15.1.1 Post 1 Driftsutgifter

15.1.1.1 Sammendrag

Utgifter til mindre tiltak ved flere av Landbruks- og matdepartementets eiendommer har tidligere år blitt belastet kap. 1100 post 45. Dette utgjorde i 2009 om lag 240 000 kroner. For å sikre korrekt regnskapsføring foreslås 240 000 kroner bevilget på kap. 1100 post 1 i 2010, mot tilsvarende reduksjon av kap. 1100 post 45.

15.1.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

15.1.2 Post 45 Store utstyrskjøp og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer

15.1.2.1 Sammendrag

Staten ved Landbruks- og matdepartementet har solgt eiendommen Kise i Ringsaker kommune for 5,5 mill. kroner, jf. omtale under kap. 4100 post 40. Landbruks- og matdepartementet har i 2010 fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 1100 post 45 med et beløp som tilsvarer merinntektene fra salg av eiendom. Det foreslås derfor at kap. 1100 post 45 økes tilsvarende salgsinntektene. Inntektene fra eiendomssalg vil gå til å dekke utgifter ved salg av eiendommen Kise, samt større investeringsbehov og vedlikehold av Landbruks- og matdepartementets og underliggende etaters eiendommer.

Videre foreslås bevilgningen på kap. 1100 post 45 redusert med 240 000 kroner, mot tilsvarende økning av kap. 1100 post 1.

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen på kap. 1100 post 45 økt med totalt 5,26 mill. kroner.

15.1.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.