Feil i Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte- og avgiftsopplegg 2008 - lovendringer

Jeg vil gjøre oppmerksom på at det i Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte- og avgiftsopplegget - lovendringer er oppdaget enkelte feil. Jeg anmoder om at finanskomiteen i sin innstilling retter opp disse feilene i samsvar med gjennomgangen nedenfor:

Kapittel 2 om endringer i lovbestemte beløpsgrenser, avsnitt 2.4.3

Under avsnitt 2.4.3 på side 14 er det tatt inn en henvisning til skatteloven § 8-1 syvende ledd femte punktum. Rett henvisning skal være til bestemmelsens sjette punktum.

Kapittel 21 om endringer i skattereglene for kraftforetak

Under avsnitt 21.1.3.1 på side 114 er det henvist til skatteloven § 18-3 nytt femte ledd fjerde punktum. Rett henvisning skal være tredje punktum.

Under avsnitt 21.1.5.2 på side 122 (annen spalte) er det henvist til skatteloven § 18-3 første og tredje ledd. Rett henvisning skal være tredje ledd.

Under avsnitt 21.1.6.3 på side 127 (annen spalte) er det henvist til skatteloven § 18-3 åttende ledd. Rett henvisning skal være syvende ledd.

Kapittel 30 om bokføringspålegg og betinget tvangsmulkt ved overtredelse av bokføringslovgivningen

Under avsnitt 30.8 på side 183 er lovens årstall blitt feil. Riktig henvisning skal være "lov 29. juni 2007" (uthevet her).

Forslag til lover, side 223, ny skatteloven § 9-13 tredje ledd.

Jeg viser til kapittel 24 om gevinstfritak ved familieoverdragelser i landbruket - overdragelser knyttet til deltakerlignet selskap.

På s 145 første spalte nest siste avsnitt er eiertidskravet ved realisasjon av andel i familieselskap omtalt. Det er i tredje setning uttalt følgende:

"Departementet mener det mest nærliggende i forhold til en likestilling med salg i eneeiertilfellene vil være at eiertidskravet må være oppfylt av den selgende andelseieren, og da slik at denne gjennom selskapet eller på annen måte, må ha eiet eiendommen i minst ti år, jf. forslag til ny skatteloven § 9-13 tredje ledd siste punktum."

I lovforslaget vedrørende ny § 9-13 tredje ledd, er siste punktum falt ut. Ved oppretting bør punktumet lyde:

"Ved realisasjon etter foregående punktum anses eiertidskravet etter første ledd oppfylt av andelseieren i den grad denne gjennom selskapet eller på annen måte har eiet eiendommen i minst ti år."

Forslag til lover, side 223, endring i § 10-68 første ledd i skatteloven

Jeg viser til forslaget i avsnitt 15.3 i kapittel 15 om beskatning av NOKUS-deltakere og forholdet til fritaksmetoden - presisering av lovteksten, samt tilhørende lovforslag til endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt på formue og inntekt (skatteloven) romertall III, side 223. Et punktum i lovtekstforslaget har dessverre falt ut, og forslaget skulle derfor ha følgende ordlyd:

"(1) Ved realisasjon av aksje skal aksjens inngangsverdi opp- eller nedreguleres med endring i selskapets beskattede inntekt gjennom deltakerens eiertid. Aksjens inngangsverdi skal også oppreguleres med inntekt som er unntatt beskatning etter § 2-38 annet ledd, jf. tredje og fjerde ledd.Det skal kun foretas regulering i år deltakerne skattlegges etter reglene i dette kapittel" (uthevet her).

Forslag til lover: side 226, endring i skatteloven § 8-15; side 230, overgangsregler til endringene i skatteloven §§ 8-14, 8-15 og 8-17; og side 230 ikrafttredelsesbestemmelser til endringsloven til skatteloven.

I skatteloven § 8-15 er det foreslått endringer i rederiskatteordningen som innebærer at skipsfartsinntekter fra og med 2007 skal være endelig fritatt for selskapsskatt. Den tidligere bestemmelsen i § 8-15 annet ledd niende punktum om samordning av underskudd på finansinntekt med øvrige inntekter er foreslått flyttet til § 8-15 femte ledd, og det er lagt inn enkelte tekniske tilpasninger i bestemmelsen til de øvrige endringsforslagene i § 8-15, jf. proposisjonens side 22.

Det framgår ikke av proposisjonsteksten at det skal gjøres endringer i prinsippene for samordning av underskudd på finansinntekt med øvrige inntekter, og slike endringer har heller ikke vært hensikten. Som etter gjeldende regler har departementet forutsatt at når skipsfartsinntekter skattlegges, herunder inntekter beregnet etter skatteloven § 8-14 (inntredenbeskatning mv), skal de ikke kunne samordnes med (reduseres med) underskudd på finansinntekt. Underskudd på finansinntekt skal, som etter gjeldende rett, kunne framføres mot senere inntektstillegg for høy egenkapital.

Ved en feil er det imidlertid i forslaget til § 8-15 femte ledd ikke tatt hensyn til de foreslåtte endringene i § 8-14. Det fremgår heller ikke i forslaget til § 8-15 femte ledd at underskudd på finansinntekt skal kunne framføres mot senere inntekt fastsatt etter § 8-15 sjuende ledd (høy egenkapital). Endelig er det ikke presisert i forslaget til overgangsregler til endringene skatteloven §§ 8-14, 8-15 og 8-17 at inntektsføring etter overgangsreglenes annet, tredje og åttende ledd ikke skal kunne samordnes med underskudd på finansinntekter.

Det feilaktige forslaget til skatteloven § 8-15 femte ledd lyder:

"Underskudd fastsatt etter reglene i annet til fjerde ledd kommer ikke til fradrag i inntekt fastsatt etter § 8-14 tredje ledd, men kan fremføres mot senere inntekt fastsatt etter annet til fjerde ledd etter reglene i § 14-6."

Ved oppretting av feilene bør denne bestemmelsen lyde:

"Underskudd fastsatt etter reglene i annet til fjerde ledd kommer ikke til fradrag i inntekt fastsatt etter § 8-14 tredje til femte ledd, men kan fremføres mot senere inntekt fastsatt etter annet til fjerde ledd og sjuende ledd etter reglene i § 14-6."

Forslaget til niende ledd i overgangsregler til endringene skatteloven §§ 8-14, 8-15 og 8-17 bør etter oppretting lyde:

"Underskudd fastsatt etter reglene i skatteloven § 8-15 annet til fjerde ledd kommer ikke til fradrag i inntekt fastsatt etter annet, tredje og åttende ledd."

Det har også oppstått en henvisningsfeil i ikrafttredelsesbestemmelsen for endringsforslagene om rederiskatteordningen, jf. lovforslagets del VIII femte ledd. Dette forslaget lyder:

"Endringene under V trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2007, likevel slik at for selskaper som trer ut av ordningen 1. januar 2007, skal § 8-17 gjelde slik den gjaldt for inntektsåret 2006, og slik at inntektsoppgjør etter § 8-17 fjerde ledd skal foretas ved salg av andel fra og med 5. oktober 2007."

Ved oppretting av feilen bør bestemmelsen lyde:

"Endringene under V trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2007, likevel slik at for selskaper som trer ut av ordningen 1. januar 2007, skal § 8-17 gjelde slik den gjaldt for inntektsåret 2006, og slik at inntektsoppgjør etter § 8-14 fjerde ledd skal foretas ved salg av andel fra og med 5. oktober 2007."

Forslag til lover, side 227, skatteloven § 2-36, nytt femte, sjette og syvende ledd.

Jeg viser til kapittel 22 om fritak for formuesskatt for forskningsinstitutter som mottar statlig basisbevilgning.

Regelen er foreslått tatt inn i skatteloven § 2-36 som nytt femte, sjette og syvende ledd i bestemmelsen. I lovforslaget har det sneket seg inn en kommafeil og en meningsforvirrende trykkfeil i sjette ledd første punktum. Forslaget til dette punktumet lyder:

"Stiftelse som eier aksjer i forskningsinstitutt som mottar basisbevilgning, jf. femte ledd er fritatt for formuesskatt på aksjer i forskningsinstitutter."

Ved oppretting bør punktumet lyde:

"Stiftelse som eier aksjer i forskningsinstitutt som mottar basisbevilgning, jf. femte ledd, er fritatt for formuesskatt på aksjer i forskningsinstituttet." (understreket her)

Forslag til lover, side 228, endring i § 2-38 tredje ledd bokstav a i skatteloven.

Jeg viser til proposisjonen kapittel 14 side 59 annen spalte om endringer i anvendelsesområdet for reglene om norsk-kontrollerte utenlandske selskaper (NOKUS-reglene) og for fritaksmetoden.

I avsnitt 14.4.2 Avgrensing av fritaksmetodens anvendelsesområde uttales det:

"I de tilfeller fritaksmetoden ikke ville kommet til anvendelse på inntekt fra investeringer i EØS grunnet at kravet til reell etablering/aktivitet ikke er oppfylt, foreslår departementet at det ikke gis fradrag for tap på slike investeringer."

Forslaget til endret § 2-38 tredje ledd bokstav a i skatteloven lyder:

"(a) inntekt eller tap på eierandel i selskap mv. som er hjemmehørende i lavskatteland, jf. § 10-63, og som på tilsvarende vilkår som fastsatt i § 10-64 bokstav b ikke er reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet i et EØS-land, og finansielt instrument med slik eierandel som underliggende objekt,"

Her skulle "eller tap" vært fjernet fra lovtekstforslaget, og komiteen anmodes om å overveie det.

Forslag til lover, side 231 og 232, endringslov til kompensasjonsloven.

Jeg viser til proposisjonen kapittel 32 om endringer i merverdiavgiftskompensasjonsordningen for kommuner og fylkeskommuner mv., avsnitt 32.2.2. Her er det foreslått endringer i kompensasjonsloven § 10 om foreldelse av kompensasjonskrav.

I forslaget til § 10 har det sneket seg inn noen trykkfeil, og tredje ledd har fått en unødvendig særredigering. Dette feilaktige forslaget lyder:

"§ 10 skal lyde:

Foreldelsesfristen for krav om kompensasjon er sammenfallende, jf § 6 tredje ledd med fristen for å sende inn oppgave for sjette periode påfølgende år.

For virksomheten som nevnt i § 2 bokstav a er foreldelsesfristen sammenfallende med fristen for å sende inn oppgave for neste periode.

§ 10 nytt tredje ledd skal lyde:

Foreldelsesfristen etter første og annet ledd begynner å løpe den datoen kompensasjonsbeløpet er eller skulle ha vært refundert i regnskapssystemet etter bestemmelsene i § 6 fjerde ledd.

Foreldelse avbrytes kun ved innsendelse av kompensasjonsoppgave etter bestemmelsene i denne lov."

Ved oppretting bør lovforslaget utformes slik:

§ 10 skal lyde:

Foreldelsesfristen for krav om kompensasjon er sammenfallende, jf. § 6 tredje ledd, med fristen for å sende inn oppgave for sjette periode påfølgende år.

For virksomheter som nevnt i § 2 bokstav a er foreldelsesfristen sammenfallende med fristen for å sende inn oppgave for neste periode.

Foreldelsesfristen etter første og annet ledd begynner å løpe den datoen kompensasjonsbeløpet er eller skulle ha vært registrert i regnskapssystemet etter bestemmelsene i § 6 fjerde ledd.

Foreldelse avbrytes kun ved innsendelse av kompensasjonsoppgave etter bestemmelsene i denne lov" (understreket her).

Forslag til lover, side 233, endringslov til skattebetalingsloven.

I forslag til lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) på side 233, er det blitt en feil i § 5-16 fjerde ledd. Riktig ordlyd skal være:

"(4) Vedtak om tvangsmulkt etter første og annet ledd kan påklages til Skattedirektoratet innen 3 uker."

Forslag til lover, side 234, endringslov til skattebetalingsloven.

I lovforslaget om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) er det en feil i annen spalte nederst på side 234. Der det står "§ 11-1 nr. 1 nr. 2 skal lyde:", skulle det ha stått "§ 11-1 nr. 2 skal lyde:".

Forslag til lover, side 236, endringer i endringslov til skattebetalingsloven.

På side 236 er det en feil i overskriften til endringsloven til skattebetalingsloven.

Overskriften lyder:

"Forslag til lov om endringer i lov 15. desember 2005 nr. 85 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav"

Ved oppretting bør overskriften lyde:

"Forslag til lov om endringer i lov 15. desember 2006 nr. 85 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav".