17.1.1 Post 71 Internasjonale organisasjoner

17.1.1.1 Sammendrag

Bevilgningen skal dekke det årlige bidraget til konvensjoner og organisasjoner som Stortinget eller regjeringen har vedtatt at Norge ved Miljøverndepartementet skal være medlem i. Kontingentene som Norge skal betale for Kyotoprotokollen og klimakonvensjonen i 2010 ble nylig økt.

Det foreslås derfor at bevilgningen under kap. 1400 post 71 økes med 407 000 kroner.

17.1.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til Kristelig Folkepartis alternative statsbudsjett for 2010, der økningen i bevilgningen ble foreslått redusert noe. Dette medlem foreslår å redusere bevilgningen med 5 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1400

Miljøverndepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 000 000

fra kr 221 010 000 til kr 216 010 000»