14.7.1 Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner

14.7.1.1 Sammendrag

I Prop. 1 S (2009–2010) for Fiskeri- og kystdepartementet ble det lagt til grunn inntekter på om lag 360 mill. kroner fra vederlag for økt produksjonskapasitet i oppdrettsnæringen i 2010.

Forslag til gjennomføringsforskrift ble sendt på høring 13. oktober 2010. Etter at forslaget ble sendt på høring, meldte Mattilsynet om en betydelig forverret lakselussituasjon langs kysten. På denne bakgrunn ble det 8. desember 2009 besluttet å utsette avgjørelsen om kapasitetsøkning i 2010 til det er mulig å få vurdert utviklingen i lusesituasjonen nærmere, blant annet for å være sikre på at innsatsen for å bekjempe lakselus gir de nødvendige resultater.

Selv om det er usikkerhet knyttet til inntektsbevilgningen, er det på nåværende tidspunkt heller ikke mulig å gi et annet anslag. Når regjeringen har tilstrekkelige opplysninger om utviklingen i lusesituasjonen, vil det bli tatt nærmere stilling til spørsmålet om kapasitetsvekst i 2010.

Regjeringen vil komme tilbake til spørsmålet om kapasitetsøkning for lakseoppdrettsnæringen i 2010 på egnet måte i høstsesjonen, herunder eventuelle budsjettmessige konsekvenser.

14.7.1.2 Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til etterretning.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at regjeringen varsler i forslaget til revidert nasjonalbudsjett at de vil komme tilbake til spørsmålet om økt produksjonskapasitet i oppdrettsnæringen på egnet måte i høstsesjonen. Dette medlem mener regjeringen må avstå fra å øke antall oppdrettsfisk neste år, fordi økt mengde oppdrettsfisk innebærer fare for økt mengde lakselus. Dette medlem er svært kritisk til at regjeringen fortsatt er åpen for kapasitetsøkning for lakseoppdrettsnæringen, på tross av den alvorlige situasjonen næringen er i.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen ikke åpne for økt produksjonskapasitet i oppdrettsnæringen i 2010.»

14.7.2 Strukturfondet for kapasitetstilpasning i fiskeflåten

14.7.2.1 Sammendrag

Strukturfondet for kapasitetstilpasning i fiskeflåten er avviklet, og det er overført ubenyttede midler på 6,7 mill. kroner fra 2009 til 2010 på kap 1050 post 76. Det legges opp til at de ubenyttede midlene på 6,7 mill. kroner kan benyttes til føringstilskudd og tilskudd til mottaksstasjoner i 2010.

14.7.2.2 Sammendrag

Komiteen tar redegjørelsen til etterretning.

14.7.3 Ratifikasjon av protokoll om kjemikalieberedskap

14.7.3.1 Sammendrag

Fiskeri- og kystdepartementet arbeider med sikte på at Norge skal ratifisere HNS-protokollen (Protocol on Preparedness, Response and Cooperation to Pollution Incidents by Hazardous and Noxious Substances) under OPRC-konvensjonen (Internasjonal konvensjon om beredskap, aksjon og samarbeid ved oljeforurensing). HNS-protokollen omhandler kjemikalieberedskap. Den ble undertegnet i 2000 og trådte i kraft 14. juni 2007. Protokollen er ikke ratifisert av Norge. Kystverket anslår at en eventuell ratifikasjon krever en engangsinvestering i utstyr og opplæring på rundt 5 mill. kroner, og deretter rundt 1 mill. kroner i årlige driftsutgifter for å kunne etterleve protokollens beredskapskrav.

En eventuell ratifikasjon i 2010 vil medføre behov for en omprioritering på inntil 5 mill. kroner innenfor Kystverkets bevilgning til akutt beredskap og utstyrsinvesteringer.

14.7.3.2 Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til etterretning.

14.7.4 Fjerning av krysseren Murmansk

14.7.4.1 Sammendrag

I Prop. 1 S (2009–2010) for Fiskeri- og kystdepartementet gjøres det rede for at operasjonen med å fjerne vraket av krysseren Murmansk er ventet å være ferdig i 2011. På grunn av grunnforholdene må det benyttes en annen metode for å tørrlegge sjøbunnen rundt vraket enn opprinnelig planlagt. Dette medfører at prosjektet ikke vil være ferdig før i 2012. Forsinkelsen vil verken påvirke kontraktsbeløpet for prosjektet, eller ha miljømessige konsekvenser.

14.7.4.2 Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til etterretning.