10.2.1 Post 21 Spesielle driftsutgifter

10.2.1.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten i saldert budsjett er på 54,4 mill. kroner. Bevilgningen på kap. 601 dekker Arbeidsdepartementets virksomhet knyttet til utredning, forskning m.v. Prosjektandelen av aktiviteten finansieres over post 21, mens tilskudd finansieres over post 70. Andelen tilskudd i 2010 forventes å bli høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Det foreslås på denne bakgrunn at bevilgningen på kap. 601 post 21, reduseres med 2,785 mill. kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 601 post 70.

10.2.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

10.2.2 Post 70 Tilskudd

10.2.2.1 Sammendrag

Bevilgningen på posten i 2010 er på 22,7 mill. kroner. Det vises til omtale under kap. 601 post 21 ovenfor.

Det foreslås at bevilgningen på kap. 601 post 70, økes med 2,785 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon for kap. 601 post 70.

10.2.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.