20.15.1 Post 1 Driftsutgifter

20.15.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med 12,862 mill. kroner.

I forslaget inngår en økning på 72,604 mill. kroner, som foreslås omdisponert fra kap. 1740 post 1 som følge av de foreslåtte organisatoriske endringene i Forsvarets logistikkorganisasjon. Videre foreslås 7 mill. kroner omdisponert fra kap. 1720 til gjennomføring av øvelse Cold Response 2010. Bevilgningen foreslås også tilført 1,61 mill. kroner grunnet merinntekter, jf. omtale under kap. 4734 post 1.

I forslaget inngår en reduksjon på 57,912 mill. kroner, som foreslås omdisponert til kap. 1740 post 1 i forbindelse med avvikling av ordningen med internfakturering av antatte felleskostnader mv. som ikke gjelder konkrete enkelttransaksjoner. I forslaget inngår videre en reduksjon på 8,489 mill. kroner knyttet til tilbakeføring av midler grunnet merforbruk på posten i 2009, og en reduksjon på 1,951 mill. kroner som foreslås omdisponert til andre poster på forsvarsbudsjettet.

20.15.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.