15.3.1 Post 51 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk

15.3.1.1 Sammendrag

Det foreslås å øke husleieinntektene fra eiendommen Apelsvoll i Østre Toten kommune med 546 000 kroner, jf. omtale under kap. 4112 post 30. Ved opprettelsen av Bioforsk ble det lagt til grunn at husleieinntektene skulle tilbakeføres til Bioforsk over kap. 1112 post 51, fratrukket den leien som ble betalt til eiendommens tidligere eier. Bevilgningen på kap. 1112 post 51 foreslås derfor økt med 452 000 kroner.

15.3.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at manglende beredskapslagring av korn gjør oss sårbare. Dette medlem viser videre til at også naturlig variasjon i kornhøsten truer matvaresikkerheten. Dette medlem vil peke på at etter den dårlige kornhøsten i 2009 anslo Felleskjøpet at vi hadde behov for å importere drøyt 234 000 tonn matkorn og 315 000 tonn korn til kraftfôr.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen komme med en sak til Stortinget om å gjeninnføre beredskapslagring av korn.»

15.3.2 Post 52 Støtte til fagsentrene, Bioforsk

15.3.2.1 Sammendrag

I saldert budsjett 2010 er det bevilget 2,3 mill. kroner til utviklingsprogrammet for fjellregionen (Alvdal, Folldal, Tolga, Os i Hedmark, Tynset, Rendalen og Røros), med hovedvekt på å utvikle småfenæringen i regionen. Bevilgningen disponeres av Fylkesmannen i Hedmark. Utviklingsprogrammet er tilskudd til næringsutvikling, og det foreslås derfor å flytte bevilgningen til kap. 1144 post 77. Bevilgningen på kap. 1112 post 52 foreslås derfor redusert med 2,3 mill. kroner, mot tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 1144 post 77.