kr 5 264 000 til kr 6 535 000

450

Sivile vernepliktige

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 970 000

fra kr 59 535 000 til kr 53 565 000

451

Samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 000 000

fra kr 543 432 000 til kr 540 432 000

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter, nedsettes med

700 000

fra kr 629 578 000 til kr 628 878 000

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester, forhøyes med

700 000

fra kr 87 776 000 til kr 88 476 000

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Driftsutgifter, forhøyes med

11 990 000

fra kr 261 317 000 til kr 273 307 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,forhøyes med

204 040 000

fra kr 127 586 000 til kr 331 626 000

460

Spesialenheten for politisaker

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 060 000

fra kr 30 867 000 til kr 31 927 000

462

Tinglysing

1

Driftsutgifter, nedsettes med

182 771 000

fra kr 182 771 000 til kr 0

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 293 000

fra kr 3 114 000 til kr 4 407 000

470

Fri rettshjelp

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak, nedsettes med

1 060 000

fra kr 36 251 000 til kr 35 191 000

471

Statens erstatningsansvar

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning, nedsettes med

20 000 000

fra kr 117 692 000 til kr 97 692 000

474

Konfliktråd

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 015 000

fra kr 55 891 000 til kr 56 906 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd, forhøyes med

4 000

fra kr 112 977 000 til kr 112 981 000

490

Utlendingsdirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, kan nyttes under post 60,nedsettes med

322 867 000

fra kr 2 756 867 000 til kr 2 434 000 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med

25 000 000

fra kr 89 813 000 til kr 64 813 000

60

Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere

og flyktninger, nedsettes med

26 234 000

fra kr 235 220 000 til kr 208 986 000

70

Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, kan nyttes under post 60,nedsettes med

40 520 000

fra kr 591 100 000 til kr 550 580 000

72

Retur og tilbakevending for flyktninger, kan overføres,forhøyes med

28 300 000

fra kr 50 104 000 til kr 78 404 000

73

Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60,forhøyes med

950 000

fra kr 6 140 000 til kr 7 090 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres,forhøyes med

1 903 000

fra kr 12 800 000 til kr 14 703 000

500

Kommunal- og regionaldepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 219 000

fra kr 142 800 000 til kr 149 019 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, forhøyes med

7 300 000

fra kr 50 600 896 000 til kr 50 608 196 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd, forhøyes med

14 000 000

fra kr 24 652 511 000 til kr 24 666 511 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

61

Husleietilskudd, nedsettes med

17 100 000

fra kr 21 500 000 til kr 4 400 000

75

Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger, kan overføres, forhøyes med

41 500 000

fra kr 896 100 000 til kr 937 600 000

582

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg

60

Rentekompensasjon – skole- og svømmeanlegg, kan overføres,nedsettes med

50 000 000

fra kr 485 300 000 til kr 435 300 000

61

Rentekompensasjon – kirkebygg, kan overføres,nedsettes med

27 300 000

fra kr 61 400 000 til kr 34 100 000

586

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

63

Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag, nedsettes med

50 000 000

fra kr 1 211 100 000 til kr 1 161 100 000

64

Investeringstilskudd, kan overføres,nedsettes med

132 900 000

fra kr 901 250 000 til kr 768 350 000

600

Arbeidsdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 588 000

fra kr 158 101 000 til kr 154 513 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,nedsettes med

3 200 000

fra kr 3 200 000 til kr 0

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

2 785 000

fra kr 54 409 000 til kr 51 624 000

70

Tilskudd, forhøyes med

2 785 000

fra kr 22 721 000 til kr 25 506 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, nedsettes med

7 500 000

fra kr 9 265 901 000 til kr 9 258 401 000

611

Pensjoner av statskassen

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning,nedsettes med

700 000

fra kr 22 100 000 til kr 21 400 000

612

Tilskudd til Statens Pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning,nedsettes med

550 000 000

fra kr 8 417 000 000 til kr 7 867 000 000

(NY)

22

Sluttoppgjør, overslagsbevilgning,bevilges med

3 000 000

70

For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning,nedsettes med

6 000 000

fra kr 94 000 000 til kr 88 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning,forhøyes med

19 000 000

fra kr 754 000 000 til kr 773 000 000

70

For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning,forhøyes med

1 000 000

fra kr 8 000 000 til kr 9 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse

1

Driftsutgifter, forhøyes med

7 000 000

fra kr 31 000 000 til kr 38 000 000

90

Utlån, overslagsbevilgning,forhøyes med

2 500 000 000

fra kr 6 000 000 000 til kr 8 500 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning,nedsettes med

7 000 000

fra kr 93 000 000 til kr 86 000 000

616

Gruppelivsforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning,forhøyes med

11 000 000

fra kr 135 000 000 til kr 146 000 000

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

2 065 000

fra kr 33 990 000 til kr 36 055 000

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres,nedsettes med

2 065 000

fra kr 175 940 000 til kr 173 875 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

21

Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres,forhøyes med

5 800 000

fra kr 71 880 000 til kr 77 680 000

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres,forhøyes med

245 000 000

fra kr 7 207 820 000 til kr 7 452 820 000

635

Ventelønn

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning,nedsettes med

20 000 000

fra kr 210 000 000 til kr 190 000 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

500 000

fra kr 415 700 000 til kr 415 200 000

646

Pionerdykkere i Nordsjøen

(NY)

70

Tilskudd til pionerdykkere, overslagsbevilgning,bevilges med

15 000 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd, nedsettes med

57 000 000

fra kr 565 000 000 til kr 508 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, forhøyes med

100 000 000

fra kr 1 453 000 000 til kr 1 553 000 000

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70,nedsettes med

70 915 000

fra kr 70 915 000 til kr 0

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

178 100 000

fra kr 709 104 000 til kr 531 004 000

718

Rusmiddelforebygging

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

2 300 000

fra kr 77 969 000 til kr 75 669 000

719

Annet folkehelsearbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79,nedsettes med

600 000

fra kr 50 301 000 til kr 49 701 000

720

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

34 600 000

fra kr 732 421 000 til kr 767 021 000

721

Statens helsetilsyn

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 500 000

fra kr 84 771 000 til kr 86 271 000

729

Pasient- og brukerombud

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 000 000

fra kr 54 062 000 til kr 53 062 000

732

Regionale helseforetak

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres,nedsettes med

3 800 000

fra kr 40 409 437 000 til kr 40 405 637 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres,nedsettes med

1 300 000

fra kr 14 057 339 000 til kr 14 056 039 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres,nedsettes med

1 000 000

fra kr 10 718 406 000 til kr 10 717 406 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres,nedsettes med

900 000

fra kr 9 511 682 000 til kr 9 510 782 000

77

Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning,nedsettes med

5 000 000

fra kr 2 313 459 000 til kr 2 308 459 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79,nedsettes med

900 000

fra kr 17 719 000 til kr 16 819 000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres,nedsettes med

200 000

fra kr 41 160 000 til kr 40 960 000

734

Særskilte tilskudd til psykiske helse- og rustiltak

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede, forhøyes med

15 000 000

fra kr 65 461 000 til kr 80 461 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, nedsettes med

1 500 000

fra kr 52 448 000 til kr 50 948 000

751

Legemiddeltiltak

70

Tilskudd, nedsettes med

1 000 000

fra kr 57 377 000 til kr 56 377 000

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79,nedsettes med

21 400 000

fra kr 140 872 000 til kr 119 472 000

60

Kompetansetiltak i kommunene, kan overføres,nedsettes med

12 600 000

fra kr 193 555 000 til kr 180 955 000

67

Utviklingstiltak, forhøyes med

72 500 000

fra kr 36 882 000 til kr 109 382 000

763

Rustiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med

400 000

fra kr 63 500 000 til kr 63 100 000

764

Psykisk helse

72

Utviklingstiltak, kan overføres,nedsettes med

4 300 000

fra kr 413 543 000 til kr 409 243 000

770

Tannhelsetjeneste

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21,forhøyes med

6 000 000

fra kr 60 682 000 til kr 66 682 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

31 900 000

fra kr 59 315 000 til kr 91 215 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79,forhøyes med

19 387 000

fra kr 2 023 000 til kr 21 410 000

61

Turnustjeneste, nedsettes med

24 537 000

fra kr 143 037 000 til kr 118 500 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21,forhøyes med

5 150 000

fra kr 22 766 000 til kr 27 916 000

800

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

719 000

fra kr 136 598 000 til kr 137 317 000

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60

Integreringstilskudd, kan overføres,nedsettes med

281 095 000

fra kr 4 226 450 000 til kr 3 945 355 000

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med

72 023 000

fra kr 1 679 686 000 til kr 1 607 663 000

840

Krisetiltak

(NY)

62

Tilskudd til kommuner, bevilges med

10 500 000

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1,nedsettes med

10 500 000

fra kr 23 402 000 til kr 12 902 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning,forhøyes med

22 000 000

fra kr 1 418 000 000 til kr 1 440 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd, overslagsbevilgning,forhøyes med

70 000 000

fra kr 14 820 000 000 til kr 14 890 000 000

846

Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.

70

Tilskudd, forhøyes med

1 000 000

fra kr 15 108 000 til kr 16 108 000

847

Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne

71

Tiltak for økt tilgjengelighet og universell utforming, kan overføres, kan nyttes under post 21,nedsettes med

1 000 000

fra kr 20 484 000 til kr 19 484 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

64

Tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning,forhøyes med

52 969 000

fra kr 185 752 000 til kr 238 721 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60,forhøyes med

90 000 000

fra kr 3 114 157 000 til kr 3 204 157 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter, nedsettes med

148 200 000

fra kr 580 500 000 til kr 432 300 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

9 500 000

fra kr 19 198 000 til kr 9 698 000

904

Brønnøysundregistrene

22

Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres,forhøyes med

40 000 000

fra kr 213 500 000 til kr 253 500 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning,nedsettes med

50 000 000

fra kr 1 750 000 000 til kr 1 700 000 000

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd, forhøyes med

20 000 000

fra kr 1 307 000 000 til kr 1 327 000 000

922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter, forhøyes med

4 300 000

fra kr 43 100 000 til kr 47 400 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA), nedsettes med

15 200 000

fra kr 145 400 000 til kr 130 200 000

73

Galileo, nedsettes med

4 300 000

fra kr 124 200 000 til kr 119 900 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

(NY)

70

Tilskudd til avskriving av aksjekapital, Venturefondet AS, bevilges med

13 400 000

96

Aksjer, forhøyes med

2 700 000

fra kr 4 980 000 000 til kr 4 982 700 000

1000

Fiskeri- og kystdepartementet

71

Tilskudd til kystkultur, kan overføres,forhøyes med

1 000 000

fra kr 8 250 000 til kr 9 250 000

1023

Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU

71

Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres,nedsettes med

1 000 000

fra kr 22 850 000 til kr 21 850 000

1030

Fiskeridirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 050 000

fra kr 331 900 000 til kr 332 950 000

1062

Kystverket

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45,forhøyes med

10 000 000

fra kr 1 356 300 000 til kr 1 366 300 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

34 000 000

fra kr 120 700 000 til kr 154 700 000

1100

Landbruks- og matdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

240 000

fra kr 128 320 000 til kr 128 560 000

45

Store utstyrskjøp og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50,forhøyes med

5 260 000

fra kr 2 835 000 til kr 8 095 000

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

51

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk, forhøyes med

452 000

fra kr 65 440 000 til kr 65 892 000

52

Støtte til fagsentrene, Bioforsk, nedsettes med

2 300 000

fra kr 19 017 000 til kr 16 717 000

1143

Statens landbruksforvaltning

72

Erstatninger, overslagsbevilgning,forhøyes med

1 000 000

fra kr 302 000 til kr 1 302 000

1144

Regionale og lokale tiltak i landbruket

77

Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres,forhøyes med

2 300 000

fra kr 4 292 000 til kr 6 592 000

1147

Reindriftsforvaltningen

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 100 000

fra kr 39 519 000 til kr 41 619 000

45

Store utstyrskjøp og vedlikehold, kan overføres,nedsettes med

700 000

fra kr 6 958 000 til kr 6 258 000

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres,nedsettes med

1 400 000

fra kr 8 304 000 til kr 6 904 000

1313

Luftfartstilsynet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

500 000

fra kr 168 300 000 til kr 168 800 000

1320

Statens vegvesen

23

Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72,forhøyes med

70 000 000

fra kr 6 178 600 000 til kr 6 248 600 000

29

Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30,forhøyes med

59 000 000

fra kr 441 000 000 til kr 500 000 000

30

Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72,forhøyes med

130 000 000

fra kr 5 110 400 000 til kr 5 240 400 000

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, nedsettes med

3 000 000

fra kr 28 000 000 til kr 25 000 000

72

Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30,nedsettes med

700 000

fra kr 436 000 000 til kr 435 300 000

1330

Særskilte transporttiltak

70

Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen–Kirkenes, forhøyes med

26 200 000

fra kr 298 000 000 til kr 324 200 000

75

Kompensasjon til distriktene for forskjeller i drivstoffpriser, nedsettes med

15 000 000

fra kr 20 000 000 til kr 5 000 000

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30,forhøyes med

260 000 000

fra kr 4 387 000 000 til kr 4 647 000 000

30

Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23,

nedsettes med

50 000 000

fra kr 3 763 600 000 til kr 3 713 600 000

31

Nytt dobbeltspor Oslo–Ski, kan overføres,forhøyes med

64 000 000

fra kr 130 000 000 til kr 194 000 000

1400

Miljøverndepartementet

71

Internasjonale organisasjoner, forhøyes med

407 000

fra kr 42 777 000 til kr 43 184 000

1427

Direktoratet for naturforvaltning

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres,forhøyes med

15 000 000

fra kr 36 405 000 til kr 51 405 000

35

Statlig erverv, nytt skogvern, kan overføres,forhøyes med

60 000 000

fra kr 134 981 000 til kr 194 981 000

1441

Klima- og forurensningsdirektoratet

22

Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, nedsettes med

3 387 000

fra kr 5 332 000 til kr 1 945 000

1465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

(NY)

1

Driftsutgifter, bevilges med

182 521 000

1471

Norsk Polarinstitutt

1

Driftsutgifter, forhøyes med

33 087 000

fra kr 146 418 000 til kr 179 505 000

1474

Senter for klima og miljø

1

Driftsutgifter, kan nyttes under postene 50 og 70,nedsettes med

14 800 000

fra kr 17 000 000 til kr 2 200 000

(NY)

50

Tilskudd til statlige mottakere, kan overføres, kan nyttes under postene 1 og 70,bevilges med

5 000 000

(NY)

70

Tilskudd til private mottakere, kan overføres, kan nyttes under postene 1 og 50,bevilges med

9 800 000

1500

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

433 000

fra kr 171 569 000 til kr 171 136 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,forhøyes med

45 000 000

fra kr 64 605 000 til kr 109 605 000

1510

Fylkesmannsembetene

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 500 000

fra kr 1 208 018 000 til kr 1 213 518 000

1520

Departementenes servicesenter

22

Fellesutgifter regjeringskvartalet, forhøyes med

1 600 000

fra kr 81 818 000 til kr 83 418 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

4 700 000

fra kr 43 871 000 til kr 48 571 000

1550

Konkurransetilsynet

23

Klagenemnda for offentlige anskaffelser, forhøyes med

2 000 000

fra kr 5 387 000 til kr 7 387 000

1560

Direktoratet for forvaltning og IKT

23

Elektronisk ID, kan overføres,forhøyes med

13 000 000

fra kr 60 960 000 til kr 73 960 000

1580

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres,nedsettes med

92 378 000

fra kr 773 000 000 til kr 680 622 000

36

Kunstnerisk utsmykking, kan overføres,forhøyes med

5 300 000

fra kr 13 000 000 til kr 18 300 000

1581

Eiendommer til kongelige formål

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,forhøyes med

3 000 000

fra kr 20 908 000 til kr 23 908 000

1582

Utvikling av Fornebuområdet

(NY)

70

Erstatninger og oppgjør, kan overføres,bevilges med

520 000

1590

Kirkelig administrasjon

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 000 000

fra kr 159 476 000 til kr 165 476 000

1610

Toll- og avgiftsetaten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

430 000

fra kr 1 279 600 000 til kr 1 280 030 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,nedsettes med

17 500 000

fra kr 83 600 000 til kr 66 100 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

39 500 000

fra kr 4 260 300 000 til kr 4 299 800 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning,nedsettes med

200 000 000

fra kr 13 900 000 000 til kr 13 700 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning,nedsettes med

30 000 000

fra kr 1 445 000 000 til kr 1 415 000 000

1634

Statens innkrevingssentral

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 146 000

fra kr 238 200 000 til kr 242 346 000

1638

Kjøp av klimakvoter

21

Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres, nedsettes med

1 085 000 000

fra kr 1 220 000 000 til kr 135 000 000

1645

Statens finansfond

70

Tilskudd til drift, nedsettes med

20 000 000

fra kr 30 000 000 til kr 10 000 000

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 500 000

fra kr 319 823 000 til kr 318 323 000

73

Forskning og utvikling, kan overføres,nedsettes med

2 000 000

fra kr 17 794 000 til kr 15 794 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

24

Driftsresultat, forhøyes med

151 338 000

fra kr -1 019 000 000 til kr -867 662 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres,nedsettes med

24 000 000

fra kr 1 609 630 000 til kr 1 585 630 000

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 043 000

fra kr 335 232 000 til kr 338 275 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres,nedsettes med

1 500 000

fra kr 18 000 000 til kr 16 500 000

71

Overføringer til andre, kan overføres,nedsettes med

843 000

fra kr 64 854 000 til kr 64 011 000

78

Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres,nedsettes med

29 300 000

fra kr 265 000 000 til kr 235 700 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsutgifter, nedsettes med

103 876 000

fra kr 2 642 205 000 til kr 2 538 329 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 112 074 000 til kr 115 074 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter, forhøyes med

174 533 000

fra kr 1 716 504 000 til kr 1 891 037 000

50

Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres,nedsettes med

5 766 000

fra kr 130 597 000 til kr 124 831 000

70

Renter låneordning, kan overføres,nedsettes med

2 836 000

fra kr 5 964 000 til kr 3 128 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter, forhøyes med

411 404 000

fra kr 4 569 119 000 til kr 4 980 523 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter, nedsettes med

12 559 000

fra kr 3 160 667 000 til kr 3 148 108 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter, forhøyes med

44 389 000

fra kr 3 726 619 000 til kr 3 771 008 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

12 862 000

fra kr 1 003 046 000 til kr 1 015 908 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

2 247 000

fra kr 913 339 000 til kr 911 092 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter, nedsettes med

327 822 000

fra kr 3 083 180 000 til kr 2 755 358 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760 post 45, nedsettes med

166 729 000

fra kr 1 027 627 000 til kr 860 898 000

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 306 000

fra kr 945 609 000 til kr 943 303 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

111 000

fra kr 478 322 000 til kr 478 433 000

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

54 160 000

fra kr 1 465 049 000 til kr 1 519 209 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsutgifter, nedsettes med

21 761 000

fra kr 274 042 000 til kr 252 281 000

1800

Olje- og energidepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 910 000

fra kr 141 908 000 til kr 143 818 000

1810

Oljedirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

7 000 000

fra kr 206 200 000 til kr 213 200 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,forhøyes med

30 000 000

fra kr 63 000 000 til kr 93 000 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,forhøyes med

1 100 000

fra kr 64 650 000 til kr 65 750 000

1825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,forhøyes med

3 000 000

fra kr 34 500 000 til kr 37 500 000

50

Overføring til Energifondet, nedsettes med

1 000 000

fra kr 956 000 000 til kr 955 000 000

74

Naturgass, kan overføres,nedsettes med

26 000 000

fra kr 26 000 000 til kr 0

1830

Forskning

50

Norges forskningsråd, forhøyes med

50 000 000

fra kr 741 000 000 til kr 791 000 000

1833

CO2-håndtering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,nedsettes med

560 000 000

fra kr 1 358 000 000 til kr 798 000 000

30

Investeringer, kan overføres,nedsettes med

1 822 000 000

fra kr 1 822 000 000 til kr 0

(NY)

72

Lån til TCM DA, bevilges med

2 260 000 000

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter, nedsettes med

650 000 000

fra kr 11 531 755 000 til kr 10 881 755 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning,forhøyes med

116 939 000

fra kr 4 428 439 000 til kr 4 545 378 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning,nedsettes med

4 480 000

fra kr 2 733 815 000 til kr 2 729 335 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning,forhøyes med

71 024 000

fra kr 451 576 000 til kr 522 600 000

72

Rentestønad, overslagsbevilgning,nedsettes med

101 188 000

fra kr 861 700 000 til kr 760 512 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning,forhøyes med

33 080 000

fra kr 370 120 000 til kr 403 200 000

74

Tap på utlån, forhøyes med

5 100 000

fra kr 334 900 000 til kr 340 000 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning,forhøyes med

576 737 000

fra kr 16 403 876 000 til kr 16 980 613 000

2412

Husbanken

90

Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning,forhøyes med

234 200 000

fra kr 14 008 100 000 til kr 14 242 300 000

2415

Innovasjon Norge, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak

(NY)

50

Tapsavsetning garantier, bevilges med

107 500 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon – prosjekter, fond, forhøyes med

77 000 000

fra kr 383 000 000 til kr 460 000 000

51

Tapsfond, såkornkapitalfond, forhøyes med

23 800 000

fra kr 10 000 000 til kr 33 800 000

71

Nettverk, profilering og reiseliv – programmer, kan overføres,forhøyes med

8 000 000

fra kr 405 000 000 til kr 413 000 000

72

Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres,forhøyes med

20 000 000

fra kr 265 000 000 til kr 285 000 000

73

Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft, kan overføres, nedsettes med

40 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 0

2426

SIVA SF

70

Tilskudd, kan overføres,forhøyes med

25 000 000

fra kr 37 700 000 til kr 62 700 000

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

30

Investeringer, forhøyes med

1 000 000 000

fra kr 23 000 000 000 til kr 24 000 000 000

50

Overføring til Statens petroleumsforsikringsfond, forhøyes med

194 000 000

fra kr 1 400 000 000 til kr 1 594 000 000

2442

Disponering av innretninger på kontinentalsokkelen

(NY)

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,bevilges med

102 500 000

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat:

1

Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-3 393 100 000

2

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

1 299 847 000

3

Avskrivninger

618 000 000

4

Renter av statens kapital

53 500 000

5

Til investeringsformål

916 545 000

6

Til reguleringsfondet

-23 248 000

-528 456 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres,nedsettes med

89 100 000

fra kr 908 800 000 til kr 819 700 000

34

Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres,nedsettes med

310 000 000

fra kr 787 523 000 til kr 477 523 000

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat:

1

Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-462 290 000

2

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

386 526 000

3

Avskrivninger

54 774 000

4

Renter av statens kapital

16 949 000

5

Til investeringsformål

18 069 000

14 028 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,forhøyes med

60 000 000

fra kr 285 943 000 til kr 345 943 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning,forhøyes med

338 500 000

fra kr 13 351 500 000 til kr 13 690 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning,forhøyes med

10 000 000

fra kr 75 000 000 til kr 85 000 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning,nedsettes med

940 000 000

fra kr 13 140 000 000 til kr 12 200 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning,forhøyes med

100 000 000

fra kr 850 000 000 til kr 950 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning,nedsettes med

190 000 000

fra kr 2 786 000 000 til kr 2 596 000 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning,forhøyes med

590 000 000

fra kr 32 840 000 000 til kr 33 430 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning,nedsettes med

70 000 000

fra kr 1 970 000 000 til kr 1 900 000 000

2651

Ytelser under arbeidsavklaring

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning,forhøyes med

261 000 000

fra kr 28 282 000 000 til kr 28 543 000 000

2655

Uførhet

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning,nedsettes med

160 000 000

fra kr 20 316 000 000 til kr 20 156 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning,nedsettes med

210 000 000

fra kr 32 054 000 000 til kr 31 844 000 000

72

Særtillegg, overslagsbevilgning,forhøyes med

100 000 000

fra kr 1 955 000 000 til kr 2 055 000 000

73

Foreløpig uførepensjon, overslagsbevilgning,nedsettes med

40 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 0

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

74

Tilskudd til biler, nedsettes med

170 000 000

fra kr 1 045 000 000 til kr 875 000 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, nedsettes med

180 000 000

fra kr 3 049 300 000 til kr 2 869 300 000

2670

Alderdom

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning,forhøyes med

190 000 000

fra kr 70 518 000 000 til kr 70 708 000 000

2690

Diverse utgifter

70

Sykestønadsutgifter i utlandet, forhøyes med

55 000 000

fra kr 125 000 000 til kr 180 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, nedsettes med

200 000 000

fra kr 7 913 500 000 til kr 7 713 500 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1, forhøyes med

6 000 000

fra kr 3 818 400 000 til kr 3 824 400 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag, lokalt, forhøyes med

8 000 000

fra kr 217 300 000 til kr 225 300 000

Inntekter

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

65 580 000

fra kr 141 275 000 til kr 75 695 000

3280

Felles administrative enheter

2

Salgsinntekter m.v., forhøyes med

2 000 000

fra kr 10 000 til kr 2 010 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

80 000

fra kr 4 752 000 til kr 4 672 000

3410

Rettsgebyr

1

Rettsgebyr, forhøyes med

12 000 000

fra kr 158 739 000 til kr 170 739 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

6

Gebyr – utlendingssaker, nedsettes med

3 577 000

fra kr 89 852 000 til kr 86 275 000

8

Gebyr – ID-kort, nedsettes med

14 250 000

fra kr 14 250 000 til kr 0

3451

Samfunnssikkerhet og beredskap

3

Diverse inntekter, nedsettes med

5 000 000

fra kr 28 283 000 til kr 23 283 000

3462

Tinglysing

1

Gebyrinntekter, borettsregister, nedsettes med

51 760 000

fra kr 51 760 000 til kr 0

2

Gebyrinntekter, fast eiendom, nedsettes med

928 800 000

fra kr 928 800 000 til kr 0

3470

Fri rettshjelp

1

Tilkjente saksomkostninger m.m., nedsettes med

1 000 000

fra kr 2 232 000 til kr 1 232 000

3490

Utlendingsdirektoratet

1

Retur og tilbakevending av flyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

25 300 000

fra kr 50 104 000 til kr 75 404 000

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

2 056 000

fra kr 12 500 000 til kr 14 556 000

4

Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

425 484 000

fra kr 1 942 374 000 til kr 1 516 890 000

6

Gjenbosetting av flyktninger – støttetiltak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

950 000

fra kr 6 140 000 til kr 7 090 000

3605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Administrasjonsvederlag, forhøyes med

12 000 000

fra kr 9 000 000 til kr 21 000 000

3614

Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån, forhøyes med

5 000 000

fra kr 18 000 000 til kr 23 000 000

90

Tilbakebetaling av lån, forhøyes med

900 000 000

fra kr 3 500 000 000 til kr 4 400 000 000

3615

Yrkesskadeforsikring

1

Premieinntekter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 136 000 000 til kr 146 000 000

3616

Gruppelivsforsikring

1

Premieinntekter, forhøyes med

4 000 000

fra kr 98 000 000 til kr 102 000 000

3635

Ventelønn

1

Refusjon statlig virksomhet mv., nedsettes med

4 000 000

fra kr 53 000 000 til kr 49 000 000

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, nedsettes med

300 000

fra kr 2 200 000 til kr 1 900 000

3732

Regionale helseforetak

86

Driftskreditter, forhøyes med

68 000 000

fra kr 500 000 000 til kr 568 000 000

3821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

4 120 000

fra kr 74 000 000 til kr 78 120 000

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

63 159 000

fra kr 175 731 000 til kr 112 572 000

3854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

19 171 000

fra kr 51 917 000 til kr 32 746 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

113 462 000

fra kr 424 928 000 til kr 311 466 000

3904

Brønnøysundregistrene

3

Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen, forhøyes med

40 000 000

fra kr 100 000 til kr 40 100 000

3907

Sjøfartsdirektoratet

1

Gebyrer for skip og offshoreinstallasjoner i NOR, nedsettes med

6 000 000

fra kr 127 300 000 til kr 121 300 000

2

Maritime personellsertifikater, forhøyes med

6 000 000

fra kr 9 000 000 til kr 15 000 000

3908

Skipsregistrene

1

Gebyrer NOR, nedsettes med

1 500 000

fra kr 11 850 000 til kr 10 350 000

2

Gebyrer NIS, nedsettes med

200 000

fra kr 5 300 000 til kr 5 100 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap

(NY)

71

Tilbakeføring av tilskudd til restrukturering, Mesta AS, bevilges med

129 000 000

(NY)

95

Avskriving av aksjekapital, Venturefondet AS, bevilges med

13 400 000

(NY)

97

Tilbakeføring av aksjekapital, Venturefondet AS, bevilges med

24 700 000

4023

Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU

90

Tilbakebetaling lån fra Nofima, nedsettes med

38 558 000

fra kr 42 842 000 til kr 4 284 000

4100

Landbruks- og matdepartementet

1

Refusjoner m.m., nedsettes med

417 000

fra kr 517 000 til kr 100 000

(NY)

40

Salg av eiendom, bevilges med

5 500 000

4112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

30

Husleie, Bioforsk, forhøyes med

546 000

fra kr 17 870 000 til kr 18 416 000

4115

Mattilsynet

1

Gebyr m.m., nedsettes med

20 500 000

fra kr 137 642 000 til kr 117 142 000

4441

Klima- og forurensningsdirektoratet

2

Inntekter, statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, nedsettes med

3 382 000

fra kr 5 463 000 til kr 2 081 000

4465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

(NY)

1

Gebyrinntekter tinglysing, borettslag, bevilges med

51 760 000

(NY)

2

Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom, bevilges med

950 800 000

4471

Norsk Polarinstitutt

3

Inntekter fra diverse tjenesteyting, forhøyes med

28 475 000

fra kr 21 525 000 til kr 50 000 000

4618

Skatteetaten

2

Andre inntekter, forhøyes med

40 000 000

fra kr 30 000 000 til kr 70 000 000

4638

Salg av klimakvoter

1

Salgsinntekter, nedsettes med

135 000 000

fra kr 825 000 000 til kr 690 000 000

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsinntekter, forhøyes med

47 057 000

fra kr 20 641 000 til kr 67 698 000

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

1

Driftsinntekter, forhøyes med

11 333 000

fra kr 30 113 000 til kr 41 446 000

4731

Hæren

1

Driftsinntekter, forhøyes med

28 926 000

fra kr 3 625 000 til kr 32 551 000

4732

Sjøforsvaret

1

Driftsinntekter, forhøyes med

7 720 000

fra kr 24 205 000 til kr 31 925 000

4733

Luftforsvaret

1

Driftsinntekter, forhøyes med

16 972 000

fra kr 97 662 000 til kr 114 634 000

4734

Heimevernet

1

Driftsinntekter, forhøyes med

1 610 000

fra kr 1 878 000 til kr 3 488 000

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsinntekter, nedsettes med

95 523 000

fra kr 236 627 000 til kr 141 104 000

4810

Oljedirektoratet

1

Gebyrinntekter, forhøyes med

7 000 000

fra kr 10 400 000 til kr 17 400 000

2

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, forhøyes med

30 000 000

fra kr 39 300 000 til kr 69 300 000

4825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

85

Fondsavkastning, nedsettes med

1 000 000

fra kr 796 000 000 til kr 795 000 000

4833

CO2-håndtering

(NY)

1

Salg av andel, TCM DA, bevilges med

25 000 000

(NY)

80

Renter, TCM DA, bevilges med

8 300 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

29

Termingebyr, nedsettes med

1 278 000

fra kr 29 478 000 til kr 28 200 000

90

Redusert lån og rentegjeld, nedsettes med

946 800 000

fra kr 7 685 500 000 til kr 6 738 700 000

93

Omgjøring av studielån til stipend, forhøyes med

204 800 000

fra kr 4 134 200 000 til kr 4 339 000 000

5312

Husbanken

90

Avdrag, forhøyes med

11 800 000

fra kr 8 964 400 000 til kr 8 976 200 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med

3 700 000

fra kr 5 000 000 til kr 8 700 000

70

Låne- og garantiprovisjoner, forhøyes med

4 300 000

fra kr 40 000 000 til kr 44 300 000

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

24

Driftsresultat:

1

Driftsinntekter

157 700 000 000

2

Driftsutgifter

-36 300 000 000

3

Lete- og feltutviklingsutgifter

-2 500 000 000

4

Avskrivninger

-14 000 000 000

5

Renter av statens kapital

-7 000 000 000

97 900 000 000

30

Avskrivninger, nedsettes med

6 800 000 000

fra kr 20 800 000 000 til kr 14 000 000 000

80

Renter av statens kapital, forhøyes med

200 000 000

fra kr 6 800 000 000 til kr 7 000 000 000

(NY)

89

Oppgjør etter garantierklæring, bevilges med

875 000 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30

Avskrivninger, nedsettes med

14 900 000

fra kr 704 105 000 til kr 689 205 000

5501

Skatter på formue og inntekt

73

Skatt av opparbeidede forpliktelser i rederiene, nedsettes med

3 750 000 000

fra kr 1 250 000 000 til kr -2 500 000 000

5521

Merverdiavgift

70

Avgift, forhøyes med

58 000 000

fra kr 189 600 000 000 til kr 189 658 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Avgift på mineralolje, nedsettes med

500 000

fra kr 1 311 000 000 til kr 1 310 500 000

72

Avgift på gass, nedsettes med

13 000 000

fra kr 13 000 000 til kr 0

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift, nedsettes med

11 000 000

fra kr 4 823 000 000 til kr 4 812 000 000

5546

Avgift på sluttbehandling av avfall

70

Avgift på sluttbehandling av avfall, nedsettes med

16 000 000

fra kr 252 000 000 til kr 236 000 000

5575

Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet

74

Sektoravgifter Kystverket, nedsettes med

4 750 000

fra kr 653 525 000 til kr 648 775 000

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

71

Totalisatoravgift, nedsettes med

15 000 000

fra kr 125 000 000 til kr 110 000 000

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

70

Bidrag til kulturminnevern, nedsettes med

6 477 000

fra kr 6 500 000 til kr 23 000

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

80

Renter av statens faste kapital, forhøyes med

2 300 000

fra kr 71 729 000 til kr 74 029 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

(NY)

87

Renteinntekter mv. fra Statens finansfond, bevilges med

56 300 000

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse

80

Renter, nedsettes med

3 000 000

fra kr 734 000 000 til kr 731 000 000

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte, forhøyes med

27 000 000

fra kr 145 000 000 til kr 172 000 000

5615

Husbanken

80

Renter, nedsettes med

238 400 000

fra kr 3 856 700 000 til kr 3 618 300 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter, nedsettes med

430 600 000

fra kr 3 788 500 000 til kr 3 357 900 000

5623

Aksjer i Baneservice AS

(NY)

85

Utbytte, bevilges med

20 400 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

(NY)

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen, bevilges med

14 100 000

(NY)

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen, bevilges med

21 200 000

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, nedsettes med

2 200 000

fra kr 3 000 000 til kr 800 000

5652

Innskuddskapital i Statskog SF

85

Utbytte, forhøyes med

5 100 000

fra kr 5 000 000 til kr 10 100 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte, forhøyes med

4 436 300 000

fra kr 4 613 700 000 til kr 9 050 000 000

5680

Innskuddskapital i Statnett SF

85

Utbytte, nedsettes med

48 000 000

fra kr 180 000 000 til kr 132 000 000

5685

Aksjer i Statoil ASA

85

Utbytte, nedsettes med

2 671 000 000

fra kr 15 489 000 000 til kr 12 818 000 000

5701

Diverse inntekter

73

Refusjon fra bidragspliktige, nedsettes med

10 000 000

fra kr 390 000 000 til kr 380 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

2

Dividende, nedsettes med

55 000 000

fra kr 235 000 000 til kr 180 000 000

5705

Refusjon av dagpenger

1

Refusjon dagpenger, statsgaranti ved konkurs, forhøyes med

10 000 000

fra kr 65 000 000 til kr 75 000 000

3

Refusjon av dagpenger fra EØS-land, forhøyes med

400 000

fra kr 2 600 000 til kr 3 000 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at:

1. Kunnskapsdepartementet i 2010 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 229 post 1

kap. 3229 postene 2 og 61

2. Samferdselsdepartementet i 2010 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1350 postene 23 og 30

kap. 4350 postene 1, 2 og 6

3. Miljøverndepartementet i 2010 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1465 post 1

kap. 4465 post 1

III

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2010 kan utgiftsføre uten bevilgning utlån til Norpipe Oil AS på inntil 25 mill. kroner under kap. 2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, post 90 Lån til Norpipe Oil AS.

IV

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at:

1. Fiskeri- og kystdepartementet i 2010 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1062

Kystverket

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

68 mill. kroner

2. Olje- og energidepartementet i 2010 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger innenfor følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1810

Oljedirektoratet

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

10 mill. kroner

V

Fullmakt til å inngå forpliktelser utover gitt bevilgning

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2010 kan pådra seg forpliktelser utover gitte bevilgninger innenfor følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1810

Oljedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter

10 mill. kroner

VI

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at:

1. Kommunal- og regionaldepartementet i 2010 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

581

Bolig- og bomiljøtiltak

75

Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger

382,8 mill. kroner

586

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemplasser

64

Investeringstilskudd

1 544,7 mill. kroner

2. Arbeidsdepartementet i 2010 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

3 256 mill. kroner

3. Miljøverndepartementet i 2010 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1427

Direktoratet for naturforvaltning

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder

65 mill. kroner

VII

Deltakelse i International Finance Facility for Immunisation II (IFFlm II)

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2010 kan:

 • 1. inngå avtale om bidrag til IFFlm II med inntil 1,5 mrd. kroner i perioden 2010–2020.

 • 2. fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av tilskudd før det er behov for å dekke de aktuelle utgiftene og bruke tilskudd som sikkerhet for lån.

VIII

Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2010 kan gi Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 120 000 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utlandet innenfor Alminnelig garantiordning og inkludert Gammel alminnelig ordning. Garantivirksomheten skal finne sted innenfor de rammer som «Arrangement on Officially Supported Export Credits» setter. Alminnelig garantiordning skal drives i balanse på lang sikt. Nærings- og handelsdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

IX

Utlånsfullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2010 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en ramme på 700 mill. kroner.

X

Toårige budsjettvedtak

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet kan slutte seg til toårige budsjettvedtak i ILO.

XI

Fullmakt til å gjennomføre investeringsprosjektet PERFORM

Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet i 2010 kan gjennomføre PERFORM-prosjektet i Statens Pensjonskasse, herunder forplikte staten innenfor en samlet kostnadsramme på 1 287 mill. kroner.

XII

Avtale om kjøp

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2010 kan inngå avtale om kjøp av Giesesalt for en periode på inntil 6 år.

XIII

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for riksvegferjedriften

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester, slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 3 600 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 460 mill. kroner.

XIV

Tilføyelse av stikkord

Stortinget samtykker i at stikkordet «overslagsbevilgning» tilføyes bevilgningen under kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, post 76 Startstipend for kvotestudenter, i statsbudsjettet for 2010.

XV

Fastsetting av fordelingsnøkkel for visse tilskudd

Det ordinære offentlige driftstilskuddet til knutepunktinstitusjoner utenom Nord-Norge fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 60 pst. på staten og 40 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner og kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål, post 70 Det nasjonale museumsnettverket.

XVI

Unnlatelse av å disponere overførte midler

Stortinget samtykker i at det unnlates disponert 41,7 mill. kroner av overførte midler fra 2009 på kap. 702 Beredskap, post 21 Spesielle driftsutgifter.

XVII

Salg av fast eiendom under Landbruks- og matdepartementet

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2010 kan selge:

 • 1. innkjøpt og opprinnelig eiendom for inntil 13 mill. kroner

 • 2. eiendom på Kjeller i Skedsmo kommune og benytte salgsinntekter til å dekke utgifter knyttet til eiendommen.

XVIII

Overdragelse av eiendom under Miljøverndepartementet

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Miljøverndepartementet i 2010 kan overdra bygninger og anlegg på Hjerkinnhus i Dovre kommune vederlagsfritt til Dovre kommune på vilkår som fremgår av omtalen av saken i Prop. 125 S (2009–2010).

 • 2. inntekten fra salget av messe-/forlegningsdelen av anlegget benyttes til utviklingsmidler til Norsk Villreinsenter Nord.

XIX

Endringer av kapittel- og postbetegnelser

Stortinget samtykker i følgende endringer av kapittel- og postbetegnelser i statsbudsjettet for 2010:

 • 1. Kap. 1602 Kredittilsynet endres til kap. 1602 Finanstilsynet.

 • 2. Post 70 Kredittilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene under kap. 5580 Sektoravgifter under Finansdepartementet, endres til post 70 Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene.

XX

Avskrivning av differanser i Forsvarsbyggs regnskap

Stortinget samtykker i at Forsvarsbyggs mellomværende med statskassen, i statsregnskapet for 2010, krediteres med netto 26 360 109 kroner mot konto for forskyvning i balansen.

XXI

Energiavgift på naturgass og LPG

Frå 1. juli 2010 gjer ein følgjande endringar i Stortingets vedtak 26. november 2009 om energiavgift på naturgass og LPG for budsjetterminen 2010:

Vedtaket om energiavgift på naturgass og LPG blir oppheva.

XXII

CO2-avgift på mineralske produkter

Fra 1. september 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om CO2-avgift på mineralske produkter for budsjetterminen 2010:

§ 1 skal lyde:

Fra 1. september 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

 • a) Mineralolje: kr 0,58 pr. liter. For mineralolje til innenriks luftfart skal det betales avgift med kr 0,68 pr. liter. For mineralolje til treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien skal det betales avgift med kr 0,30 pr. liter.

 • b) Bensin: kr 0,86 pr. liter.

 • c) Naturgass: kr 0,43 pr. Sm3.

 • d) LPG: kr 0,65 pr. kg.

Det skal betales avgift med kr 0,05 pr. Sm3 naturgass og kr 0 pr. kg LPG for naturgass og LPG som leveres til

 • 1. industri og bergverk som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen,

 • 2. bruk som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven.

Fritaket i § 2 første ledd bokstav g kommer ikke til anvendelse for naturgass og LPG.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 5 skal lyde:

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for CO2-avgift på naturgass og LPG til

 • a) kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser,

 • b) veksthusnæringen,

 • c) motorvogner tilhørende diplomater mv.,

 • d) skip i utenriks fart,

 • e) fly i utenriks fart,

 • f) fiske og fangst i fjerne farvann,

 • g) fiske og fangst i nære farvann,

 • h) gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart.

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift for andel biogass i naturgass og LPG.

Gjeldende § 5 blir § 6. Andre ledd skal lyde:

Departementet kan ved overtredelse av §§ 2 – 5 nekte fritak, nedsettelse eller tilskudd for kortere eller lengre tid.

Gjeldende §§ 6 og 7 blir §§ 7 og 8.

II oppheves.

XXIII

Grunnavgift på fyringsolje mv.

Frå 1. juli 2010 gjer ein følgjande endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om grunnavgift på fyringsolje mv. for budsjetterminen 2010:

§ 2 ny bokstav o skal lyde:

 • o) benyttes til høsting av tang og tare.

XXIV

Avgift på sluttbehandling av avfall

Frå 1. oktober 2010 gjer ein følgjande endringar i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på sluttbehandling av avfall for budsjetterminen 2010:

§ 3 blir oppheva.

§ 4 andre ledd blir oppheva. Noverande tredje ledd blir andre ledd.

Noverande §§ 4, 5 og 6 blir §§ 3, 4 og 5.

XXV

Avgift på utslipp av NOx

Frå 1. oktober 2010 gjer ein følgjande endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på utslipp av NOx for budsjetterminen 2010:

§ 1 andre ledd blir oppheva. Gjeldande tredje ledd blir andre ledd.

XXVI

Produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen

Frå 1. juli 2010 gjer ein følgjande endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om produktavgift til folketrygda for fiskeri-, kval- og selfangstnæringa for budsjetterminen 2010:

II første setning skal lyde:

Produktavgifta skal vere 3,1 prosent frå og med 1. juli 2010.

XXVII

Merverdiavgift

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2010:

§ 4 bokstav e og nye bokstaver f til h skal lyde:

 • e) kringkastingstjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-7,

 • f) adgang til utstillinger i museer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-9,

 • g) adgang til fornøyelsesparker mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-10,

 • h) rett til å overvære idrettsarrangementer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-11.