13.2.1 Post 22 Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres

13.2.1.1 Sammendrag

Utgifter knyttet til drift og driftsrelatert applikasjonsforvaltning skal finansieres av tjenesteeierne. Tidligere praksis innebar at leverandøren fakturerte tjenesteeierne direkte. Nye rutiner for tjenesteeiernes betaling innebærer at Altinn sentralforvaltning blir fakturert for alle utgifter, og viderefakturerer deretter tjenesteeierne i henhold til gjeldende fordelingsnøkkel i inngått samarbeidsavtale.

På dette grunnlag foreslås bevilgningen økt med 40 mill. kroner, fra 213,5 til 253,5 mill. kroner, mot tilsvarende økning under kap. 3904 post 3.

13.2.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.