15.2.1 Post 1 Refusjoner m.m.

15.2.1.1 Sammendrag

Posten omfatter tilfeldige inntekter som det ikke er naturlig å bevilge på andre poster. For å sikre realistisk budsjettering foreslås bevilgningen på kap. 4100 post 1 redusert med 417 000 kroner.

15.2.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

15.2.2 Post 40 (Ny) Salg av eiendom

15.2.2.1 Sammendrag

Staten ved Landbruks- og matdepartementet har solgt eiendommen Kise i Ringsaker kommune. Kap. 4100 post 40 foreslås derfor opprettet med en bevilgning på 5,5 mill. kroner. Bevilgningen på kap. 1100 post 45 foreslås økt tilsvarende, jf. omtale ovenfor.

15.2.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.