2. Utgangspunkt for utvalgets vurderinger

Stortinget foretar følgende valg/oppnevninger til eksterne organer:

 • 1. Norges Banks representantskap

 • 2. Nobelkomiteen

 • 3. Riksrevisorer

 • 4. Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • 5. Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

 • 6. EOS-utvalgets medlemmer

 • 7. Styret for Domstoladministrasjonen (to medlemmer og varamedlemmer)

 • 8. Kringkastingsrådet (åtte medlemmer)

 • 9. Riksrettsutvalget

 • 10. Stortingets ansvarskommisjon

 • 11. Styret for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

 • 12. Direktør for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Utvalget har gått gjennom kriteriene og prosessen for valg til alle de nevnte organer. Av disse har utvalget funnet grunn til å gå nærmere inn i regler og praksis knyttet til valg av medlemmer til:

 • 1. Nobelkomiteen

 • 2. Riksrevisorer

 • 3. Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • 4. EOS-utvalgets medlemmer

Når det gjelder de andre organene Stortinget velger medlemmer til, har utvalget kommet til at gjeldende regler og praksis fungerer hensiktsmessig, og har derfor ikke merknader til disse valgprosessene. Det vises til pkt. 8, der det gis en kort oversikt over gjeldende regler og praksis for disse organenes vedkommende.