Feil i Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte- og avgiftsopplegg 2008 - lovendringer

Jeg anmoder om at finanskomiteen i sin innstilling tar hensyn til enkelte justeringer i rettebrev av 7. november 2007 vedrørende Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte- og avgiftsopplegget - lovendringer i samsvar med gjennomgangen nedenfor:

Kapittel 21 om endringer i skattereglene for kraftforetak

Korrekt henvisning i rettebrevet til avsnitt 21.1.5.2 på side 122 (annen spalte) skal være skatteloven § 18-5 første og tredje ledd (understreket her).

Forslag til lover: side 226, endring i skatteloven § 8-15; side 230, overgangsregler til endringene i skatteloven §§ 8-14, 8-15 og 8-17: og side 230 ikrafttredelsesbestemmelser til endringsloven til skatteloven.

Når det gjelder forslaget til overgangsregler til endringene skatteloven §§ 8-14, 8-15 og 8-17, presiseres det at forslaget i rettebrevet innebærer en tilføyelse av et nytt niende ledd, sett i forhold til forslaget i proposisjonen. Niende ledd skal lyde:

"Underskudd fastsatt etter reglene i skatteloven § 8-15 annet til fjerde ledd kommer ikke til fradrag i inntekt fastsatt etter annet, tredje og åttende ledd."

Kapittel 14 side 59 annen spalte om endringer i anvendelsesområdet for reglene om norsk-kontrollerte utenlandske selskaper (NOKUS-reglene) og for fritaksmetoden

Som påpekt i rettebrevet er det ved en inkurie ikke fullstendig samsvar mellom proposisjonsteksten og lovteksten. "Tap" skulle vært fjernet fra lovteksten i tilknytning til investeringer i EØS hvor kravet til reell etablering/aktivitet ikke er oppfylt. Etter en nærmere overveielse har departementet kommet til at eventuelle endringer av lovteksten bør fremmes ved en senere anledning.