21.9.1 Post 1 (Ny) Salg av andel, TCM DA

21.9.1.1 Sammendrag

I henhold til St.prp. nr. 38 (2008–2009) og Innst. S. nr. 206 (2008–2009), kan staten, eller den staten utpeker, invitere andre selskaper som medeiere i TCM, noe som vil redusere statens andel tilsvarende. Deltakelse av andre industrielle selskaper som medeiere vil bidra til å sikre at TCM arbeider med de mest relevante og fremtidsrettede teknologiene, og tilføre kunnskap og erfaring med gjennomføring av store prosjekter.

På denne bakgrunn har Gassnova henvendt seg til andre industrielle parter med forespørsel om deltakelse i utbyggings- og driftsfasen av TCM. Det sørafrikanske selskapet Sasol har nå tiltrådt som ny deltaker i TCM. 3. mai d.å. ble det inngått en salgs- og kjøpsavtale med Sasol om å overdra en statlig eierandel på 2,44 pst. i TCM DA til Sasol mot en kjøpesum på 25 mill. kroner og en reduksjon i statens utgifter til investering og drift av TCM tilsvarende overført eierandel. Beløpet på 25 mill. kroner knytter seg til dekning av allerede påløpte prosjekterings- og planleggingskostnader.

Basert på oppdatert anslag for investeringskostnadene i prosjektet, utgjør en andel på 2,44 pst. en reduksjon i statens investeringskostnader på om lag 126 mill. kroner. I tillegg reduseres statens andel av driftskostnadene.

På denne bakgrunn foreslås det bevilget 25 mill. kroner for 2010.

21.9.1.2 Komiteens merknader

Energi- og miljøkomiteen uttaler:

Komiteen støtter at flere private aktører inviteres med i prosjektet.

Komiteen viser til at det nå er inngått avtale med det sørafrikanske selskapet Sasol om å overdra en eierandel i TCM DA. Komiteen konstaterer at det nå er tre betydelige industriaktører inne som eiere av TCM DA i tillegg til staten, og at dette vil bidra til at TCM arbeider med de mest relevante teknologiene og at det vil tilføre kunnskap og erfaring med store prosjekter.

21.9.2 Post 80 (Ny) Renter, TCM DA

21.9.2.1 Sammendrag

Med bakgrunn i beslutningen om investering i teknologisenteret for CO2-håndtering på Mongstad (TCM), etableringen av TCM DA og omlegging av finansieringen av prosjektet og selskapet, er det foretatt en omfakturering av utgiftene for 2009. Utgiftene knyttet til TCM-prosjektet ble fram til høsten 2009 dekket av staten (80 pst.) og Statoil (20 pst.). Det ble foretatt en omfakturering i prosjektet blant annet med bakgrunn i endret finansieringsmodell og at Shell ble deltaker i prosjektet. Gassnova har fakturert TCM DA for om lag 8,3 mill. kroner i rentekostnader fram til høsten 2009 hvor staten dekket en 80 pst. finansieringsandel.

På denne bakgrunn foreslås det bevilget 8,3 mill. kroner for 2010.

21.9.2.2 Komiteens merknader

Energi- og miljøkomiteen uttaler:

Komiteen støtter dette.