18.8.1 Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

18.8.1.1 Sammendrag

Det er avdekket betydelige skader på taket på Det kongelige slott som fører til lekkasjer, samt at det er et vesentlig varmetap på grunn av mangelfull isolasjon. I samarbeid med Riksantikvaren og Det kongelige hoff har Statsbygg utarbeidet et forprosjekt for rehabilitering av taket. Det er behov for 3 mill. kroner i 2010 for å kunne starte opp detaljprosjektering.

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen på posten med 3 mill. kroner.

18.8.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.