14.8 Andre merknader og forslag fremkommet under komiteens behandling

14.8.1 Oppdrettskonsesjoner

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at det i Prop. 1 S (2009–2010) for Fiskeri- og kystdepartementet ble lagt til grunn inntekter på om lag 360 mill. kroner fra vederlagt for økt produksjonskapasitet i oppdrettsnæringen i 2010.

Disse medlemmer vil bemerke at det i forbindelse med statsbudsjettet for 2010 ble lagt opp til en økning i kapasiteten for eksisterende tillatelser på 5 pst.

Grunnet lakselussituasjonen ble det 8. desember 2009 besluttet å utsette avgjørelsen om kapasitetsøkning i 2010.

Disse medlemmer registrerer at regjeringen vil komme tilbake til spørsmålet om kapasitetsøkning for lakseoppdrettsnæringen for 2010 først på høsten i 2010.

Disse medlemmer finner det urimelig at en næring skal måtte vente over et halvt år på avklaring om utvidelse av allerede eksisterende oppdrettskonsesjoner.

Disse medlemmer vil på denne bakgrunn fremme følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen iverksette utlysning/tildeling av oppdrettskonsesjoner som forutsatt i statsbudsjettet for 2010.»

14.8.2 Fiskeri- og sjømatnæringen

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at norsk fiskerinæring de seneste år har vært i endring. Flåteleddet har gjennom ulike struktureringsordninger kunnet øke kvotegrunnlaget pr. båt. Dette har gitt økt lønnsomhet og muliggjort nødvendige nyinvesteringer. Dette er en politikk som det har vært bred politisk støtte til de siste 25 år. Norsk fiskerinæring er siden valget i 2005 påført en rekke tiltak og reguleringer, som har svekket lønnsomheten, samtidig som konstruktive forslag fra opposisjonen konsekvent stemmes ned. Disse medlemmer vil særlig vise til forslag fra Høyre om fleksibilitet for havfiskeflåten og om samfiske for kystflåten, jf. Innst. S. nr. 39 (2008–2009) og Innst. 223 S (2009–2010). Disse medlemmer vil legge til rette for lønnsomhet i alle ledd i sjømatnæringene, og mener at norske myndigheter i større grad må bidra til å sikre stabil og forutsigbar markedstilgang.