18.7.1 Post 33 Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

18.7.1.1 Sammendrag

Universitetet i Oslo, Domus Media sentrumsbygg

Fase 1 av rehabiliteringen av sentrumsbygningene ved Universitetet i Oslo omfatter Aulaen, Midtfløy og Vestfløy, samt refundamentering av Domus Bibliotecha, Professorboligen og Gymnastikk-bygningen. Kostnadsrammen er på 534,5 mill. kroner per1. juli 2010. Prosjektet startet opp i 2008. Det er lagt til grunn at innvendige arbeider i Aulaen skal være ferdig restaurert til Universitetets 200-års jubileum i 2011, og at de resterende arbeidene skal være ferdige i slutten av 2012. Det er bevilget 138 mill. kroner til prosjektet i 2010.

Forskjøvet oppstart av arbeider knyttet til Vestfløyen medfører forskyvning av utbetalinger fra 2010 til 2011.

Det foreslås på denne bakgrunn å redusere bevilgningen til prosjektet med 17 mill. kroner.

Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk II (IFI 2)

Prosjektet nytt bygg for Informatikk II ved Universitetet i Oslo ble startet opp i 2006. Kostnadsrammen er på 1 372,1 mill. kroner per1. juli 2010. Det ble lagt til grunn at det nye bygget skal tas i bruk til semesterstart i 2010. Fordi det har oppstått feil i arbeidene med gulvbelegget i fjerde etasje i sør- og midtfløyen, må åpningen utsettes til første semester 2011. Det er ventet at prosjektet holder seg innenfor styringsrammen, men forsinkelsen gjør at sluttutbetalingen blir forskjøvet fra 2010 til 2011. Det er bevilget 285 mill. kroner til prosjektet i 2010.

Det foreslås på denne bakgrunn å redusere bevilgningen til prosjektet med 25 mill. kroner.

Halden fengsel

Halden fengsel ble åpnet 8. april 2010. Prosjektet har en forventet sluttkostnad på om lag 1 350 mill. kroner. Dette er 200 mill. kroner lavere enn kostnadsrammen og nær 60 mill. kroner lavere enn styringsrammen. Til sluttoppgjør er det bevilget 150 mill. kroner i 2010.

Som følge av lavere sluttoppgjør enn forventet, foreslås det å redusere bevilgningen til prosjektet med 50,378 mill. kroner.

Universitetet i Bergen, Institutt for biologiske basalfag

Prosjektet ble gitt sluttbevilgning i 2003 med en kostnadsramme på 996,9 mill. kroner (prisnivå perjuli 2003), jf. St.prp. nr. 1 (2002–2003) Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Av en usikkerhetsavsetning på 42,3 mill. kroner er det 0,2 mill. kroner igjen. Bygget ble overtatt av Universitetet i Bergen i 2003, og i perioden etter overtakelse har Statsbygg fulgt opp reklamasjonsarbeider. Gjenstående reklamasjonsarbeider er knyttet til mangler ved sprinkel- og ventilasjonsanlegget, samt vannlekkasjer.

Statsbygg og Universitetet i Bergen er kommet til enighet om fordeling av kostnadene for disse arbeidene. Universitetet i Bergen skal finansiere utbedring av sprinkel- og ventilasjonsanlegget over eget budsjett, mens kostnadene på om lag 5 mill. kroner forbundet med lekkasjer foreslås dekket av Statsbygg.

Det legges opp til å benytte 5 mill. kroner til prosjektet innenfor gjeldende bevilgning på posten.

Oppsummering

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 92,378 mill. kroner.

18.7.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til Kristelig Folkepartis alternative statsbudsjett for 2010, der enkelte prosjekter ble foreslått utsatt og økningen i bevilgningen ble foreslått redusert noe. Dette medlem foreslår å redusere bevilgningen med 37,5 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1580

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

129 878 000

fra kr 773 000 000 til kr 643 122 000»

18.7.2 Post 36 Kunstnerisk utsmykking

18.7.2.1 Sammendrag

Stortinget har vedtatt en kostnadsramme for patologibygget i Pilestredet Park ved Høgskolen i Oslo på 705 mill. kroner (prisnivå pr. juli 2009), jf. Prop. 49 S (2009–2010) Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Kostnader til kunstnerisk utsmykning ble imidlertid utelatt ved fastsettelsen av kostnadsrammen. I henhold til kongelig resolusjon av 2. september 1997 Ordningen for utsmykking av statlige bygg skal det bevilges midler til kunstnerisk utsmykning av statlige finansierte bygninger.

Det forslås å øke bevilgningen på posten med 5,3 mill. kroner til kunstnerisk utsmykking av patologibygget ved Høgskolen i Oslo.

18.7.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.