Brev fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius, datert 14. november 2007. Likelydende brev ble sendt til høyesterettsdommerne Magnus Matningsdal og Eilert Stang Lund, datert 14. november 2007

Vedr. anmeldelse fra Tore Sandberg av tre høyesterettsdommere i anledning Fritz Moen-saken

Kontroll- og konstitusjonskomiteen viser til vedlagte skriv av 18. september 2006 til Odelstinget, der Tore Sandberg anmelder de tre høyesterettsdommerne som i egenskap av medlemmer av Høyesteretts kjæremålsutvalg avsa kjennelse den 14. oktober 2003 i sak nr. 2002/522 om gjenopptakelse etter straffeprosessloven §§ 391 nr. 3 og 392 annet ledd.

Reglene om behandlingen av riksrettssaker ble endret ved grunnlovsendringer vedtatt av Stortinget 20. februar 2007 og endringer i Stortingets forretningsorden vedtatt samme dato.

I medhold av Stortingets forretningsorden § 12 nr. 10 fjerde ledd er det kontroll- og konstitusjonskomiteen som behandler saker der Stortinget skal ta stilling til hvorvidt konstitusjonelt ansvar skal gjøres gjeldende.

Som et ledd i behandlingen av henvendelsen fra Tore Sandberg, har komiteen besluttet å forelegge Dem henvendelsen for eventuell uttalelse.

Likelydende brev er sendt høyesterettsdommer Magnus Matningsdal og høyesterettsdommer Eilert Stang Lund.