10.1.1 Post 1 Driftsutgifter

10.1.1.1 Sammendrag

Endringer i departementsstrukturen gjeldende fra 1. januar 2010

Som følge av endringene i departementsstrukturen gjeldende fra 1. januar 2010 ble det i Prop. 1 S Tillegg 3 (2009–2010) foretatt en del budsjettmessige justeringer. Justeringene tok ikke høyde for alle endringene og det ble derfor varslet at det ville bli foretatt ytterligere budsjettjusteringer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2010. På denne bakgrunn foreslås bevilgningen på kap. 600 post 1 redusert med 6,788 mill. kroner mot tilsvarende samlet økning under Justisdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Det vises til omtale under de øvrige berørte departementene.

Omdisponering mellom post 1 Driftsutgifter og post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

Planlagte utgifter på kap. 600 post 45 er knyttet til ordinære driftsoppgaver for Arbeidsdepartementet, og ikke investeringsformål. Bevilgningen på posten foreslås derfor omdisponert til post 1.

Som følge av dette foreslås bevilgningen på kap. 600 post 1 økt med 3,2 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på post 45.

Samlet foreslås bevilgningen på kap. 600 post 1 redusert med 3,588 mill. kroner.

10.1.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

10.1.2 Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

10.1.2.1 Sammendrag

Det vises til omtale under kap. 600 post 1. Bevilgningen på kap. 600 post 45 foreslås redusert med 3,2 mill. kroner mot en tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 600 post 1.

10.1.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.