17.2.1 Post 21 Spesielle driftsutgifter

Komiteens medlem fra Venstre vil vektlegge betydningen av en ambisiøs miljøpolitikk med mål om å sikre livsgrunnlaget for kommende generasjoner og for alle deler av verden og skape likeverdige muligheter for alle. Naturmiljøet er vårt livsgrunnlag. Det er et grunnleggende liberalt verdisyn å skape et økologisk likt utgangspunkt for alle generasjoner. Å hegne om miljøet og naturen er avgjørende for vår eksistens. Miljøpolitikk er å ta hensyn til langsiktige effekter på miljøet, selv om forurensning og overutnytting av ressurser kan gi kortsiktige fordeler. Dette medlem vil at Norge skal være et foregangsland og bidra til å finne løsninger også andre land kan benytte. Globalt står vi overfor tre hovedutfordringer i miljøpolitikken: Utslipp av klimagasser, miljøgifter og tap av biologisk mangfold. Dette medlem vil påpeke at Norge har et nasjonalt ansvar for disse miljøutfordringene. I tillegg gjenstår det mye regionalt og lokalt miljøarbeid i forhold til lokal luft- og vannkvalitet, ressurs- og avfallshåndtering, sikring av viktige naturområder og tilgang til natur.

Dette medlem har merket seg mange organisasjoners bekymring for manglende bevilgninger til tiltak for bevaring av villaksen. Levende lakseelver er viktige for å bevare det biologiske mangfoldet og for reiselivet og turismenæringen i distriktene. Dette medlem deler denne bekymringen, og vil understreke at Norge har et særlig ansvar for å forvalte våre unike villaksstammer. Dette medlem foreslår derfor en økning av bevilgning til særlige tiltak for villaksstammene med 10 mill. kroner i forhold regjeringens forslag.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1427

Direktoratet for naturforvaltning

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 254 485 000 til kr 264 485 000»

17.2.2 Post 30 Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder

17.2.2.1 Sammendrag

En gjennomgang foretatt av Direktoratet for naturforvaltning viser at flere store tilsagn knyttet til båndlegging av friluftsområder gitt i perioden 2006-2008 vil komme til utbetaling i 2010. Dette er tidligere enn først antatt. For å dekke disse utbetalingene foreslås en økning av bevilgningen på kap. 1427 post 30 på 15 mill. kroner. Det foreslås en tilsvarende reduksjon i tilsagnsfullmakten for 2010 på 15 mill. kroner på kap. 1427 post 30, jf. forslag til romertallsvedtak.

17.2.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak I og IV. 3 under kapittel 23 Komiteens tilråding.

17.2.3 Post 31 Tiltak i friluftsområder, kan overføres

Komiteens medlem fra Venstre vil understreke betydningen av friluftslivet også som et ledd i en styrking av folkehelsen og arbeidet for en bærekraftig utvikling. Det er viktig å sikre friluftslivets utfoldelse gjennom arealer for friluftsliv, rettighet for ferdsel, aktiviteter og liknende. Dette medlem foreslår en økning av bevilgning til friluftslivstiltak med 20 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1427

Direktoratet for naturforvaltning

31

Tiltak i friluftsområder, kan overføres, forhøyes med

20 000 000

fra kr 24 500 000 til kr 44 500 000»

17.2.4 Post 35 Statlige erverv, nytt skogvern

17.2.4.1 Sammendrag

I løpet av de siste to til tre årene har framdriften i arbeidet med frivillig skogvern økt betydelig. Det foreligger derfor en rekke frivillig vern-områder som er klare for vernevedtak. I mars 2010 ble det vernet 13 frivillig vern-områder. Den resterende bevilgningen på 2010-budsjettet er i stor grad bundet opp til erstatninger for tidligere års vernevedtak i Trillemarka og til vern av grunn eid av Statskog SF. En økt bevilgning på 60 mill. kroner gir rom for at det inneværende år kan fattes vernevedtak for en rekke nye ferdigbehandlede frivillig-vern områder.

Det foreslås på denne bakgrunn en økt bevilgning på 60 mill. kroner til nytt frivillig skogvern på kap. 1427 post 35.

17.2.4.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

17.2.5 Post 90 (NY) Fond for miljøvennlig teknologi – fondskapital

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til Dokument 8:84 S (2009–2010) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Nikolai Astrup, Trond Helleland og Siri A. Meling om opprettelse av et fond og et virkemiddelapparat for utvikling av klimavennlig teknologi der det er foreslått et nytt fond som skal gi investeringsstøtte til investeringer i ny klimavennlig teknologi i norske bedrifter.

Disse medlemmer foreslår å bevilge 5 mrd. kroner i fondskapital til et slikt fond i statsbudsjettet for 2010.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen etablere et fond for miljøvennlig teknologi på 5 mrd. kroner. Den årlige avkastningen skal komme i tillegg til ordinære bevilgninger, og benyttes til å gi investeringsstøtte til investeringer i ny klimavennlig teknologi i norske bedrifter.»

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1427

Direktoratet for naturforvaltning:

90

(NY) Fond for miljøvennlig teknologi - fondskapital, bevilges med

5 000 000 000»