Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeprosessloven m.v. (rettergangsmåten i militære straffesaker).

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 60 (1993-1994)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 43 (1993-94)
  • Dato: 02.06.1994
  • Utgiver: justiskomiteen