9. Endret verdsettelse av aksjer, grunnfondsbevis og andeler i aksjefond ved formuesskatteligningen

9.1 Sammendrag

Etter gjeldende rett formuesverdsettes aksjer, grunnfondsbevis og andeler i aksjefond til 85 prosent av verdsettelsesgrunnlaget. Departementet foreslår å avvikle denne verdsettelsesrabatten. Den såkalte verdsettelsesrabatten for aksjer mv. ved formuesskatteligningen ble redusert fra 20 prosent til 15 prosent med virkning fra og med inntektsåret 2007. For andeler i verdipapirfond som ikke er aksjefond, ble verdsettelsesrabatten avviklet helt.

Departementet mener det er behov for økt likebehandling av ulike formuesobjekter, noe som tilsier at verdsettelsesrabatten nå fjernes. Departementet foreslår at også aksjer, grunnfondsbevis og andeler i aksjefond i hovedregelen skal verdsettes til 100 prosent av verdsettelsesgrunnlaget. Dette medfører økt skattemessig likebehandling av aksjer og andre formuesobjekter som obligasjoner og bankinnskudd, og vil ha svært gode fordelingsvirkninger ettersom det først og fremst er de med høye inntekter som har store aksjeformuer. Avviklingen innebærer lik formuesverdsetting av andeler i aksjefond og andeler i verdipapirfond som ikke er aksjefond, og det er derfor ikke lenger behov for å skille disse fra hverandre. Definisjonen av aksjefond i skatteloven § 4-12 sjette ledd foreslås opphevet.

Forslaget er nærmere omtalt i St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Det vises til forslag til endringer i skatteloven §§ 4-12 og 4-13. Avviklingen av verdsettelsesrabatten for aksjer, grunnfondsbevis og andeler i aksjefond antas ikke å ha administrative konsekvenser av betydning. Provenyøkningen benyttes til å øke bunnfradraget i formuesskatten. Departementet foreslår at endringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2008.

9.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre, slutter seg til Regjeringens forslag til endringer i skatteloven §§ 4-12 og 4-13.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre viser til at opp mot 1,5 millioner nordmenn sparer i aksjefond, grunnfondsbevis og aksjer, ikke minst gjennom eierskap i egne familieeide bedrifter.

Økt formuesskatt på slike verdipapirer er negativt for den private sparingen i landet og en ekstra kostnad for alle bedrifter og dermed negativt for det private eierskapet. Det er lite spor av regjeringens lovede aktive næringspolitikk i forhold til de titusenvis av norske småbedrifter og deres eiere. Disse medlemmer vil påpeke at denne regjering går i diametralt motsatt retning av den forrige regjering som foreslo sterk nedtrapping av den særnorske formuesskatten med tanke på avvikling. Den nåværende regjering har ved ethvert budsjett foreslått næringsfiendtlige økninger i formuesskatten. Skatten økes på privat kapital, samtidig som Regjeringen også foreslår et nytt statlig fond for å øke statens eierskap i næringslivet.

Disse medlemmer vil gå imot den foreslåtte avviklingen av verdsettelsesrabatten for aksjer, grunnfondsbevis og aksjefond.