13.1 Kap. 900 Nærings- og handelsdepartementet

13.1.1 Post 73 Tilskudd til Ungt Entreprenørskap, kan overføres

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre mener at resultatene fra virksomheten med Ungt Entreprenørskap viser at dette må stimuleres ytterligere for å fremme gründerånd og innovasjon hos ungdommen. Hele 20 pst. av elevene som har hatt entreprenørskap i skolen, starter egen bedrift senere.

Komiteens medlem fra Høyre foreslår å øke bevilgningen med 5 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

900

Nærings- og handelsdepartementet

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 11 000 000 til kr 16 000 000»